Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẤM NI-TƠ XUNG PLASMA Ở NHIỆT ĐỘ THẤP (570-6000C) TRONG CHẾ TẠO DỤNG CỤ CẮT GỌT VÀ CHI TIẾT MÁY

Được đăng lên bởi xuanquyen23111992tnut
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 7654 lần   |   Lượt tải: 42 lần
BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
CẤP BỘ NĂM 2007

Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẤM NI-TƠ XUNG
PLASMA Ở NHIỆT ĐỘ THẤP (570-6000C) TRONG CHẾ TẠO
DỤNG CỤ CẮT GỌT VÀ CHI TIẾT MÁY
Ký hiệu: 94-07.RD/HĐ-KHCN

Cơ quan chủ quản:
Cơ quan chủ trì đề tài:
Chủ nhiệm đề tài:

Bộ Công Thương
Viện Nghiên cứu Cơ khí
Lục Vân Thương

6821
25/4/2008
Hà Nội - 2007

BỘ CÔNG THƯƠNG
VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
CẤP BỘ NĂM 2007

Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẤM NI-TƠ XUNG
PLASMA Ở NHIỆT ĐỘ THẤP (570-6000C) TRONG CHẾ TẠO
DỤNG CỤ CẮT GỌT VÀ CHI TIẾT MÁY
Ký hiệu: 94-07.RD/HĐ-KHCN

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Chủ nhiệm đề tài
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội - 2007

B¸o c¸o tæng kÕt §Ò tµi cÊp Bé - 2007

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU

3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

5

1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu Đề tài

5

1.1.1. Mục tiêu của Đề tài

5

1.1.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

5

1.2. Tầm quan trọng của công nghệ nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện

5

1.3. Công nghệ nhiệt luyện

5

1.3.1. Các thông số liên quan trong quá trình nhiệt luyện

5

1.3.2. Phân loại các dạng nhiệt luyện

6

1.4. Công nghệ hoá nhiệt luyện

7

1.4.1. Cơ sở của hoá nhiệt luyện

7

1.4.2. Đặc điểm và mục đích của hoá nhiệt luyện

9

1.5. Quá trình phát triển công nghệ thấm ni-tơ xung plasma trên thế
giới

10

1.5.1. Sự hình thành công nghệ ở các nước công nghiệp phát

10

1.5.2. Các chủng loại thiết bị cơ bản trên thế giới

11

1.5.3. Vật liệu chi tiết máy và các tính chất sau khi thấm ni-tơ

13

triển

1.5. Quá trình phát triển công nghệ thấm ni-tơ plasma ở việt nam
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

19
20

2.1. Giới thiệu chung

20

2.2. Thấm ni-tơ thể khí thông thường

20

2.3. Thấm nitơ thể lỏng

21

2.3.1. Thấm nitơ thể lỏng thông thường

21

2.3.2. Thấm nitơ thể lỏng nitarid

21

2.4. Thấm ni-tơ ion plasma

22

2.4.1. Quá trình thấm ni-tơ plasma

23

2.4.2. Định nghĩa xung plasma

24

Lôc V©n Th−¬ng – PTN Hµn & XLBM

B¸o c¸o tæng kÕt §Ò tµi cÊp Bé - 2007

2.4.3. Sự phân lớp

25

2.4.4. Quá trình ELTROPUL

25

2.5. So sánh đánh giá các ưu nhược điểm của các phương pháp

27

2.5.1. So sánh công nghệ thấm nitơ - plasma so với các phương
pháp thấm nitơ thông thường

27

2.5.2. So sánh thấm Nitơ - plasma với mạ Crôm

27

2.6. Các thông số trong quá trình thấm

28

2.6.1. Điện áp, mật độ dòng ion

28

2.6.2.Thời gian

28

2.6.3. Nhiệt độ

29

2.6.4. Thành phần hỗn hợp khí

29

2.7. Kết luận chương ...
B CÔNG THƯƠNG
VIN NGHIÊN CU CƠ KHÍ
BÁO CÁO TNG KT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CU KHOA HC CÔNG NGH
CP B NĂM 2007
Tên đề tài:
NGHIÊN CU NG DNG CÔNG NGH THM NI-TƠ XUNG
PLASMA NHIT ĐỘ THP (570-600
0
C) TRONG CH TO
DNG C CT GT VÀ CHI TIT MÁY
hiu: 94-07.RD/HĐ-KHCN
Cơ quan ch qun: B Công Thương
Cơ quan ch trì đề tài: Vin Nghiên cu Cơ khí
Ch nhim đề tài: Lc Vân Thương
6821
25/4/2008
Hà Ni - 2007
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẤM NI-TƠ XUNG PLASMA Ở NHIỆT ĐỘ THẤP (570-6000C) TRONG CHẾ TẠO DỤNG CỤ CẮT GỌT VÀ CHI TIẾT MÁY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẤM NI-TƠ XUNG PLASMA Ở NHIỆT ĐỘ THẤP (570-6000C) TRONG CHẾ TẠO DỤNG CỤ CẮT GỌT VÀ CHI TIẾT MÁY - Người đăng: xuanquyen23111992tnut
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THẤM NI-TƠ XUNG PLASMA Ở NHIỆT ĐỘ THẤP (570-6000C) TRONG CHẾ TẠO DỤNG CỤ CẮT GỌT VÀ CHI TIẾT MÁY 9 10 47