Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng để làm cơ sở cho việc phát triển sản phẩm đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke

Được đăng lên bởi leetrung0507
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3855 lần   |   Lượt tải: 13 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

BÀI TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
ĐỀ TÀI: 20 “Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng để làm cơ sở cho
việc phát triển sản phẩm đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke”

Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN PHÚ ĐỨC
Lớp: 01DHLTTP2
1. Nguyễn Minh Trung

2205119053 (Nhóm trưởng)

2. Nguyễn Thị Kim Oanh

2205119035

3. Nguyễn Thị Ngân

2205119033

4. Phạm Thị Sen

2205119039

5. Phạm Thị Tuyết

2205119057

6. Lê Thị Hồng Dung

2205119005
1

Nhóm thực hiện

MỤC LỤC
Lời mở đầu...............................................................................................................3
Phần I: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và maketing của công ty Việt
Thành.......................................................................................................................4
I. Tổng quan về công ty TNHH Việt Thành............................................................4
II. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Việt Thành.......5
Phần II: : Chương trình nghiên cứu nhằm đáng giá sự nhận biết cùa người tiêu
dung đối sản phẩm thạch râu câu poke.................................................................11
I. Xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu...........................................................11
1. Xác định vấn đề nghiên cứu..............................................................................11
2. Xác định mục tiêu nghiên cứu...........................................................................12
3. Phạm vi nghiên cứu.......................................................................................13
II. Thiết kế dự án nghiên cứu chính thức..........................................................14
1. Các phương pháp thu thập thông tin.............................................................14
2. Thiết kế bảng hỏi và mẫu điều tra................................................................18
3. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu...........................................................20
4. Quá trình thu thập và xử lý thông tin................................................................21
5. Báo cáo kết quả thu được..............................................................................22
Phần 3: Kết luận................................................................................................26
Phụ lục 1...............................................................................................
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
BÀI TIỂU LUẬN
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
ĐỀ TÀI: 20 Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng để làm cơ sở cho
việc phát triển sản phẩm đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke
Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN PHÚ ĐỨC
Lớp: 01DHLTTP2
1
1. Nguyễn Minh Trung 2205119053 (Nhóm trưởng)
2. Nguyễn Thị Kim Oanh 2205119035
3. Nguyễn Thị Ngân 2205119033
4. Phạm Thị Sen 2205119039
5. Phạm Thị Tuyết 2205119057
6. Lê Thị Hồng Dung 2205119005
Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng để làm cơ sở cho việc phát triển sản phẩm đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng để làm cơ sở cho việc phát triển sản phẩm đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke - Người đăng: leetrung0507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Nghiên cứu sự nhận biết của người tiêu dùng để làm cơ sở cho việc phát triển sản phẩm đối với các sản phẩm thạch rau câu Poke 9 10 956