Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 173 trang   |   Lượt xem: 4184 lần   |   Lượt tải: 8 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
-------------------------------------

LÊ QUANG HẢI

NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN
TẢI TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH MẠNG VÀ HỆ TH NG ĐIỆN
Mã số 62.52.50.05
LU N ÁN TI N

K THU T ĐIỆN

N
PG . T . TRẦN BÁCH

HÀ NỘI – 2013

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết
quả nêu trong luận án là trung thực và chưa từng công bố trong bất kỳ một
công trình nào.
Tá

Lê Qu

ả

Hả

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Trang
MỞ ĐẦU
C

ơ

1

1
TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ
VỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN
1.1. Tổng quan về thị trường điện

4

1.1.1. Giới thiệu chung

4

1.1.2. Một số khái niệm
1.1.2.1. Độc quyền và độc quyền tự nhiên

5
5

1.1.2.2. Khái niệm về thị trường điện và thị trường điện hoàn hảo
1.1.3. Cấu trúc thị trường điện

6
7

1.1.3.1. Các lý do dẫn đến thị trường điện

7

1.1.3.2. Các thành phần cơ bản của thị trường điện
1.1.3.3. Cách tổ chức thị trường điện

8
10

1.1.3.4. Cách thức mua bán điện

13

1.1.3.5. Thị trường điện ở các nước trên thế giới
1.2. Những vấn đề về truyền tải điện trong thị trường điện

16
19

1.2.1. Vận hành hệ thống điện

19

1.2.2. Lưới điện trong thị trường điện
1.2.2.1. Nhiệm vụ của lưới truyền tải điện

19
20

1.2.2.2. Các dịch vụ cấp cho khách hàng
1.2.2.3. Các nhiệm vụ của SO
1.2.3. Các thành phần của phí truyền tải

22
24
24

1.2.4. Các phương pháp tính phí truyền tải và tỷ lệ phân chia phí

25

truyền tải trong thị trường điện
1.2.4.1. Các phương pháp tính phí truyền tải
1.2.4.2. Tỷ lệ phân chia phí truyền tải trong thị trường điện
1.3. Nghẽn mạch và quản lý nghẽn mạch
1.3.1. Khái quát về nghẽn mạch

25
26
28
28

1.3.1.1. Khái niệm nghẽn mạch
1.3.1.2. Nguyên nhân

28
29

1.3.1.3. Ứng xử của đơn vị quản lý vận hành khi xảy ra nghẽn mạch

29

1.3.1.4. Tác hại của nghẽn mạch
1.3.2. Quản lý nghẽn mạch

29
30

1.3.2.1. Xử lý của điều hành thị trường điện khi xảy ra nghẽn mạch
1.3.2.2. Quản lý bằng chi phí nghẽn mạch
1.3.2.3. Quản lý bằng các biện pháp kỹ thuật
1.4. Các lựa chọn cho thị trường điện Việt Nam
1.4.1. Hiện trạng ngành điện Việt Nam

C

ơ

2

30
31
32
32
32

1.4.1.1. Nguồn điện

32

1.4.1.2. Lưới điện
1.4.1.3. Mô hình tổ chức của EVN

34
35

1.4.2. Dự kiến tiến độ triển khai thị trường điện Việt Nam

35

1.4.3. Mô hình quản lý kinh doanh lưới điện truyền tải Việt Nam
1.4.4. Lựa chọn cấu trúc thị trường điện

37
40

1.4.5...


-------------------------------------



 

  


 2013
NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
173 Vietnamese
NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI TRONG THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM 9 10 116