Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG CHUYỂN ESTER DẦU THỰC VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÁ TỚI HẠN METHANOL ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL VÀ THU GLYCERINE ĐỘ TINH KHIẾT CAO

Được đăng lên bởi Kim Meo Méo
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG CHUYỂN ESTER DẦU
THỰC VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÁ TỚI HẠN
METHANOL ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL VÀ THU
GLYCERINE ĐỘ TINH KHIẾT CAO
VEGETAL OIL TRANSESTERIFICATION VIA SUPERCRITICAL
METHANOL METHOD TO SYNTHESIZE THE BIODIESEL AND IMPROVE
THE HIGH QUALITY GLYCERINE
LÊ ĐĂNG KHOA – NGUYỄN ĐÌNH LÂM
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng

TÓM TẮT
Biodiesel đã được nghiên cứu và sử dụng như là một loại nhiên liệu thay thế cho nhiên liệu
Diesel truyền thống. Đã có một số nghiên cứu về quá trình tổng hợp Biodiesel ở Việt Nam.
Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu mà chúng tôi thực hiện với một phương pháp
mới để tổng hợp Biodiesel từ dầu dừa, phương pháp chuyển ester ở trạng thái quá tới hạn
Methanol đồng thời tiến hành so sánh phương pháp này với phương pháp tổng hợp truyền
thống và cuối cùng đề xuất các phương án bổ sung nhằm hoàn thiện phương pháp trên.
ABSTRACT
Biodiesel was investigated and used as an alternative fuel for traditional Diesel. There were
some initial researches of biodiesel synthesis in Vietnam. This article presents the results of
our investigation on the new method, transesterification in supercritical methanol, the
comparisons with the traditional method and finally gives some propositions of supplemental
solution to perfect this new method.
Keywords: Supercritical Methanol, Biodiesel, Transesterification, Fatty acid, Alkyl esters.

1. Đặt vấn đề
Việc sử dụng trực tiếp dầu thực vật trong động cơ diesel gặp nhiều khó khăn do độ
nhớt cao (gấp 10 đến 20 lần Diesel) và độ bay hơi thấp, trong đó độ nhớt quá cao là nguyên
nhân chính. Có nhiều phương pháp nhằm làm giảm độ nhớt của dầu thực vật chủ yếu gồm:
pha loãng, nhũ tương hoá, nhiệt phân và thực hiện phản ứng chuyển ester (transesterification)
[1].
Trong các phương pháp trên thì phản ứng chuyển ester của dầu thực vật bằng các loại
rượu được coi là sự lựa chọn tốt nhất vì các alkyl ester của axit béo (hay còn gọi là Biodiesel)
thu được từ phương pháp này rất giống với nhiên liệu diesel, quá trình sản xuất đơn giản hơn
nữa có thể được sử dụng trực tiếp mà không đòi hỏi bất cứ sự thay đổi nào trên động cơ
diesel. Rượu sử dụng trong phản ứng này là rượu đơn chức bậc một hoặc bậc hai, có số
nguyên tử cacbon từ 1 đến 8, trong đó Methanol được sử dụng rộng rãi nhất vì giá thành rẻ,
dễ phản ứng với Triglyceride và dễ hoà tan xúc tác [2].
Quá trình sản xuất Biodiesel truyền thống bằng phản ứng chuyển ester có thể thực
hiện với sự có mặt của xúc tác axit hoặc bazơ được sử dụng ở dạng ...
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG CHUYỂN ESTER DẦU
THỰC VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÁ TỚI HẠN
METHANOL ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL VÀ THU
GLYCERINE ĐỘ TINH KHIẾT CAO
VEGETAL OIL TRANSESTERIFICATION VIA SUPERCRITICAL
METHANOL METHOD TO SYNTHESIZE THE BIODIESEL AND IMPROVE
THE HIGH QUALITY GLYCERINE
LÊ ĐĂNG KHOA – NGUYỄN ĐÌNH LÂM
Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà nẵng
TÓM TẮT
Biodiesel đã được nghiên cứu sử dụng n một loại nhiên liệu thay thế cho nhiên liệu
Diesel truyền thống. Đã một số nghiên cứu về quá trình tổng hợp Biodiesel Việt Nam.
Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu chúng tôi thực hiện với một phương pháp
mới đ tổng hợp Biodiesel từ dầu dừa, phương pháp chuyển ester trạng thái quá tới hạn
Methanol đồng thời tiến hành so sánh phương pháp này với phương pháp tổng hợp truyền
thống và cuối cùng đề xuất các phương án bổ sung nhằm hoàn thiện phương pháp trên.
ABSTRACT
Biodiesel was investigated and used as an alternative fuel for traditional Diesel. There were
some initial researches of biodiesel synthesis in Vietnam. This article presents the results of
our investigation on the new method, transesterification in supercritical methanol, the
comparisons with the traditional method and finally gives some propositions of supplemental
solution to perfect this new method.
Keywords: Supercritical Methanol, Biodiesel, Transesterification, Fatty acid, Alkyl esters.
1. Đặt vấn đề
Việc sử dụng trực tiếp dầu thực vật trong động diesel gặp nhiều khó khăn do độ
nhớt cao (gấp 10 đến 20 lần Diesel) độ bay hơi thấp, trong đó độ nhớt quá cao nguyên
nhân chính. nhiều phương pháp nhằm làm giảm độ nhớt của dầu thực vật chủ yếu gồm:
pha loãng, nhũ tương hoá, nhiệt phân và thực hiện phản ứng chuyển ester (transesterification)
[1].
Trong các phương pháp trên thì phản ứng chuyển ester của dầu thực vật bằng các loại
rượu được coi là sự lựa chọn tốt nhất vì các alkyl ester của axit béo (hay còn gọi là Biodiesel)
thu được từ phương phápy rất giống với nhiên liệu diesel, quá trình sản xuất đơn giản hơn
nữa thể được sử dụng trực tiếp không đòi hỏi bất cứ sự thay đổi nào trên động
diesel. Rượu sử dụng trong phản ng này rượu đơn chức bậc một hoặc bậc hai, số
nguyên tử cacbon từ 1 đến 8, trong đó Methanol được sử dụng rộng rãi nhất giá thành rẻ,
dễ phản ứng với Triglyceride và dễ hoà tan xúc tác [2].
Quá trình sản xuất Biodiesel truyền thống bằng phản ứng chuyển ester thể thực
hiện với sự mặt của c tác axit hoặc bazơ được sử dụng dạng đồng thể hoặc dị thể với
chất phản ứng [3-7]. Tuy nhiên, phản ứng xúc tác đòi hỏi nguyên liệu phải hàm lượng
nước axit béo tự do thấp, quá trình sản xuất thường tốn nhiều thời gian năng lượng do
dầu thực vật không tan trong rượu sản phẩm của quá trình cần phải làm sạch khỏi các tạp
chất nên giá thành của Biodiesel vẫn còn cao hơn nhiên liệu Diesel truyền thống [8]. Ngoài ra
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG CHUYỂN ESTER DẦU THỰC VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÁ TỚI HẠN METHANOL ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL VÀ THU GLYCERINE ĐỘ TINH KHIẾT CAO - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG CHUYỂN ESTER DẦU THỰC VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÁ TỚI HẠN METHANOL ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL VÀ THU GLYCERINE ĐỘ TINH KHIẾT CAO - Người đăng: Kim Meo Méo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG CHUYỂN ESTER DẦU THỰC VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÁ TỚI HẠN METHANOL ĐỂ TỔNG HỢP BIODIESEL VÀ THU GLYCERINE ĐỘ TINH KHIẾT CAO 9 10 956