Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 31, Số 1 (2015) 32-46

Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các
hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế
bằng phương pháp Ra đa đất
Vũ Đức Minh1,*, Vương Duy Thọ2
1

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQĐHN, 334 Nguyễn Trãi, Hà Nội, Việt Nam
2
Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình - Viện Khoa học Thuỷ Lợi Việt Nam
Nhận ngày 29 tháng 01 năm 2015
Chỉnh sửa ngày 10 tháng 02 năm 2015; Chấp nhận đăng ngày 10 tháng 3 năm 2015

Tóm tắt: Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của
các hang rỗng bằng phương pháp Ra đa đất. Theo TCVN 8227-2009 và kinh nghiệm thực tế, các
tác giả đã lựa chọn các mô hình hang rỗng điển hình phù hợp với thực tế, sử dụng module
modelling for the 2D-simulation thuộc phần mềm REFLEXW để xây dựng mô hình lý thuyết đối
với các mô hình hang rỗng trên, sử dụng phương pháp Migration để xử lý tính toán mô hình, đồng
thời đã kiểm nghiệm khảo sát, tìm kiếm tổ mối trên đê, đập đất tại một số khu vực bằng hệ thiết bị
SIR - 10B và SIR-30 với ăng ten 400MHz do Công ty GSSI của Mỹ sản xuất. Từ đó, rút ra các kết
luận bổ ích về tính đúng đắn và phù hợp của mô hình lý thuyết khi áp dụng thực tế, khả năng ứng
dụng của phương pháp Ra đa đất đối với việc tìm kiếm, xác định các hang rỗng nhằm nâng cao
hiệu quả của phương pháp, làm cơ sở cho công tác phát hiện các hang rỗng trong hệ thống đê, đập
ở Việt Nam.
Từ khóa: Ra đa đất, mô hình hang rỗng, đê, đập, Reflexw, Migration.

1. Đặt vấn đề∗

đã xuất hiện nhiều dạng ẩn họa trong công
trình. Trong đó, hang rỗng là một dạng ẩn họa
phổ biến nhất trong thân đê và đập, những hang
rỗng này đe dọa nghiêm trọng sự an toàn của
công trình. Mỗi mùa lũ tới, tai họa đều rình rập
ở khắp nơi, sự cố công trình có thể xảy ra ở bất
cứ nơi nào và lúc nào. Việc phát hiện được
những hang rỗng đó một cách nhanh chóng và
hiệu quả, kịp thời tiến hành gia cố, trừ hiểm hoạ
cho công trình, đảm bảo cho công trình vận
hành an toàn đã trở thành một nhiệm vụ bức
xúc và quan trọng của ngành quản lý các công
trình thuỷ lợi. Do đó, việc phát hiện và xử lý
hang rỗng cho các công trình này là một nhiệm

Phần lớn những công trình thuỷ lợi ở nước
ta đều được xây dựng cách đây khá lâu. Do hạn
chế về điều kiện kỹ thuật và kinh tế như công
tác thăm dò địa chất, thiết kế và thi công công
trình v.v... nên đều có những bất cập và khiếm
khuyết nhất định. Thêm vào đó, do công trình
sau một thời gian dài vận hành, vật liệu...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN: Khoa hc T nhiên và Công ngh, Tp 31, S 1 (2015) 32-46
32
Nghiên cu kh năng phát hin và nh hưởng ln nhau ca các
hang rng trên mô hình lý thuyết và kim nghim thc tế
bng phương pháp Ra đa đất
Vũ Đức Minh
1,
*, Vương Duy Th
2
1
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQĐHN, 334 Nguyn Trãi, Hà Ni, Vit Nam
2
Vin Sinh thái và Bo vng trình - Vin Khoa hc Thu Li Vit Nam
Nhn ngày 29 tháng 01 năm 2015
Chnh sa ngày 10 tháng 02 năm 2015; Chp nhn đăng ngày 10 tháng 3 năm 2015
Tóm tt: Bài báo trình bày các kết qu nghiên cu kh năng phát hin và nh hưởng ln nhau ca
các hang rng bng phương pháp Ra đa đất. Theo TCVN 8227-2009 kinh nghim thc tế, các
tác gi đã la chn các mô hình hang rng đin hình phù hp vi thc tế, s dng module
modelling for the 2D-simulation thuc phn mm REFLEXW để xây dng hình thuyết đối
vi các mô hình hang rng trên, s dng phương pháp Migration để x lý tính toán hình, đồng
thi đã kim nghim kho sát, tìm kiếm t mi trên đê, đập đất ti mt s khu vc bng h thiết b
SIR - 10B và SIR-30 vi ăng ten 400MHz do Công ty GSSI ca M sn xut. T đó, rút ra các kết
lun b ích v tính đúng đắn phù hp ca hình thuyết khi áp dng thc tế, kh năng ng
dng ca phương pháp Ra đa đất đối vi vic m kiếm, xác định các hang rng nhm nâng cao
hiu qu ca phương pháp, làm cơ s cho công tác phát hin các hang rng trong h thng đê, đập
Vit Nam.
T khóa: Ra đa đất, mô hình hang rng, đê, đập, Reflexw, Migration.
1. Đặt vn đề
Phn ln nhng công trình thu li nước
ta đều được xây dng cách đây khá lâu. Do hn
chế v điu kin k thut kinh tế như công
tác thăm địa cht, thiết kế thi công công
trình v.v... nên đều nhng bt cp khiếm
khuyết nht định. Thêm vào đó, do công trình
sau mt thi gian dài vn nh, vt liu đã chu
s xâm thc ca t nhiên, ca ngun nước, tác
động môi trường, biến động địa cht tác hi
ca nhiu loài sinh vt, đặc bit mi, cho nên
_______
Tác gi liên h. ĐT: 84-914658586.
Email: minhvd@vnu.edu.vn
đã xut hin nhiu dng n ha trong công
trình. Trong đó, hang rng mt dng n ha
ph biến nht trong thân đê và đập, nhng hang
rng này đe da nghiêm trng s an toàn ca
công trình. Mi mùa lũ ti, tai ha đều rình rp
khp nơi, s c công trình có th xy ra bt
c nơi nào và lúc nào. Vic phát hin được
nhng hang rng đó mt cách nhanh chóng
hiu qu, kp thi tiến hành gia c, tr him ho
cho công trình, đảm bo cho công trình vn
hành an toàn đã tr thành mt nhim v bc
xúc quan trng ca ngành qun các công
trình thu li. Do đó, vic phát hin x lý
hang rng cho các công trình này mt nhim
Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nghiên cứu khả năng phát hiện và ảnh hưởng lẫn nhau của các hang rỗng trên mô hình lý thuyết và kiểm nghiệm thực tế 9 10 615