Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu các thông số tối ưu cho xúc tác CuO

Được đăng lên bởi dtoanbd
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ TỐI ƯU CHO XÚC TÁC CuO/TiO 2 ĐỂ THỰC HIỆN
PHẢN ỨNG OXI HOÁ TOLUEN TẠO THÀNH BENZALDEHIT
Nguyễn Đức Toàn1, Văn Hữu Tập2
1. Trung tâm công nghệ xử lý môi trường, Bộ Tư lệnh Hóa học, 2. Trường Đại học Khoa học,
Đại học Thái Nguyên
Tóm tắt
Điều chế benzadehit bằng phản ứng oxi hóa là cần thiết và có nhiều ứng dụng cho khoa
học và công nghiệp. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số như hàm lượng chất
xúc tác, nhiệt độ phản ứng, tỉ lệ nguyên liệu, tốc độ thể tích dòng và thời gian làm việc của
chất xúc tác. Kết quả nghiên cứu cho thấy: xúc tác 8%CuO/TiO 2 là tối ưu cho quá trình oxi
hóa loluen; 400oC là nhiệt độ phản ứng đạt trạng thái tối ưu khi sử dụng xúc tác CuO/TiO 2 cho
quá trình oxi hóa toluen tạo benzaldehit; tỷ lệ nguyên liệu toluen/không khí tối ưu đạt được
cho nghiên cứu này là 1/27; tốc độ thể tích tối ưu là 5 lít/giờ và thời gian làm việc tối ưu là 90
phút. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu điều chế benzadehit sau này.
1. GIỚI THIỆU
Toluen là một trong những sản phẩm của quá trình reforming trong nhà máy lọc dầu, được tạo
thành từ phản ứng dehydro hóa đóng vòng n-heptan. Tuy nhiên việc gia tăng giá trị cho hợp
chất này luôn được quan tâm, một trong số đó là phản ứng chuyển hóa toluen thành
benzaldehit thông qua phản ứng oxi hóa dưới sự có mặt của chất xúc tác [1].
Benzaldehit có thể được chiết tách từ các hạt anh đào, mơ, mận... nhưng với sản lượng và
hiệu suất còn thấp [2]. Vì vậy, phần lớn benzaldehit được sản xuất từ các quá trình hóa học,
trong đó quá trình oxi hóa toluene thành benzaldehit được ứng dụng rộng rãi và đạt hiệu quả
kinh tế cao.
Quá trình nghiên cứu được tiến hành theo trình tự các bước như sau:
-Điều chế xúc tác CuO/TiO2.
-Khảo sát để tìm các thông số tối ưu cho quá trình:
+Đánh giá hoạt tính xúc tác và tìm điều kiện tối ưu cho phản ứng.
+Các yêu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp phổ XRD: sử dụng phương pháp nhiễu xạ Rơnghen để nghiên cứu cấu trúc
xúc tác [3].
Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM): kính hiển vi điện tử quét đã được sử dụng rộng
rãi trong việc nghiên cứu hình thái bề mặt mẫu, nhất là với nghiên cứu mẫu màng mỏng [3].
Phương pháp phân tích sắc ký khí GC: Thực hiện theo nguyên tắc sự phân chia cấu tử giữa
hai pha: Pha tĩnh và pha động [3].
Phương pháp điều chế xúc tác:

Tiến hành điều chế xúc tác CuO/TiO 2 với hàm lượng xúc tác từ 8%. Nguyên liệu ban đầu
đi từ Cu(NO3)2.
Các bước tiến hành: hòa tan ...
NGHIÊN CỨU CÁC THÔNG SỐ TỐI ƯU CHO XÚC TÁC CuO/TiO
2
ĐỂ THỰC HIỆN
PHẢN ỨNG OXI HOÁ TOLUEN TẠO THÀNH BENZALDEHIT
Nguyễn Đức Toàn
1
, Văn Hữu Tập
2
1. Trung tâm công nghệ xử lý môi trường, Bộ Tư lệnh Hóa học, 2. Trường Đại học Khoa học,
Đại học Thái Nguyên
Tóm tắt
Điều chế benzadehit bằng phản ứng oxi hóa cần thiết nhiều ứng dụng cho khoa
học và công nghiệp. Bài báo này nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số như hàm lượng chất
xúc tác, nhiệt đ phản ứng, tỉ l nguyên liệu, tốc đ thể tích ng thời gian làm việc của
chất xúc tác. Kết quả nghiên cứu cho thấy: xúc tác 8%CuO/TiO
2
tối ưu cho q trình oxi
hóa loluen; 400
o
C là nhiệt độ phản ứng đạt trạng thái tối ưu khi sử dụng xúc tác CuO/TiO
2
cho
quá trình oxi a toluen tạo benzaldehit; tỷ lệ nguyên liệu toluen/không khí tối ưu đạt được
cho nghiên cứu này là 1/27; tốc độ thể tích tối ưu là 5 lít/giờ và thời gian làm việc tối ưu là 90
phút. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu điều chế benzadehit sau này.
1. GIỚI THIỆU
Toluen là một trong những sản phẩm của quá trình reforming trong nhà máy lọc dầu, được tạo
thành từ phản ứng dehydro hóa đóng vòng n-heptan. Tuy nhiên việc gia tăng giá trị cho hợp
chất này luôn được quan tâm, một trong số đó phản ứng chuyển hóa toluen thành
benzaldehit thông qua phản ứng oxi hóa dưới sự có mặt của chất xúc tác [1].
Benzaldehit thể được chiết tách từ các hạt anh đào, mơ, mận... nhưng với sản lượng
hiệu suất còn thấp [2].vậy, phần lớn benzaldehit được sản xuất từ các quá trình hóa học,
trong đó quá trình oxi hóa toluene thành benzaldehit được ứng dụng rộng rãi đạt hiệu quả
kinh tế cao.
Quá trình nghiên cứu được tiến hành theo trình tự các bước như sau:
-Điều chế xúc tác CuO/TiO
2
.
-Khảo sát để tìm các thông số tối ưu cho quá trình:
+Đánh giá hoạt tính xúc tác và tìm điều kiện tối ưu cho phản ứng.
+Các yêu tố ảnh hưởng đến hiệu suất phản ứng.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Phương pháp phổ XRD: s dụng phương pháp nhiễu xạ Rơnghen để nghiên cứu cấu trúc
xúc tác [3].
Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM): nh hiển vi điện tử quét đã được sử dụng rộng
rãi trong việc nghiên cứu hình thái bề mặt mẫu, nhất là với nghiên cứu mẫu màng mỏng [3].
Phương pháp phân tích sắc ký khí GC: Thực hiện theo nguyên tắc sự phân chia cấu tử giữa
hai pha: Pha tĩnh và pha động [3].
Phương pháp điều chế xúc tác:
Nghiên cứu các thông số tối ưu cho xúc tác CuO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu các thông số tối ưu cho xúc tác CuO - Người đăng: dtoanbd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu các thông số tối ưu cho xúc tác CuO 9 10 983