Ktl-icon-tai-lieu

nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống bật tắt đèn tự động cho cầu thang, hành lang

Được đăng lên bởi quanghai24
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 3 lần
x
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ
Tên đề tài: NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐÓNG
CẮT ĐÈN TỰ ĐỘNG CHO HỆ THỐNG HÀNH LANG, CẦU THANG

Sinh viên thực hiện:

1. Cao Quang Hải
2. Nguyễn Thị Hải

Cán bộ hướng dẫn:
1. Nguyễn Thành Long

HƯNG YÊN - 2013

1

Đơn vị: Khoa Điện-Điện tử
Bộ môn: Kỹ thuật điện tử

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
..........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.......................
1
B GIO DC V ĐO TO


 !"

 !"#$#
#$%&#'$(%)*%#+$,-./012/$34#
5.3267$%84#
%&'()*+,-./0(123435
67+89:(("1+;'<=>(8?35
@A4BC6D
nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống bật tắt đèn tự động cho cầu thang, hành lang - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống bật tắt đèn tự động cho cầu thang, hành lang - Người đăng: quanghai24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống bật tắt đèn tự động cho cầu thang, hành lang 9 10 256