Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tạo màng vỏ bọc Chitosan từ vỏ tôm và ứng dụng bảo quản thủy sản

Được đăng lên bởi olugk3nt4
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 223 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NGHIEÂN CÖÙU TAÏO MAØNG VOÛ BOÏC CHITOSAN TÖØ VOÛ TOÂM
VAØ ÖÙNG DUÏNG BAÛO QUAÛN THUÛY SAÛN

RESEARCHING THE PROCESS TO PRODUCE CHITOSAN MEMBRANE FROM SHRIMP
SHELL AND APPLYING CHITOSAN MEMBRANE IN COSERVATION OF FISHERIES
Buøi Vaên Mieân vaø Nguyeãn Anh Trinh
Boä moân Phaùt trieån Saûn Phaåm, Khoa Coâng Ngheä Thöïc Phaåm
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh
Tel: 08-8963340; 8974002, E-mail: buimien@yahoo.com
SUMMARY
Chitin that is a natural organic constituent has had high exchange value. The derivative of chitin
is specially chitosan, which has had many applications on light industry, food, agriculture, medicine,
and comestic… Makingsausaage casing; chitosan (3%) and 10% of mixed additives of PEG and EG
(ratio1:1) are dissolved in a aqueous acetic acid solution, the acetic acid concentration of the solution
0
is 1.5%. The solutions are used to make sausage casing for 35 minutes at 64 - 65 C.Conservation
fisheries: chitosanis dissolved in an aqueous acetic acid solution at a concentration of 2%, the acetic
acid concentrationof the solution is 1.5%. The solution is used to cover the raw fish to reduce loss of
weight during freezing from 2 to 3 times and the dried fish products to expand time of conservation.
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Chitin laø moät polysaccharid coù maët trong thieân nhieân nhieàu nhaát chæ sau cellulose. Noù coù trong voû
caùc loaøi giaùp xaùc, maøng teá baøo naám thuoäc hoï Zygemycetes, trong sinh khoái naám moác, moät vaøi loaïi
taûo… Chitosan chính laø saûn phaåm bieán tính cuûa chitin. Vieäc nghieân cöùu roäng raõi nhöõng bao bì coù tính
naêng vöøa söû duïng nhö thöïc phaåm vöøa khoâng aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng tö Chitin coù saün, coù nhöõng
ñaëc tính sinh hoïc quyù giaù coù yù nghóa raát lôùn.
ÔÛ nöôùc ta toâm ñoâng laïnh chieám saûn löôïng lôùn nhaát trong soá caùc saûn phaåm ñoâng laïnh. Chính vì
vaäy voû toâm pheá lieäu laø nguoàn nguyeân lieäu töï nhieân doài daøo, reû tieàn coù saün quanh naêm cho vieäc saûn
xuaát chitin vaø chitosan ôû nöôùc ta. Nhôø vaøo nhöõng ñaëc tính sinh hoïc quyù giaù chitosan ñöôïc öùng duïng
nhieàu trong lónh vöïc y hoïc, xöû lyù nöôùc, coâng nghieäp nhuoäm, giaáy, myõ phaåm, thöïc phaåm…
Vieäc baûo quaûn caùc loaïi thöïc phaåm töôi soáng giaøu ñaïm, deã hö hoûng nhö thòt caù… Trong ñieàu kieän
khí haäu noùng aåm cuûa nöôùc ta laø moät trong nhöõng vaán ñeà ñaõ vaø ñang ñöôïc quan taâm cuûa caùc nhaø saûn
xuaát, cheá bieán vaø cuûa caùc nhaø khoa hoïc coâng ngheä.
MUÏC TIEÂU ÑEÀ TAØI
- Nghieân cöùu öùùng duï...
1
NGHIEÂN CÖÙU TAÏO MAØNG VOÛ BOÏC CHITOSAN TÖØ VOÛ TOÂM
VAØ ÖÙNG DUÏNG BAÛO QUAÛN THUÛY SAÛN
RESEARCHING THE PROCESS TO PRODUCE CHITOSAN MEMBRANE FROM SHRIMP
SHELL AND APPLYING CHITOSAN MEMBRANE IN COSERVATION OF FISHERIES
Buøi Vaên Mieân vaø Nguyeãn Anh Trinh
Boä moân Phaùt trieån Saûn Phaåm, Khoa Coâng Ngheä Thöïc Phaåm
Ñaïi hoïc Noâng Laâm Tp. Hoà Chí Minh
Tel: 08-8963340; 8974002, E-mail: buimien@yahoo.com
SUMMARY
Chitin that is a natural organic constituent has had high exchange value. The derivative of chitin
is specially chitosan, which has had many applications on light industry, food, agriculture, medicine,
and comestic… Makingsausaage casing; chitosan (3%) and 10% of mixed additives of PEG and EG
(ratio1:1) are dissolved in a aqueous acetic acid solution, the acetic acid concentration of the solution
is 1.5%. The solutions are used to make sausage casing for 35 minutes at 64 - 65 C.Conservation
0
fisheries: chitosanis dissolved in an aqueous acetic acid solution at a concentration of 2%, the acetic
acid concentrationof the solution is 1.5%. The solution is used to cover the raw fish to reduce loss of
weight during freezing from 2 to 3 times and the dried fish products to expand time of conservation.
ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Chitin laø moät polysaccharid coù maët trong thieân nhieân nhieàu nhaát chæ sau cellulose. Noù coù trong voû
caùc loaøi giaùp xaùc, maøng teá baøo naám thuoäc hoï Zygemycetes, trong sinh khoái naám moác, moät vaøi loaïi
taûo… Chitosan chính laø saûn phaåm bieán tính cuûa chitin. Vieäc nghieân cöùu roäng raõi nhöõng bao bì coù tính
naêng vöøa söû duïng nhö thöïc phaåm vöøa khoâng aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng tö Chitin coù saün, coù nhöõng
ñaëc tính sinh hoïc quyù giaù coù yù nghóa raát lôùn.
ÔÛ nöôùc ta toâm ñoâng laïnh chieám saûn löôïng lôùn nhaát trong soá caùc saûn phaåm ñoâng laïnh. Chính vì
vaäy voû toâm pheá lieäu laø nguoàn nguyeân lieäu töï nhieân doài daøo, reû tieàn coù saün quanh naêm cho vieäc saûn
xuaát chitin vaø chitosan ôû nöôùc ta. Nhôø vaøo nhöõng ñaëc tính sinh hoïc quyù giaù chitosan ñöôïc öùng duïng
nhieàu trong lónh vöïc y hoïc, xöû lyù nöôùc, coâng nghieäp nhuoäm, giaáy, myõ phaåm, thöïc phaåm…
Vieäc baûo quaûn caùc loaïi thöïc phaåm töôi soáng giaøu ñaïm, deã hö hoûng nhö thòt caù… Trong ñieàu kieän
khí haäu noùng aåm cuûa nöôùc ta laø moät trong nhöõng vaán ñeà ñaõ vaø ñang ñöôïc quan taâm cuûa caùc nhaø saûn
xuaát, cheá bieán vaø cuûa caùc nhaø khoa hoïc coâng ngheä.
MUÏC TIEÂU ÑEÀ TAØI
- Nghieân cöùu öùùng duïng taïo maøng chitosan laøm voû boïc xuùc xích
- Nghieân cöùu taïo maøng Chitizan baûo quaûn caùc saûn phaåm thuyû saûn. ÔÛ daïng töôi vaø khoâ
PHÖÔNG PHAÙP THÍ NGHIEÄM
Phöông tieän
Duïng cu vaø thieát bòï
Bình ñònh möùc, pipette, oáng ñong 500ml, beàp ñieän, nhieät keá.
Maùy saáy, tuû nung, tuû caáp ñoâng Vestfrost, maùy ño löïc (PENETROMETTER), maùy ño ñoä daøy Mega –
Check, duïng cuï taïo voû boïc.
Hoùa chaát
Acetic acid, Polyethylen Glycol (PEG), Ethylen Glycol (EG), Glycerin.
Nguyeân lieäu
Chitosan, caù nuïc töôi, caù khoâ löôõi traâu, möïc khoâ
Noäi dung vaø phöông phaùp tieán haønh
Xaùc ñònh chaát löôïng chitosan: Xaùc ñònh ñoä deacetyl hoùa cuûa chitosan. Xaùc ñònh haøm löôïng tro.
Xaùc ñònh aåm ñoä: baèng phöông phaùp saáy khoâ. Xaùc ñònh haøm löôïng ñaïm toång soá baèng phöông phaùp
Kjeldahl.
Thí nghieäm xaùc ñònh chaát phuï gia, tyû leä phuï gia söû duïng, Xaùc ñònh thôøi gian taïo voû boïc
Baûo quaûn thuûy saûn baèng maøng chitosan cho: caù nuïc ôû daïng nguyeân con vaø daïng fillet. Caù khoâ vaø
möïc khoâ.
Nghiên cứu tạo màng vỏ bọc Chitosan từ vỏ tôm và ứng dụng bảo quản thủy sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tạo màng vỏ bọc Chitosan từ vỏ tôm và ứng dụng bảo quản thủy sản - Người đăng: olugk3nt4
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nghiên cứu tạo màng vỏ bọc Chitosan từ vỏ tôm và ứng dụng bảo quản thủy sản 9 10 906