Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và thiết kế khai thác hỗn hợp hầm lò và lộ thiên nhằm sớm huy động trữ lượng than hầm lò

Được đăng lên bởi Hùng Tường
Số trang: 188 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bé khoa häc vµ C«ng nghÖ

---------------***---------------

§Ò tµi ®éc lËp cÊp Nhµ n−íc

B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ kü thuËt §Ò Tµi
Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ
thiÕt kÕ khai th¸c hçn hîp hÇm lß vµ lé
thiªn nh»m sím huy ®éng tr÷ l−îng
than hÇm lß
M∙ sè: §T§L-2010T/08

C¬ quan chñ tr× ®Ò tµi: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ Má - Vinacomin
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. NguyÔn Anh TuÊn

9200

Hµ Néi, th¸ng 12 n¨m 2011

Bé khoa häc vµ C«ng nghÖ

---------------***---------------

§Ò tµi ®éc lËp cÊp Nhµ n−íc

B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ kü thuËt §Ò Tµi
Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ
thiÕt kÕ khai th¸c hçn hîp hÇm lß vµ lé
thiªn nh»m sím huy ®éng tr÷ l−îng
than hÇm lß
M∙ sè: §T§L-2010T/08

Chñ nhiÖm ®Ò tµi

C¬ quan chñ tr× ®Ò tµi

TS. NguyÔn Anh TuÊn

TS. Tr−¬ng §øc D−

Hµ Néi, th¸ng 12 n¨m 2011

Nghiªn cøu c¸c gi ¶i ph ¸p c«ng nghÖ vµ thi Õt k Õ kh ai th ¸c hçn hî p h Çm lß vµ lé thi ªn
nh »m sí m h uy ®én g t r÷ l−îng th an h Çm lß

Nh÷ng ng−êi Tham gia thùc hiÖn ®Ò tµi
TT

Hä vµ tªn

Häc vÞ

1

NguyÔn Anh TuÊn

TiÕn sü

2

Phïng M¹nh §¾c

PGS.TS

3

Vò Thµnh L©m

Kü s−

4

Tr−¬ng §øc D−

TiÕn sü

5

L−u V¨n Thùc

Th¹c sü

6

Nh÷ ViÖt TuÊn

Kü s−

7

§µo Hång Qu¶ng

TiÕn sü

8

NguyÔn §×nh Thèng

Th¹c sü

9

§Æng Hång Th¾ng

Th¹c sü

10 NguyÔn V¨n Sü
11 KhuÊt M¹nh Th¾ng

Th¹c sü
Kü s−

12 §ç Ngäc T−íc

Th¹c sü

13 Lª §øc Nguyªn

TiÕn sü

14 NguyÔn V¨n Chi

TiÕn sü

15 §ç V¨n Hoµng

Th¹c sü

16 TrÇn TuÊn Ng¹n

Th¹c sü

17 Lª Thanh Ph−¬ng

Th¹c sü

18 Lª V¨n HËu

Th¹c sü

19 §µo Ngäc Hoµng

Th¹c sü

20 Ph¹m V¨n Qu©n

Th¹c sü

21 Cao Quèc ViÖt

Th¹c sü

ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ Má - Vinacomin

Chøc vô,
c¬ quan c«ng t¸c
ViÖn tr−ëng
ViÖn KHCN Má
Phã TG§ TËp ®oµn C«ng
nghiÖp Than - Kho¸ng s¶n
ViÖt Nam
Phã TG§ TËp ®oµn C«ng
nghiÖp Than - Kho¸ng s¶n
ViÖt Nam
Phã ViÖn tr−ëng
ViÖn KHCN Má
Phã ViÖn tr−ëng
ViÖn KHCN Má
G§ TT an toµn má
ViÖn KHCN Má
TP. HÇm lß
ViÖn KHCN Má
TP. M¸y & TB má
ViÖn KHCN Má
TP. T− vÊn ®Çu t−
ViÖn KHCN Má
HT Tr−êng C§ nghÒ má
H÷u NghÞ - Vinacomin
TB Kü thuËt, c«ng nghÖ
má - Vinacomin
TP. Lé thiªn
ViÖn KHCN Má
Nghiªn cøu viªn
ViÖn KHCN Má
Phã TP. Qu¶n lý Khoa
häc ViÖn KHCN Má
Phã TP. T− vÊn ®Çu t−
ViÖn KHCN Má
Phã TP. HÇm lß
ViÖn KHCN Má
TP. Th«ng tin Khoa häc
ViÖn KHCN Má
Nghiªn cøu viªn
ViÖn KHCN Má
Nghiªn cøu viªn
ViÖn KHCN Má
Nghiªn cøu viªn
ViÖn KHCN Má
Nghiªn cøu viªn
ViÖn KHCN Má

Chøc danh
trong ®Ò tµi
Chñ nhiÖm ®Ò tµi
Tham gia thùc hiÖn
Tham gia thùc hiÖn
Tham gia thùc hiÖn
Tham gia thùc hiÖn
Tham gia thùc hiÖn
Tham gia thùc hiÖn
Tha...
Bé khoa häc vµ C«ng nghÖ
---------------***---------------
§Ò tµi ®éc lËp cÊp Nhµ níc
B¸o c¸o tæng kÕt khoa häc vµ kü thuËt §Ò Tµi
Nghiªn cøu c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vµ
thiÕt kÕ khai th¸c hçn hîp hÇm lß vµ lé
thiªn nh»m sím huy ®éng tr÷ lîng
than hÇm lß
M sè: §T§L-2010T/08
C¬ quan chñ tr× ®Ò tµi: ViÖn Khoa häc C«ng nghÖ Má - Vinacomin
Chñ nhiÖm ®Ò tµi: TS. NguyÔn Anh TuÊn
9200
Hµ Néi, th¸ng 12 n¨m 2011
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và thiết kế khai thác hỗn hợp hầm lò và lộ thiên nhằm sớm huy động trữ lượng than hầm lò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và thiết kế khai thác hỗn hợp hầm lò và lộ thiên nhằm sớm huy động trữ lượng than hầm lò - Người đăng: Hùng Tường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
188 Vietnamese
Nghiên cứu các giải pháp công nghệ và thiết kế khai thác hỗn hợp hầm lò và lộ thiên nhằm sớm huy động trữ lượng than hầm lò 9 10 157