Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT BÔI TRƠN VÀ LÀM NGUỘI ĐẾN TUỔI BỀN CỦA DAO TRONG QUÁ TRÌNH CẮT GỌT KIM LOẠI

Được đăng lên bởi Le Trung Khang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2618 lần   |   Lượt tải: 5 lần
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT BÔI TRƠN
VÀ LÀM NGUỘI ĐẾN TUỔI BỀN CỦA DAO
TRONG QUÁ TRÌNH CẮT GỌT KIM LOẠI

ThS. TRƯƠNG NGUYỄN TRUNG
ThS. TRẦN THỊ VÂN NGA
Bộ môn Công nghệ Giao thông
Khoa Cơ khí
Trường Đại học Giao thông Vận tải
Tóm tắt: Trong quá trình cắt, nhiệt cắt sinh ra rất lớn. Sự xuất hiện của nhiệt cắt là một
trong các nguyên nhân gây ra sự mài mòn dao cắt. Sử dụng chất bôi trơn và làm nguội
(CBTLN) trong quá trình cắt sẽ góp phần là giảm nhiệt cắt, cải thiện điều kiện cắt, giảm hiện
tượng mòn dao và nâng cao tuổi bền của dụng cụ cắt. Trong bài báo trình bày các nguyên
nhân mài mòn dao, các dạng mòn dao, cơ chế của quá trình bôi trơn và làm nguội trong quá
trình cắt, từ đó lựa chọn loại và phương pháp dẫn CBTLN vào vùng cắt nhằm đảm bảo hiệu
quả cao nhất trong sử dụng CBTLN trong quá trình cắt.
Summary: In machining, heat is generated. The occurrence of heat is one cause of tool
wear. Using lubrication and cooling materials while metal cutting will reduce heat, improve
cutting conditions, reduce tool wear and make the tool life longer. The article briefly
represents: causes of tool wear, types of tool wear, mechanisms of lubrication and cooling
while metal cutting, to select lubrication and cooling materials and methodology leading its to
cutting area aimed at high effectiveness in its use.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình cắt, nhiệt cắt sinh ra rất lớn. Sự xuất hiện của nhiệt cắt là một trong các
nguyên nhân gây ra sự mài mòn dao cắt. Sử dụng CBTLN trong quá trình cắt sẽ góp phần là
giảm nhiệt cắt, cải thiện điều kiện cắt, giảm hiện tượng mòn dao và nâng cao tuổi bền của dụng
cụ cắt. Để nghiên cứu ảnh hưởng của CBTLN đến tuổi bền của dụng cụ, trước tiên ta xem các
nguyên nhân mài mòn dao, các dạng mòn dao, cơ chế của quá trình bôi trơn và làm nguội trong
quá trình cắt từ đó lựa chọn loại và phương pháp dẫn CBTLN vào vùng cắt nhằm đảm bảo hiệu
quả cao nhất trong sử dụng CBTLN trong quá trình cắt.
II. NỘI DUNG
2.1. Quá trình mòn của dụng cụ cắt
2.1.1. Các nguyên nhân gây mài mòn dao
Mài mòn dụng cụ cắt là một quá trình phức tạp xảy ra kèm theo những hiện tượng lý hoá ở

CT 2

nơi tiếp xúc của dụng cụ cắt, phoi và vật liệu gia công: Khi cắt dao tác dụng lên phoi áp lực 200
- 400kG/mm2, tốc độ dịch chuyển tương đối giữa dao và phoi rất lớn, nhiệt độ làm việc cao, do
đó dao làm việc trong điều kiện khắc nghiệt nên thường bị mòn.
Nghiên cứu sự mòn của dao có thể tìm được các nguyên nhân mòn sau:
- Mài mòn do cào xước: Thường xảy ra ở tốc độ cắt tương đối...
NGHIÊN CU NH HƯỞNG CA CHT BÔI TRƠN
VÀ LÀM NGUI ĐẾN TUI BN CA DAO
TRONG QUÁ TRÌNH CT GT KIM LOI
ThS. TRƯƠNG NGUYN TRUNG
ThS. TRN TH VÂN NGA
B môn Công ngh Giao thông
Khoa Cơ khí
Trường Đại hc Giao thông Vn ti
Tóm tt: Trong quá trình ct, nhit ct sinh ra rt ln. S xut hin ca nhit ct là mt
trong các nguyên nhân gây ra s mài mòn dao ct. S dng cht bôi trơn và làm ngui
(CBTLN) trong quá trình ct s góp phn là gim nhit ct, ci thin điu kin ct, gim hin
tượng mòn dao và nâng cao tui bn ca dng c ct. Trong bài báo trình bày các nguyên
nhân mài mòn dao, các dng mòn dao, cơ chế ca quá trình bôi trơn và làm ngui trong quá
trình ct, t đó la chn loi và phương pháp dn CBTLN vào vùng ct nhm đảm bo hiu
qu cao nht trong s dng CBTLN trong quá trình ct.
Summary: In machining, heat is generated. The occurrence of heat is one cause of tool
wear. Using lubrication and cooling materials while metal cutting will reduce heat, improve
cutting conditions, reduce tool wear and make the tool life longer. The article briefly
represents: causes of tool wear, types of tool wear, mechanisms of lubrication and cooling
while metal cutting, to select lubrication and cooling materials and methodology leading its to
cutting area aimed at high effectiveness in its use.
CT 2
I. ĐẶT VN ĐỀ
Trong quá trình ct, nhit ct sinh ra rt ln. S xut hin ca nhit ct là mt trong các
nguyên nhân gây ra s mài mòn dao ct. S dng CBTLN trong quá trình ct s góp phn là
gim nhit ct, ci thin điu kin ct, gim hin tượng mòn dao và nâng cao tui bn ca dng
c ct. Để nghiên cu nh hưởng ca CBTLN đến tui bn ca dng c, trước tiên ta xem các
nguyên nhân mài mòn dao, các dng mòn dao, cơ chế ca quá trình bôi trơn và làm ngui trong
quá trình ct t đó la chn loi và phương pháp dn CBTLN vào vùng ct nhm đảm bo hiu
qu cao nht trong s dng CBTLN trong quá trình ct.
II. NI DUNG
2.1. Quá trình mòn ca dng c ct
2.1.1. Các nguyên nhân gây mài mòn dao
Mài mòn dng c ct là mt quá trình phc tp xy ra kèm theo nhng hin tượng lý hoá
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT BÔI TRƠN VÀ LÀM NGUỘI ĐẾN TUỔI BỀN CỦA DAO TRONG QUÁ TRÌNH CẮT GỌT KIM LOẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT BÔI TRƠN VÀ LÀM NGUỘI ĐẾN TUỔI BỀN CỦA DAO TRONG QUÁ TRÌNH CẮT GỌT KIM LOẠI - Người đăng: Le Trung Khang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT BÔI TRƠN VÀ LÀM NGUỘI ĐẾN TUỔI BỀN CỦA DAO TRONG QUÁ TRÌNH CẮT GỌT KIM LOẠI 9 10 493