Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm

Được đăng lên bởi Lê Hoàn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 4072 lần   |   Lượt tải: 11 lần
B.KH&CN

B.KH&CN
VCNTP

Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ

Viªn C«ng nghiÖp thùc phÈm
301 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi

B.KH&CN
VCNTP

B¸o c¸o tæng kÕt
khoa häc vµ kü thuËt
§Ò tµi cÊp Nhµ n−íc:

Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ enzym
trong chÕ biÕn mét sè n«ng s¶n thùc phÈm
M· sè: KC 04-07
Chñ nhiÖm ®Ò tµi cÊp nhµ n−íc: PGS.TS. Ng« TiÕn HiÓn
§Ò môc

sö dông enzym trong chÕ biÕn
®å uèng giµu dinh d−ìng tõ rau

Chñ nhiÖm ®Ò môc: TS. Phan Tè Nga

Hµ Néi, Th¸ng 10 N¨m 2004

Bµi tãm t¾t
ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi n−íc uèng cã nguån gèc tõ rau nh− n−íc uèng
cµ chua, cµ rèt vµ n−íc rau hçn hîp rÊt th«ng dông. Cïng víi xu thÕ ¨n kiªng
nh÷ng ®å uèng nµy ngµy cµng ®−îc −a chuéng v× nã tr¸nh ®−îc nguy c¬ nhiÒu
bÖnh tËt nh− ®¸i th¸o ®−êng, tim m¹ch…
Lµ n−íc n«ng nghiÖp nhiÖt ®íi, s¶n l−îng rau qu¶ cña ViÖt Nam ®¹t trªn
20 triÖu tÊn/ n¨m. S¶n l−îng nµy cßn tiÕp tôc t¨ng lªn hµng n¨m. Rau xanh ë
ViÖt Nam cã quanh n¨m, l¹i phong phó vÒ chñng lo¹i (kho¶ng 70 lo¹i) viÖc chÕ
biÕn rau lu«n lµ nhu cÇu bøc xóc cña ngµnh n«ng nghiÖp. §Ò tµi “Hoµn thiÖn
c«ng nghÖ s¶n xuÊt n−íc uèng tõ rau ®−îc tiÕn hµnh víi mong muèn gãp phÇn
tham gia gi¶i quyÕt nhu cÇu trªn. §Ò tµi ®· x©y dùng ®−îc quy tr×nh c«ng nghÖ
s¶n xuÊt n−íc uèng tõ rau víi tõng kh©u c«ng nghÖ thÝch hîp cho tõng lo¹i rau
nh−: chÇn hoÆc kh«ng chÇn, tû lÖ sö dông enzym, tû lÖ sö dông chÊt phô gia, c¸c
c«ng thøc phèi trén ®Ó s¶n xuÊt n−íc uèng vµo mïa hÌ, mïa ®«ng còng nh− c¸c
lo¹i bao b× cã thÓ dïng. KÕt qu¶ thö c¶m quan vµ s¬ bé tÝnh to¸n gi¸ thµnh cho
thÊy s¶n phÈm chÊp nhËn ®−îc. NÕu s¶n phÈm ®−îc tiÕp thÞ tèt sÏ më ra h−íng
s¶n xuÊt míi. §Æc biÖt chi phÝ ®Çu t− cho s¶n xuÊt thÊp, gi¸ thµnh h¹, s¶n xuÊt
n−íc uèng tõ rau rÊt phï hîp cho s¶n xuÊt cña trang tr¹i.

1

Më ®Çu
ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi n−íc uèng cã nguån gèc tõ rau (n−íc cµ chua,
cµ rèt, n−íc rau hçn hîp) rÊt th«ng dông. Cïng víi xu thÕ ¨n kiªng, nh÷ng ®å
uèng nµy ngµy cµng ®−îc −a chuéng v× nã tr¸nh ®−îc nhiÒu bÖnh tËt nh− ®¸i
th¸o ®−êng, tim m¹ch...
Lµ n−íc n«ng nghÞªp nhiÖt ®íi, diÖn tÝch trång rau cña n−íc ta gÇn
300.000 ha, chiÕm 3,3% diÖn tÝch gieo trång hµng n¨m vµ xÊp xØ 3% tæng diÖn
tÝch gieo trång c©y n«ng nghiÖp c¶ n−íc.
Ngoµi ra ë n«ng th«n, c¸c hé d©n cßn trång rau trong v−ên gia ®×nh gióp
n©ng s¶n l−îng rau cña c¶ n−íc t¨ng lªn. Theo sè liÖu ®iÒu tra vµ dù b¸o kinh tÕ
chiÕn l−îc cho thÊy tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng rau qu¶ (gåm xuÊt khÈu
cña c¸c doanh nghiÖp trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng) n¨m 2000 lµ 400 triÖu USD.
Dù kiÕn 2005 lµ 500 triÖu USD. S¶...
B.KH&CN
VCNTP
B.KH&CN
Bé khoa häc vµ c«ng nghÖ
Viªn C«ng nghiÖp thùc phÈm
301 NguyÔn Tr·i, Thanh Xu©n, Hµ Néi
B.KH&CN
VCNTP
B¸o c¸o tæng kÕt
khoa häc vµ kü thuËt
§Ò tµi cÊp Nhµ níc:
Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ enzym
trong chÕ biÕn mét sè n«ng s¶n thùc phÈm
M· sè: KC 04-07
Chñ nhiÖm ®Ò tµi cÊp nhµ níc: PGS.TS. Ng« TiÕn HiÓn
§Ò môc
sö dông enzym trong chÕ biÕn
®å uèng giµu dinh dìng tõ rau
Chñ nhiÖm ®Ò môc: TS. Phan Tè Nga
Hµ Néi, Th¸ng 10 N¨m 2004
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm - Người đăng: Lê Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ enzym trong chế biến một số nông sản thực phẩm 9 10 927