Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ CỦA GIA CÔNG CAM THÙNG TRÊN MÁY CNC

Được đăng lên bởi buituong92-gmail-com
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1447 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRỊNH HÙNG

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ
CỦA GIA CÔNG CAM THÙNG TRÊN MÁY CNC

Chuyên ngành: Công nghệ Chế tạo máy
Mã số: 60.52.04

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

Đà Nẵng- Năm 2011

2

Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. TRẦN XUÂN TÙY

Phản biện 1: ………………………………………..
Phản biện 2: ………………………………………..

Luận văn sẽ ñược bảo vệ tại hội ñồng chấm luận văn tốt
Nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào
Ngày……tháng…….năm 2011

Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm thông tin- Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Trung tâm học liệu, Đại học Đà Nẵng

1

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.
Khoa học ngày càng phát triển, các máy móc thiết bị ngày càng ñược cải
thiện nhằm thỏa mãn các nhu cầu sử dụng của con người. Việc cải tiến
hoặc thiết kế chế tạo các thiết bị mới ñòi hỏi công nghệ gia công các chi
tiết máy phải ñổi mới. Một trong các yếu tố quan trọng cho một chi tiết hay
sản phẩm ñạt chất lượng cao ñó là : Độ chính xác gia công, và nhất là việc
chế tạo các chi tiết ñặc biệt thì ñộ chính xác ñòi hỏi phải cao hơn nữa.
Hiện nay các máy ñiều khiển số CNC ñã bắt ñầu sử dụng rộng rãi ở
nước ta. Một số chi tiết sản phẩm hay một số bộ khuôn mẫu ñã chuyển dần
từ gia công trên các máy công cụ vạn năng truyền thống sang gia công trên
máy ñiều khiển số CNC. Đặc ñiểm gia công trên máy CNC cho năng suất
cao, chế tạo các khuôn mẫu chính xác, rút ngắn ñược chu kỳ sản xuất và có
tính năng linh hoạt cao.
Việc chế tạo các chi tiết của sản phẩm có thể gia công trên máy vạn
năng, nhưng ñộ chính xác không cao. Vì ngoài yếu tố của máy móc nó còn
phụ thuộc vào trình ñộ tay nghề của người thợ. Vì vậy, ñối với những chi
tiết có biên dạng gia công phức tạp, yêu cầu ñộ chính xác cao, thì các máy
vạn năng gia công khó ñảm bảo. Do ñó chúng ta phải gia công trên máy CNC.
Hiện nay các loại cam truyền ñộng nói chung, cam thùng nói riêng ñã
ñược sử dụng rộng rãi trong các thiết bị công nghiệp, trong các nhà máy dệt
vải, bao bì, lưới…. Nên việc chế tạo cam thùng trên máy CNC phục vụ
cho phụ tùng thay thế, sửa chữa ở các nhà máy trên tại thành phố Đà Nẵng
là rất cần thiết. Để nghiên cứu khả năng công nghệ và làm quen với việc
gia công biên dạng cam thùng trên máy CNC nên bản thân tôi lựa chọn ñề tài
“Nghiên cứu khả năng công nghệ gia công cam thùng trên máy CNC”.
2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI.

2
- Khai thác khả năng công nghệ của các máy CNC.
- Nghiên cứu và phục vụ cho việc giảng dạy thực hành tại các Trường Đào tạo ng...
1
B GIÁO DC ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRNH HÙNG
NGHIÊN CU KH NĂNG CÔNG NGH
CA GIA CÔNG CAM THÙNG TRÊN MÁY CNC
Chuyên ngành: Công ngh Chế to máy
Mã s: 60.52.04
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ K THUT
Đà Nng- Năm 2011
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ CỦA GIA CÔNG CAM THÙNG TRÊN MÁY CNC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ CỦA GIA CÔNG CAM THÙNG TRÊN MÁY CNC - Người đăng: buituong92-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CÔNG NGHỆ CỦA GIA CÔNG CAM THÙNG TRÊN MÁY CNC 9 10 677