Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ

Được đăng lên bởi TzaiMink
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trang 1

MỤC LỤC.
MỤC LỤC................................................................................................................ 1
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................5
Chương I: NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ NHIÊN LIỆU ETHANOL
(XĂNG PHA CỒN, GASOHOL)...........................................................................6
I. Vài nét về lịch sử sử dụng nhiên liệu ethanol...................................................6
II. Lợi ích và hạn chế khi sử dụng nhiên liệu Ethanol.......................................7
II.1. Lợi ích............................................................................................................7
II.1.1. Lợi ích về kinh tế....................................................................................7
II.1.2. Lợi ích về môi trường.............................................................................7
II.2. Hạn chế khi sử dụng nhiên liệu ethanol........................................................8
III. Tình hình sản xuất và sử dụng nhiên liệu ethanol hiện nay trên thế giới. 8
IV. Một số thông tin về giá cả ethanol nhiên liệu................................................9
V. Tình hình sản xuất và khả năng sử dụng ethanol nhiên liệu ở nước ta.....10
Chương II: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU.. .13
I. Sản xuất ethanol từ nguyên liệu chứa tinh bột (sắn, ngô)............................13
I.1. Tổng quan về nguyên liệu............................................................................13
I.1.1. Thành phần quan trọng và chủ yếu đối với nguyên liệu chứa tinh bột để
sản xuất ethanol...............................................................................................13
I.1.2. Nguyên liệu chứa tinh bột để sản xuất ethanol.....................................14
I.1.2.1. Sắn...................................................................................................14
I.1.2.2. Ngô.................................................................................................15
I.2. Các công đoạn chính trong quá trình sản xuất ethanol từ tinh bột..............16
I.3. Thuyết minh các công đoạn sản xuất ethanol từ tinh bột............................18
I.3.1. Làm sạch................................................................................................18
I.3.2. Nghiền nguyên liệu................................................................................18
I.3.3. Nấu nguyên liệu.....
Trang 1
MỤC LỤC.
MỤC LỤC................................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU..........................................................................................................5
Chương I: NHỮNG HIỂU BIẾT BẢN VỀ NHIÊN LIỆU ETHANOL
(XĂNG PHA CỒN, GASOHOL)...........................................................................6
I. Vài nét về lịch sử sử dụng nhiên liệu ethanol...................................................6
II. Lợi ích và hạn chế khi sử dụng nhiên liệu Ethanol.......................................7
II.1. Lợi ích............................................................................................................7
II.1.1. Lợi ích về kinh tế....................................................................................7
II.1.2. Lợi ích về môi trường.............................................................................7
II.2. Hạn chế khi sử dụng nhiên liệu ethanol........................................................8
III. Tình hình sản xuất và sử dụng nhiên liệu ethanol hiện nay trên thế giới. 8
IV. Một số thông tin về giá cả ethanol nhiên liệu................................................9
V. Tình hình sản xuất và khả năng sử dụng ethanol nhiên liệu ở nước ta.....10
Chương II: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU.. .13
I. Sản xuất ethanol từ nguyên liệu chứa tinh bột (sắn, ngô)............................13
I.1. Tổng quan về nguyên liệu............................................................................13
I.1.1. Thành phần quan trọng và chủ yếu đối với nguyên liệu chứa tinh bột để
sản xuất ethanol...............................................................................................13
I.1.2. Nguyên liệu chứa tinh bột để sản xuất ethanol.....................................14
I.1.2.1. Sắn...................................................................................................14
I.1.2.2. Ngô.................................................................................................15
I.2. Các công đoạn chính trong quá trình sản xuất ethanol từ tinh bột..............16
I.3. Thuyết minh các công đoạn sản xuất ethanol từ tinh bột............................18
I.3.1. Làm sạch................................................................................................18
I.3.2. Nghiền nguyên liệu................................................................................18
I.3.3. Nấu nguyên liệu.....................................................................................18
I.3.4. Đường hoá..............................................................................................19
I.3.5. Lên men..................................................................................................21
I.3.6. Chưng cất và tinh chế rượu....................................................................26
II. Sản xuất ethanol từ rỉ đường..........................................................................30
II.1. Tổng quan về nguyên liệu...........................................................................30
II.1.1. Giới thiệu nguyên liệu..........................................................................30
II.1.2. Bảo quản nguyên liệu...........................................................................31
II.2. Các công đoạn chính của việc sản xuất ethanol từ rỉ đường......................32
II.2.1. Chuẩn bị dịch lên men..........................................................................34
II.2.1.1. Pha loãng........................................................................................34
II.2.1.2. Acide hóa.......................................................................................34
Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ - Người đăng: TzaiMink
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu cho động cơ 9 10 779