Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CÁC MỎ QUẶNG SẮT LỘ THIÊN

Được đăng lên bởi vuthanglc
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 11 lần
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

LƯU VĂN THỰC

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CÁC MỎ
QUẶNG SẮT LỘ THIÊN DƯỚI MỨC THOÁT NƯỚC
TỰ CHẢY TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT VÀ ĐỊA
CHẤT THUỶ VĂN PHỨC TẠP Ở VIỆT NAM

Ngành: Khai thác mỏ
Mã số: 62520603

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT

HÀ NỘI: 2014

2
Công trình được hoàn thành tại: Bộ môn Khai thác lộ thiên,
Khoa mỏ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Người hướng dẫn khoa học: NGƯT.PGS.TS. Hồ Sĩ Giao
Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Phản biện 1:TSKH Nguyễn Thanh Tuân
Hội Khoa học và công nghệ Mỏ Việt Nam
Phản biện 2: TS Nguyễn Phụ Vụ
Hội Khoa học và công nghệ Mỏ Việt Nam
Phản biện 3: TS Lê Ngọc Ninh
Bộ tài nguyên và Môi trường

Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp
trường, họp tại: Trường Đại học Mỏ-địa Chất, Phường Đức Thắng,
Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Vào hồi……..giờ….ngày…..tháng …..năm 2014

Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc Gia, Hà Nội hoặc Thư
viện Trường Đại học Mỏ-địa Chất

1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay, trên lãnh thổ VN đã phát hiện được 216 mỏ và điểm
quặng sắt với trữ lượng và tài nguyên gần 1,2 tỷ tấn. Các mỏ chủ yếu
phân bố ở các tỉnh miền núi phía Bắc và Trung Bộ. Điều kiện khai
thác của các mỏ quặng sắt nước ta khá khó khăn: Hầu hết các mỏ
phải khai thác xuống sâu dưới mức thoát nước tự chảy, điều kiện địa
chất và ĐCTV phức tạp. Hiện nay, nhiều mỏ các thông số HTKT và
thiết bị khai thác không đồng bộ, thiết bị lạc hậu, không phù hợp với
yêu cầu khi mở rộng và khai thác xuống sâu, v.v...Tuy nhiên, đến
nay chưa có công trình nào nghiên cứu đầy đủ và hoàn chỉnh để đưa
vào áp dụng trong sản xuất tại các mỏ. Đặc biệt các vấn đề xúc bốc,
vận tải trên nền đất yếu, ĐBTB khai thác và đào sâu đáy mỏ phù hợp
với điều kiện của từng mỏ. Do đó, các nội dung nghiên cứu của đề
tài mang tính cấp thiết và có ý nghĩa thực tiễn đối với các mỏ quặng
sắt lộ thiên khai thác dưới mức thoát nước tự chảy trong điều kiện
địa chất và ĐCTV phức tạp ở VN.

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
Trên cơ sở đặc điểm điều kiện tự nhiên của các mỏ quặng sắt lộ
thiên, lựa chọn sơ đồ công nghệ khai thác và ĐBTB xúc bốc – vận
tải phù hợp với các mỏ quặng sắt khai thác dưới mức thoát nước tự
chảy trong điều kiện địa chất và ĐCTV phức tạp nói chung và cho
mỏ sắt Thạch Khê nói riêng, nhằm đáp ứng yêu sản lượng và nâng
cao hiệu quả khai thác cho doanh nghiệp.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là các mỏ quặng sắt lộ thiên
khai thác dưới mức thoát nước tự chảy có đ...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
TRƯỜNG ĐẠI HC M - ĐỊA CHT
LƯU VĂN THC
NGHIÊN CU CÔNG NGH KHAI THÁC CÁC M
QUNG ST L THIÊN DƯỚI MC THOÁT NƯỚC
T CHY TRONG ĐIU KIN ĐỊA CHT VÀ ĐỊA
CHT THU VĂN PHC TP VIT NAM
Ngành: Khai thác m
Mã s: 62520603
TÓM TT LUN ÁN TIN SĨ K THUT
HÀ NI: 2014
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CÁC MỎ QUẶNG SẮT LỘ THIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CÁC MỎ QUẶNG SẮT LỘ THIÊN - Người đăng: vuthanglc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KHAI THÁC CÁC MỎ QUẶNG SẮT LỘ THIÊN 9 10 785