Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sử dụng MBBR trong xử lý nước thải sinh hoạt

Được đăng lên bởi doanlamnghethuong
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2012

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MOVING BED
BIOFILM REACTOR (MBBR) XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
Lê Đức Anh, Lê Thị Minh, Đào Vĩnh Lộc
Trường Đại học Yersin Đà Lạt

Tóm tắt
Đề tài nghiên cứu công nghệ Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) nhằm xử lý nước thải sinh hoạt tại thành
phố Đà Lạt. Thiết lập mô hình nghiên cứu quy mô phòng thí nghiệm với 2 bể sinh học có giá thể K3 với tỷ lệ 40% so
với thể tích bể. Các thông số vận hành là HRT = 4-24h, pH = 6,5-8, DO = 0,1-0,5 (bể thiếu khí) và 2,5-3,5 (bể hiếu khí).
3
3
3
Qua các tải trọng 1 kg COD/m .ngày, 2 kg COD/m .ngày, 3 kg COD/m .ngày hiệu quả xử lý COD cao nhất lần lượt
là 93,22%, 92,82%, 85,61% và hiệu suất khử T-N (tổng nitơ) cao nhất đạt 69,03%, 76,74%, 61,40%. Các chỉ tiêu COD,
BOD5, N-NH3 dòng ra đều đạt tiêu chuẩn loại B của QCVN 14:2008/BTNMT. Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn
ứng dụng công nghệ MBBR xử lý nước thải sinh hoạt.

Abstract
Research on the Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)
in domestic wastewater treatment
This study researches on the Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) in domestic wastewater treatment in Da Lat
city. A pilot-scale model is set up with two biological reactors that have the rate of 40% about volume of K3 inside.
The operating parameters are HRT = 4-24h, pH = 6.5 to 8.0, DO = 0.1-0.5 (anoxic reactor) and 2.5 to 3.5 (aeration
3
3
3
reactor). With the organic loading rate of 1 kg COD/m .day, 2 kg COD/m .day, 3 kg COD/m .day, the highest COD
removal efficiency are 93.22%, 92.82%, 85.61% and the highest T-N (total nitrogen) removal efficiency are 69.03%,
76.74%, 61.40%, respectively. The parameters of COD, BOD5, N-NH3 are available and satisfy the B standard of
QCVN 14:2008/MONRE. This result shows high potential in applying MBBR in domestic wastewater treatment .

1. Giới thiệu

N

gày nay cùng với vấn đề gia tăng dân số
và các hệ quả kèm theo nó đối với môi
trường rất lớn. Trong đó nước thải sinh
hoạt gia tăng cũng đặt ra thách thức cho các nhà
môi trường. Hiện nay các nhà máy xử lý nước
thải đang đối mặt với vấn đề phải mở rộng quy
mô do sự tăng lên đáng kể của lưu lượng nước
thải và tải trọng hữu cơ.... Chính sự gia tăng về
lưu lượng và tải lượng này đã ảnh hưởng đến
chất lượng xử lý của các nhà máy xử lý nước
thải. Tuy nhiên các nhà máy có thể thay đổi
công nghệ sử dụng để đáp ứng được nhu cầu xử
lý. Một trong những công nghệ mới được
nghiên cứu là công nghệ Moving Bed Biofilm
Reactor (MBBR).
Công nghệ MBBR là công nghệ kết hợp
giữa các điều kiện thuận lợi...
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2012
THÁNG 10/2012 THÔNG TIN KHOA HỌC
22
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MOVING BED
BIOFILM REACTOR (MBBR) XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
Lê Đức Anh, Lê Thị Minh, Đào Vĩnh Lộc
Trường Đại học Yersin Đà Lạt
Tóm tắt
Đề tài nghiên cứu ng nghệ Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) nhằm xử nước thải sinh hoạt tại thành
phố Đà Lạt. Thiết lập mô hình nghiên cứu quy phòng thí nghiệm với 2 bể sinh học có giá thể K3 với tỷ lệ 40% so
với thể tích bể. Các thông số vận hành là HRT = 4-24h, pH = 6,5-8, DO = 0,1-0,5 (bể thiếu khí) và 2,5-3,5 (bể hiếu khí).
Qua các tải trọng 1 kg COD/m
3
.ngày, 2 kg COD/m
3
.ngày, 3 kg COD/m
3
.ngày hiệu quả xử COD cao nhất lần lượt
là 93,22%, 92,82%, 85,61% hiệu suất khử T-N (tổng nitơ) cao nhất đạt 69,03%, 76,74%, 61,40%. Các chỉ tiêu COD,
BOD
5
, N-NH
3
dòng ra đều đạt tiêu chuẩn loại B của QCVN 14:2008/BTNMT. Kết quả này cho thấy tiềm năng lớn
ứng dụng công nghệ MBBR xử lý nước thải sinh hoạt.
Abstract
Research on the Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR)
in domestic wastewater treatment
This study researches on the Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) in domestic wastewater treatment in Da Lat
city. A pilot-scale model is set up with two biological reactors that have the rate of 40% about volume of K3 inside.
The operating parameters are HRT = 4-24h, pH = 6.5 to 8.0, DO = 0.1-0.5 (anoxic reactor) and 2.5 to 3.5 (aeration
reactor). With the organic loading rate of 1 kg COD/m
3
.day, 2 kg COD/m
3
.day, 3 kg COD/m
3
.day, the highest COD
removal efficiency are 93.22%, 92.82%, 85.61% and the highest T-N (total nitrogen) removal efficiency are 69.03%,
76.74%, 61.40%, respectively. The parameters of COD, BOD
5
, N-NH
3
are available and satisfy the B standard of
QCVN 14:2008/MONRE. This result shows high potential in applying MBBR in domestic wastewater treatment .
1. Giới thiệu
gày nay cùng với vấn đề gia tăng dân số
các hệ quả kèm theo đối với môi
trường rất lớn. Trong đó nước thải sinh
hoạt gia tăng cũng đặt ra thách thức cho các nhà
môi trường. Hiện nay các nhà máy xử nước
thải đang đối mặt với vấn đề phải mở rộng quy
do sự tăng lên đáng kể của lưu lượng nước
thải tải trọng hữu cơ.... Chính sự gia tăng về
lưu lượng tải lượng này đã ảnh hưởng đến
chất lượng xử của các nhà máy xử nước
thải. Tuy nhiên các nhà máy có thể thay đổi
công nghệ sử dụng để đáp ứng được nhu cầu xử
lý. Một trong những công nghệ mới được
nghiên cứu là công nghệ Moving Bed Biofilm
Reactor (MBBR).
Công nghệ MBBR là công nghệ kết hợp
giữa các điều kiện thuận lợi của quá trình xử lý
bùn hoạt tính bể lọc sinh học. Bể MBBR hoạt
động giống như quá trình xử bùn hoạt tính
hiếu khí trong toàn bộ thể tích bể. Chính sự
kết hợp các điều kiện tối ưu của hai quá trình xử
nên công nghệ MBBR khả năng hoạt động
tốt trong điều kiện lưu lượng và tải lượng ô
nhiễm cao.
Yếu tố quan trọng nhất trong công nghệ
MBBR chính là khả năng xử lý nước thải của lớp
màng vi sinh bám dính trên giá thể sinh học.
Lớp màng sinh học quần thể các vi sinh vật
phát triển trên bề mặt giá thể. Chủng loại vi sinh
vật trong màng sinh học tương tự như đối với
hệ thống xử lý bùn hoạt tính lửng. Màng sinh
học thể bao gồm bất kỳ loại vi sinh vật, bao
gồm tảo, nấm, vi khuẩn và động vật nguyên sinh
trong hầu hết các màng sinh học tự nhiên, bao
gồm các các cộng đồng vi khuẩn phức tạp với
nhiều loài.
N
Nghiên cứu sử dụng MBBR trong xử lý nước thải sinh hoạt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sử dụng MBBR trong xử lý nước thải sinh hoạt - Người đăng: doanlamnghethuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghiên cứu sử dụng MBBR trong xử lý nước thải sinh hoạt 9 10 215