Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu nhân nhanh invitro cây chuối tiêu hồng

Được đăng lên bởi Nguyễn Bùi Anh Dũng
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1145 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
------

 ------

VŨ VĂN ðẠI

NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH INVITRO
CÂY CHUỐI TIÊU HỒNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

HÀ NỘI – 2013

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
------

 ------

VŨ VĂN ðẠI

NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH INVITRO
CÂY CHUỐI TIÊU HỒNG

CHUYÊN NGÀNH

: CÔNG NGHỆ SINH HỌC

MÃ SỐ

: 60.42.02.01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS PHAN HỮU TÔN

HÀ NỘI – 2013

LỜI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là
trung thực và không trùng lặp với các ñề tài khác.
Tôi cũng xin cam ñoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược
ghi rõ nguồn gốc.
Học viên

Vũ Văn ðại

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………

ii

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình thực hiện luận văn, tôi ñã nhận ñược sự quan tâm,
giúp ñỡ của nhiều cá nhân và cơ quan ñơn vị. Nay luận văn ñã hoàn thành,
tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới:
PGS. TS. Phan Hữu Tôn, người ñã tận tình hướng dẫn và tạo mọi ñiều
kiện, giúp ñỡ tôi nghiên cứu và thực hiện ñề tài.
Các thầy giáo, cô giáo thuộc Khoa Công nghệ sinh học, trường ðại
học Nông nghiệp Hà Nội ñã nhiệt tình giảng dạy và tạo mọi ñiều kiện cho tôi
hoàn thành khóa học.
Các cán bộ, kỹ thuật viên phòng Ứng dụng tiến bộ KHCN– Sở Khoa học
và Công nghệ Bắc Ninh ñã nhiệt tình hướng dẫn, giúp ñỡ và tạo mọi ñiều kiện
cho tôi thực hiện luận văn. Phòng Công nghệ tế bào thực vật - Viện Di truyền
Nông nghiệp Việt Nam ñã cung cấp mẫu vật nghiên cứu.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn những người thân trong gia ñình
và bạn bè ñã giúp ñỡ và ñộng viên tôi trong suốt thời gian học tập.
Bắc Ninh, tháng 9 năm 2013
Học viên

Vũ Văn ðại

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………

iii

MỤC LỤC

Lời cam ñoan

ii

Lời cảm ơn

iii

Mục lục

iv

Danh mục các chữ viết tắt

vii

Danh mục bảng

viii

Danh mục hình

ix

MỞ ðẦU

1

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU

4

1.1

VÀI NÉT VỀ PHÂN LOẠI VÀ ðẶC ðIỂM CỦA CHUỐI

4

1.1.1

ðặc ñiểm thực vật học của họ chuối

4

1.1.2

ðặc ñiểm thực vật học của chi chuối Tiêu.

6

1.1.3

ðặc diểm thực vật học của chuối Tiêu Hồng.

6

1.2

ỨNG DỤNG CỦA KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO
THỰC VẬT TRONG CÔNG TÁC NHÂN GIỐNG CÂY
TRỒNG

7

1.2.1

Các hướng nghiên cứu ứng dụng

7

1.2.2

Ưu thế của nhân giống in vitro

7

1.2.3

Các phương thức nhân giống in vitro

8

1.2.4

Quy trình nhân giống in vitro

9

1.3

MỘT SỐ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CHUỐI BẰNG KỸ
THUẬT ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO
TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
------
------
VŨ VĂN ðẠI
NGHN CU NHÂN NHANH INVITRO
Y CHUỐI TU HỒNG
LUẬN VĂN THẠC SĨ
HÀ NỘI – 2013
Nghiên cứu nhân nhanh invitro cây chuối tiêu hồng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu nhân nhanh invitro cây chuối tiêu hồng - Người đăng: Nguyễn Bùi Anh Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
Nghiên cứu nhân nhanh invitro cây chuối tiêu hồng 9 10 605