Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tác nhân lạnh - ngành nhiệt lạnh

Được đăng lên bởi Van Nguyen Huu Van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 207 lần   |   Lượt tải: 3 lần
UT

-

T

TÁC NHÂN LẠNH
T|c nh}n lạnh l{ thuật ngữ dùng để chỉ đến c|c chất dùng trong c|c thiết bị, hệ
thống l{m lạnh trong d}n dụng, công nghiệp v{ thương mại (trong m|y lạnh
d}n dụng thường gọi l{ gas lạnh)
Lịch sử của tác nhân lạnh

Trong những ng{y đầu tiên, ng{nh công nghiệp điều hòa ( V – viết tắt của
từ eating Ventilation and ir onditioning) hầu như chỉ đặt mối quan t}m
đến việc tìm ra môi chất có khả năng l{m lạnh ất kỳ chất n{o đ|p ứng được
nhu cầu đó đều có thể sử dụng (SO2, NH3, CCl4…) Thế nhưng sau một thời gian
sử dụng, chúng gặp phải trở ngại do c|c môi chất n{y đều độc hại v{ có khả
năng g}y ch|y nổ
V{o những năm 1930, t|c nh}n lạnh F (có th{nh phần cấu tạo từ lo – Flo –
acbon) được c|c nh{ khoa học nghiên cứu sản xuất húng nhanh chóng
được sử dụng rộng r~i do hiệu suất cao, tính an to{n v{ sự bền vững
ến những năm 1970, khi c|c vấn đề về môi trường được quan t}m, c|c nh{
khoa học nhận ra rằng t|c nh}n lạnh F v{ sau n{y l{
F , F đ~ ảnh
hưởng đến sự suy giảm tầng ozone của tr|i đất v{ biến đổi khí hậu to{n cầu
Trước những t|c động đó, 2 nghị định thư đ~ ra đời nhằm giảm thiểu hậu quả
do chúng mang đến
Nghị định thư Montreal

KS

U

U

T

Page 1

UT

-

T

Ra đời v{o năm 1987, v{o thời điểm n{y sự suy giảm tầng ozone v{ đặc biệt l{
sự ph|t hiện lỗ thủng tầng ozone tại am ực trở th{nh mối quan t}m chính
của to{n cầu ghị định thư Montreal ra đời nhằm để bảo vệ tầng ozone bằng
cách giới hạn dần việc sản xuất v{ sử dụng c|c chất được cho l{ liên quan đến
sự suy giảm tầng ozone Sự suy giảm tầng ozone l{m gia tăng c|c tia cực tím
ảnh hưởng đến sức khỏe con người v{ c|c lo{i sinh vật
ghị định được ký kết v{o ng{y 16 th|ng 9 năm 1987, trước tiên l{ giới hạn
c|c chất F v{ sau đó l{
F T|c nh}n lạnh F được giới hạn sản
xuất hoàn toàn vào 1996. Do có hệ số l{m ảnh hưởng đến tầng ozone thấp
hơn, thời gian giới hạn sản xuất v{ sử dụng t|c nh}n lạnh
F chậm hơn
(đến 2040 sẽ giới hạn sản xuất ho{n to{n)
Thông qua việc giảm thải c|c khí F , dự b|o v{o năm 2015 lỗ thủng ozone ở
am ực sẽ giảm đi khoảng một triệu km2 trên 25 triệu km2v{ phục hồi ho{n
to{n nhanh nhất l{ v{o năm 2050 hay chậm hơn Mặc dù vậy vẫn còn một cảnh
b|o nhỏ, sự ấm lên toàn cầu được dự đo|n sẽ l{m lạnh tầng bình lưu ậu quả
của việc n{y l{ sự gia tăng tương đối của việc th}m thủng ôzôn v{ chu kỳ của
c|c lỗ thủng (2)
Nghị định thư Kyoto

KS

U

U

T

Page 2

UT

-

T

V{o nhữngnăm 1990, c|c nh{ khoa học ph|t hiện thêm một đặc tính của t|c
nh}n lạnh đó l{ khả năng l{m nóng Tr|i ất iện tượng ấ...
    -  
K Page 1
TÁC NHÂN LẠNH



Lịch sử của tác nhân lạnh
 



2
, NH
3
, CCl
4
 


 Flo
           h chóng


           



Nghị định thư Montreal
Nghiên cứu tác nhân lạnh - ngành nhiệt lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tác nhân lạnh - ngành nhiệt lạnh - Người đăng: Van Nguyen Huu Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghiên cứu tác nhân lạnh - ngành nhiệt lạnh 9 10 808