Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SẢN XUẤT KHÁNG THỂ ðƠN DÒNG KHÁNG PROGESTERON

Được đăng lên bởi Trai Đồng Bằng
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 403 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO

TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
--------------

--------------

NGUYỄN HẢI ðĂNG

NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SẢN XUẤT
KHÁNG THỂ ðƠN DÒNG KHÁNG PROGESTERON

LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
Chuyên ngành
Mã số

: CHĂN NUÔI
: 60.62.40

Người hướng dẫn khoa học

: TS. ðỖ THỊ THẢO

HÀ NỘI - 2008

LỜI CAM ðOAN
Tôi xin cam ñoan các kết quả nghiên cứu của tôi trong luận văn
này là hoàn toàn trung thực, do tôi thực hiện và chưa sử dụng ñể bảo
vệ một học vị nào.
Các trích dẫn trong luận văn ñược ghi rõ tên tài liệu trích dẫn, tác
giả và nguồn gốc tài liệu ñó. Mọi sự giúp ñỡ ñã ñược cảm ơn.

Tác giả

Nguyễn Hải ðăng

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………i

LỜI CẢM ƠN!
Trong quá trình thực hiện ñề tài của luận văn tốt nghiệp này, ngoài
sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi luôn nhận ñược sự quan tâm giúp ñỡ
nhiệt tình của các thầy, cô giáo trong khoa Chăn nuôi- Thuỷ sản cùng
toàn thể bạn bè, sự giúp ñỡ tận tình của tập thể cán bộ công nhân viên
Phòng công nghệ tế bào ñộng vật - Viện công nghệ sinh học.
Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS. ðỗ Thị Thảo và PGS. TS.
ðỗ Khắc Hiếu, phòng Công nghệ tế bào ñộng vật - viện Công nghệ sinh
học ñã tạo ñiều kiện, hướng dẫn và giúp ñỡ tôi trong suốt thời gian thực
hiện ñề tài này.
Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS -TS
Nguyễn Bá Mùi, cán bộ giảng dạy bộ môn sinh hoá - sinh lí ñộng vật Khoa Chăn nuôi - Thuỷ sản - Trường ñại học Nông nghiệp Hà Nội ñã
hướng dẫn và giúp ñỡ tôi tận tình ñể hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn ñối với gia ñình, bạn bè và những
người thân ñã luôn thường xuyên chia sẻ, ñộng viên tôi trong suốt quá
trình học tập.
Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm
2008
Tác giả

Nguyễn Hải ðăng

Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………ii

MỤC LỤC
Lời cam ñoan...................................................................................................i
Lời cảm ơn .................................................................................................... ii
Mục lục ........................................................................................................ iii
Danh mục các chữ vết tắt................................................................................v
Danh mục các bảng .......................................................................................vi
Danh mục các hình ..................................................................
B GIÁO DC VÀ ðÀO TO
TRƯỜNG ðI HC NÔNG NGHIP HÀ NI
--------------


--------------
NGUYN HI ðĂNG
NGHIÊN CU TO DÒNG T BÀO LAI SN XUT
KHÁNG TH ðƠN DÒNG KHÁNG PROGESTERON
LUN VĂN THC SĨ NÔNG NGHIP
Chuyên ngành : CHĂN NUÔI
Mã s : 60.62.40
Người hưng dn khoa hc : TS. ðỖ TH THO
HÀ NI - 2008
NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SẢN XUẤT KHÁNG THỂ ðƠN DÒNG KHÁNG PROGESTERON - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SẢN XUẤT KHÁNG THỂ ðƠN DÒNG KHÁNG PROGESTERON - Người đăng: Trai Đồng Bằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
NGHIÊN CỨU TẠO DÒNG TẾ BÀO LAI SẢN XUẤT KHÁNG THỂ ðƠN DÒNG KHÁNG PROGESTERON 9 10 472