Ktl-icon-tai-lieu

ngắt

Được đăng lên bởi thanhnamk45ktd01
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI 4: NGẮT
4.1 Ngắt là gì:
Ngắt hiểu theo nghĩa đơn giản là các sự kiện ngẫu nhiên làm gián
đoạn quá trình của một sự kiện đang xảy ra. Để có thể dễ hiểu khái
niệm mới này ta cùng đưa ra một ví dụ trong thực tế như sau:
Ví dụ: Trong giờ học trên lớp, ta đang học bài, có chuông điện thoại
hoặc có bạn gọi, ta phải dừng hoạt động học bài lại để trả lời điện
thoại hoặc ra gặp bạn. Sự kiện điện thoại reo chuông, hay bạn bè gọi
được gọi là sự kiện ngắt, việc ta trả lời điện thoại hay ra gặp bạn là
chương trình phục vụ ngắt. Việc đang học bài được xem là chương
trình chính.
Ngắt được thực hiện khi và chỉ khi cài đặt cho phép nó. Như trong ví
dụ trên, nếu sự kiện ngắt- điện thoại reo xảy ra, nếu giáo viên và
bản thân ta cho phép mình trả lời điện thoại khi đang học bài thì khi
có điện thoại ta mới nghe.
Vi điều khiển cũng có ngắt. Cách xử lý của nó cũng tương tự như ví
dụ trên.
Cụ thể hoạt động của vi điều khiển khi có sự kiện ngắt xảy ra và
ngắt đó đã được cho phép:
- Thực hiện nốt lệnh đang thực hiện
- Dừng chương trình đang thực hiện
- Lưu lại địa chỉ của lệnh kế tiếp trong chương trình đang thực hiện
vào bộ nhớ stack
- Nhảy tới địa chỉ 0x04 trong bộ nhớ chương trình
- Tại đây, vi điều khiển sẽ thực hiện chương trình con phục vụ ngắt
do người lập trình đã lập trình từ trước.
- Sau khi thực hiện xong chương trình con phục vụ ngắt, vi điều
khiển lấy lại địa chỉ của lệnh kế tiếp đã được lưu và thực hiện tiếp
chương trình đang thực hiện dở lúc chưa có ngắt
Như vậy, cách phản ứng của vi điều khiển là khá tương đồng với
cách xử lý của con người trong thực tế. Như trong ví dụ trên, khi ta
đang học bài, khi có ngắt, tức có điện thoại-sự kiện ngắt, ta đọc nốt

từ cuối cùng, nhớ dòng đang đọc ở trang thứ mấy, đánh dấu, trả lời
điện thoại (chương trình con phục vụ ngắt), trả lời xong ta trở lại học
bài ở dòng, trang đã được đánh dấu.
Tới đây ta tổng hợp lại các thuật ngữ dùng cho xử lý ngắt trong vi
điều khiển:
- Nguồn ngắt: nguồn ngắt là nguyên nhân gây ra ngắt. Như trong ví
dụ trên, nguồn ngắt có thể
Là điện thoại gọi hoặc bạn gọi
- Sự kiện ngắt: khi nguồn ngắt xảy ra
- Chương trình con phục vụ ngắt: là chương trình vi điều khiển xử lý
khi có sự kiện ngắt xảy ra do người lập trình lập trình ra
Ví dụ như ta trả lời hoặc chạy ra khỏi phòng gặp bạn
- Vecto ngắt: tức địa chỉ 0x04 nơi vi điều khiển chạy tới sau khi lưu
địa chỉ trả về
- Bit cho phép ngắt: tức việc cho phép vi điều khiển chạy chương
trình con phục vụ ngắt khi có sự kiện ngắt xảy ra. Trong vi điều khiển
PIC, ...
BÀI 4: NGẮT
4.1 Ngắt là gì:
Ngắt hiểu theo nghĩa đơn giản là các sự kiện ngẫu nhiên làm gián
đoạn quá trình của một sự kiện đang xảy ra. Để có thể dễ hiểu khái
niệm mới này ta cùng đưa ra một ví dụ trong thực tế như sau:
Ví dụ: Trong giờ học trên lớp, ta đang học bài, có chuông điện thoại
hoặc có bạn gọi, ta phải dừng hoạt động học bài lại để trả lời điện
thoại hoặc ra gặp bạn. Sự kiện điện thoại reo chuông, hay bạn bè gọi
được gọi là sự kiện ngắt, việc ta trả lời điện thoại hay ra gặp bạn là
chương trình phục vụ ngắt. Việc đang học bài được xem là chương
trình chính.
Ngắt được thực hiện khi và chỉ khi cài đặt cho phép nó. Như trong ví
dụ trên, nếu sự kiện ngắt- điện thoại reo xảy ra, nếu giáo viên và
bản thân ta cho phép mình trả lời điện thoại khi đang học bài thì khi
có điện thoại ta mới nghe.
Vi điều khiển cũng có ngắt. Cách xử lý của nó cũng tương tự như ví
dụ trên.
Cụ thể hoạt động của vi điều khiển khi có sự kiện ngắt xảy ra và
ngắt đó đã được cho phép:
- Thực hiện nốt lệnh đang thực hiện
- Dừng chương trình đang thực hiện
- Lưu lại địa chỉ của lệnh kế tiếp trong chương trình đang thực hiện
vào bộ nhớ stack
- Nhảy tới địa chỉ 0x04 trong bộ nhớ chương trình
- Tại đây, vi điều khiển sẽ thực hiện chương trình con phục vụ ngắt
do người lập trình đã lập trình từ trước.
- Sau khi thực hiện xong chương trình con phục vụ ngắt, vi điều
khiển lấy lại địa chỉ của lệnh kế tiếp đã được lưu và thực hiện tiếp
chương trình đang thực hiện dở lúc chưa có ngắt
Như vậy, cách phản ứng của vi điều khiển là khá tương đồng với
cách xử lý của con người trong thực tế. Như trong ví dụ trên, khi ta
đang học bài, khi có ngắt, tức có điện thoại-sự kiện ngắt, ta đọc nốt
ngắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ngắt - Người đăng: thanhnamk45ktd01
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ngắt 9 10 582