Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu quá trình tự phân bã nấm men bia để thu nhận chế phẩm invertase

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TỰ PHÂN BÃ NẤM MEN BIA
ĐỂ THU NHẬN CHẾ PHẨM INVERTASE
Lê Văn Việt Mẫn, Trần Thẩm Minh Hoàng, Nguyễn Ngọc Tuyết Sương
Trường Đại Học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
1. GIỚI THIỆU
Nấm men bia thuộc loài Saccharomyces cerevisiae, có hoạt tính enzyme invertase
(EC 3.2.1.26). Enzyme này thường tập trung chủ yếu trong lớp không gian chu chất của
tế bào nấm men [3,4]. Ngành công nghiệp sản xuất bia hàng năm thải ra một lượng rất
lớn bã nấm men bia. Trung bình sản xuất 100 lít bia sẽ thu được 2 lít bã nấm men với độ
ẩm 88%. Hiện nay, bã nấm men bia được sử dụng để sản xuất bột chiết nấm men (yeast
extract) hoặc làm thức ăn gia súc [5].
Sản xuất chế phẩm invertase từ bã nấm men bia là một hướng nghiên cứu mới tại Việt
Nam. Trong công nghiệp thực phẩm như sản xuất nước giải khát, kẹo… chế phẩm
invertase thường được sử dụng để thủy phân đường sucrose tạo sản phẩm đường nghịch
đảo [3].
Dung dịch đường nghịch đảo có độ ngọt cao hơn và ít bị hiện tượng tái kết tinh
đường hơn so với dịch đường sucrose [3].
Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát quá trình tự phân bã nấm men bia để thu
nhận chế phẩm invertase thô. Chúng tôi sử dụng phương pháp qui hoạch thực nghiệm
trực giao bậc hai, cấu trúc có tâm để xác định các điều kiện tối ưu của quá trình tự phân
nấm men nhằm mục đích thu nhận invertase [2].
2. NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1.Nguyên liệu
Bã nấm men bia Saccharomyces cerevisiae được sử dụng trong nghiên cứu này
do nhà máy bia Hòa Bình (402 – 404 Tùng Thiện Vương, quận 8, Thành phố Hồ Chí
Minh) cung cấp.
2.2.Phương pháp nghiên cứu
Qui trình công nghệ: Bã nấm men bia → Rửa với nước vô khuẩn và nước muối →
Tách cặn → Tự phân → Ly tâm tách cặn không tan → Chế phẩm invertase thô
Trong quá trình tự phân nấm men, hệ enzyme tự phân có sẵn trong tế bào nấm men
được hoạt hóa. Chúng xúc tác phản ứng phân giải các chất có trong thành tế bào nấm
men và giải phóng enzyme invertase ra ngoài tế bào. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác
định các thông số kỹ thuật tối ưu của quá trình tự phân bã nấm men bia để thu nhận
invertase có hoạt tính cao nhất.
Trước khi thực hiện quá trình tự phân, bã nấm men bia dạng sệt thu được từ nhà máy
bia được đem phối trộn với nước vô khuẩn theo tỉ lệ nấm men/nước là 1/3 (w/w), rồi để
lắng trong 1 giờ và gạn bỏ phần nước bên trên. Tiếp tục phối trộn sinh khối nấm men với
dung dịch nước muối NaCl (0,5%) theo tỉ lệ 1/3 (w/w). Sau 1 giờ, gạn nước và tiến hành
ly tâm (3000 vòng/phút) để thu nhận sinh khối nấm men. Tiếp theo, sinh khối nấ...
NGHIÊN CU QUÁ TRÌNH T PHÂN BÃ NM MEN BIA
ĐỂ THU NHN CH PHM INVERTASE
Lê Văn Vit Mn, Trn Thm Minh Hoàng, Nguyn Ngc Tuyết Sương
Trường Đại Hc Bách Khoa, ĐHQG-HCM
1. GII THIU
Nm men bia thuc loài Saccharomyces cerevisiae, có hot tính enzyme invertase
(EC 3.2.1.26). Enzyme này thường tp trung ch yếu trong lp không gian chu cht ca
tế bào nm men [3,4]. Ngành ng nghip sn xut bia hàng năm thi ra mt lượng rt
ln nm men bia. Trung bình sn xut 100 lít bia s thu được 2 lít nm men vi độ
m 88%. Hin nay, bã nm men bia được s dng để sn xut bt chiết nm men (yeast
extract) hoc làm thc ăn gia súc [5].
Sn xut chế phm invertase t bã nm men bia là mt hướng nghiên cu mi ti Vit
Nam. Trong ng nghip thc phm như sn xut nước gii khát, ko chế phm
invertase thường được s dng để thy phân đường sucrose to sn phm đường nghch
đảo [3].
Dung dch đường nghch đảo độ ngt cao hơn ít b hin tượng tái kết tinh
đường hơn so vi dch đường sucrose [3].
Trong nghiên cu này, chúng tôi kho sát quá trình t phân nm men bia để thu
nhn chế phm invertase thô. Chúng tôi s dng phương pháp qui hoch thc nghim
trc giao bc hai, cu trúc tâm để xác định các điu kin ti ưu ca quá trình t phân
nm men nhm mc đích thu nhn invertase [2].
2. NGUYÊN LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU
2.1.Nguyên liu
nm men bia Saccharomyces cerevisiae đưc s dng trong nghiên cu này
do nhà máy bia Hòa Bình (402 404 Tùng Thin Vương, qun 8, Thành ph H Chí
Minh) cung cp.
2.2.Phương pháp nghiên cu
Qui trình công ngh: nm men bia Ra vi nưc khun và nước mui
Tách cn T phân Ly tâm tách cn không tan Chế phm invertase thô
Trong quá trình t phân nm men, h enzyme t phân sn trong tế bào nm men
được hot hóa. Chúng xúc tác phn ng phân gii các cht trong thành tế bào nm
men gii phóng enzyme invertase ra ngoài tế bào. Mc tiêu ca nghiên cu này xác
định các thông s k thut ti ưu ca quá trình t phân nm men bia để thu nhn
invertase có hot tính cao nht.
Trước khi thc hin quá trình t phân, nm men bia dng st thu được t nhà máy
bia được đem phi trn vi nước khun theo t l nm men/nước 1/3 (w/w), ri để
lng trong 1 gi gn b phn nước bên trên. Tiếp tc phi trn sinh khi nm men vi
dung dch nưc mui NaCl (0,5%) theo t l 1/3 (w/w). Sau 1 gi, gn nước tiến hành
ly m (3000 ng/phút) để thu nhn sinh khi nm men. Tiếp theo, sinh khi nm men
được phi trn vi dung dch đệm để thc hin q trình t phân. Sau quá trình t phân,
nghiên cứu quá trình tự phân bã nấm men bia để thu nhận chế phẩm invertase - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu quá trình tự phân bã nấm men bia để thu nhận chế phẩm invertase - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
nghiên cứu quá trình tự phân bã nấm men bia để thu nhận chế phẩm invertase 9 10 685