Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi shinno2910
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GVHD: Nguyễn Xuân Huy

Mục lục
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................2
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................3
I. Tính cấp thiết của đề tài..............................................................................................3
II. Mục tiêu của đề tài......................................................................................................3
III.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài.............................................................................4

IV.

Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................4

V. Ý nghĩa của đề tài........................................................................................................4
PHẦN II: NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI LÀM VIỆC CỦA DẦM CHỮ T CHỊU CẮT. 5
I. Sự làm việc của cấu kiện chịu cắt chữ T....................................................................5
II. Tính dầm T theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05..............................................................7
III.

Phương pháp pháp phần tử hữu hạn(Finite element method-FEM).......................9

1. Nội dung cơ bản của phương pháp PTHH..............................................................9
2. Mô hình hóa rời rạc kết cấu...................................................................................10
3. Chuyển vị nút và lực nút........................................................................................11
4. Phương trình cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn đối với vật rắn.............12
5. Một số lưu ý mô hình hoá và tính toán kết cấu sử dụng chương trình PTHH....13
6. Phần mềm ATENA................................................................................................14
IV.

So sánh kết quả......................................................................................................16

PHẦN 2:

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................26

Nghiên cứu khoa học sinh viên

Page 1

GVHD: Nguyễn Xuân Huy

LỜI CẢM ƠN
Trước hết chúng em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Trường Đại Học Giao Thông
Vận Tải đã tạo điều kiện cho chúng em thực hiện đề tài này,đặc biệt là sự hướng dẫn
nhiệt tình của thầy Nguyễn Xuân Huy,giáo viên gợi ý đề tài và trực tiếp hướng dẫn đã
giúp chúng em học tập và nghiên cứu ,hoàn thành đề tài đ...
GVHD: Nguyễn Xuân Huy
Mục lục
LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................2
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................3
I. Tính cấp thiết của đề tài..............................................................................................3
II. Mục tiêu của đề tài......................................................................................................3
III. Đối tượng nghiên cứu của đề tài.............................................................................4
IV. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................4
V. Ý nghĩa của đề tài........................................................................................................4
PHẦN II: NGHIÊN CỨU TRẠNG THÁI LÀM VIỆC CỦA DẦM CHỮ T CHỊU CẮT. 5
I. Sự làm việc của cấu kiện chịu cắt chữ T....................................................................5
II. Tính dầm T theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05..............................................................7
III. Phương pháp pháp phần tử hữu hạn(Finite element method-FEM).......................9
1. Nội dung cơ bản của phương pháp PTHH..............................................................9
2. Mô hình hóa rời rạc kết cấu...................................................................................10
3. Chuyển vị nút và lực nút........................................................................................11
4. Phương trình cơ bản của phương pháp phần tử hữu hạn đối với vật rắn.............12
5. Một số lưu ý mô hình hoá và tính toán kết cấu sử dụng chương trình PTHH....13
6. Phần mềm ATENA................................................................................................14
IV. So sánh kết quả......................................................................................................16
PHẦN 2: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.................................................................26
Nghiên cứu khoa học sinh viên Page 1
Nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu khoa học - Người đăng: shinno2910
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Nghiên cứu khoa học 9 10 899