Ktl-icon-tai-lieu

ngắt trong vi điều khiển

Được đăng lên bởi htpute
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ngat
//XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#include <alcd.h>
// Declare your global variables here
unsigned char dem=0, dem2;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
// Place your code here
dem2++;
}
// ctc
void hienthi(unsigned char so)
{
lcd_putchar(so/100+48);
lcd_putchar((so%100)/10+48);
lcd_putchar(so%10+48);
}
void main(void)
{
// Declare your local variables here
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR= 0b01000000; //0x40;
MCUCR=0b00000001; //0x03;
Page 1/2
ngắt trong vi điều khiển - Trang 2
ngắt trong vi điều khiển - Người đăng: htpute
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ngắt trong vi điều khiển 9 10 943