Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN

Được đăng lên bởi rita_dady
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 4245 lần   |   Lượt tải: 2 lần
2

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG ĐỘNG
CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN

Ngành : TỰ ĐỘNG HOÁ
Mã số:23.04.3898
Học viên: NGUYỄN ĐỨC HƢNG
Ngƣời HD Khoa học : TS. TRẦN XUÂN MINH

THÁI NGUYÊN - 2010

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên3

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
NGÀNH: TỰ ĐỘNG HOÁ

NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG ĐỘNG
CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN

NGUYỄN ĐỨC HƢNG

THÁI NGUYÊN - 2010
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên4

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƢỜNG ĐẠI HỌC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ và tên học viên:

Nguyễn Đức Hƣng

Ngày tháng năm sinh: Ngày 04 tháng 07 năm 1978
Nơi sinh:

Bệnh viện Gang Thép - Thái Nguyên

Nơi công tác:

Trƣờng Cao đẳng Cơ Khí Luyện Kim

Cơ sở đào tạo:

Trƣờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Thái

Nguyên
Chuyên ngành:

Tự động hóa

Khóa học:

K11- TĐH

TÊN ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG ĐỘNG CƠ MỘT

CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN
Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trần Xuân Minh
Trƣờng Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp - Thái Nguyên
GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

TS. Trần Xuân Minh
DUYỆT BAN GIÁM HIỆU

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên

HỌC VIÊN

Nguyễn Đức Hƣng
KHOA SAU ĐẠI HỌC5

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dƣới sự
hƣớng dẫn của Thầy giáo TS.Trần Xuân Minh và chỉ tham khảo các tài liệu đã đƣợc
liệt kê. Tôi không sao chép công trình của cá nhân khác dƣới bất kỳ hình thức nào.
Tác giả luận văn

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên6

MỤC LỤC
Trang bìa phụ ………………………………………………………...…................1
Lời cam đoan …………………………………………………………….................2
Mục lục ………………………………………………………………......................3
Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt ……………………………………...............6
Danh mục các bảng ……………………………………………………….................6
Danh mục các hình vẽ, đồ thị …………………………………………….................7
Mở Đầu…………………………………………………………………..................11
Chƣơng1: TỔNG QUAN VỀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI
THAN VÀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU
KHÔNG CHỔI THAN…………………………………………………………….16
1.1. Tổng quan về động cơ điện một chiều không chổi than………………………16
1.1.1. Tổng quan về động cơ điện một chiều khôn...
2
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUT
NGHIÊN CỨU H TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG ĐỘNG
MỘT CHIU KHÔNG CHỔI THAN
Ngành : T ĐNG HOÁ
Mã s:23.04.3898
Hc viên: NGUYỄN ĐỨC HƢNG
Ngƣời HD Khoa hc : TS. TRN XUÂN MINH
THÁI NGUYÊN - 2010
NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN - Người đăng: rita_dady
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
NGHIÊN CỨU HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN DÙNG ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU KHÔNG CHỔI THAN 9 10 104