Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BMS CHO TÒA NHÀ KHÁCH SẠN NOVOTEL ĐÀ NẴNG

Được đăng lên bởi Công Bean
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGUYỄN THÁI VIỄN
Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. ĐINH THÀNH VIỆT

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BMS
CHO TÒA NHÀ KHÁCH SẠN NOVOTEL
ĐÀ NẴNG

Phản biện 1: TS. TRẦN VINH TỊNH

Phản biện 2: TS. NGUYỄN XUÂN HOÀNG VIỆT
Chuyên ngành : MẠNG VÀ HỆ THỐNG ĐIỆN
Mã số

: 60.52.50

Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn tốt
nghiệp thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 10
năm 2012
TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT

Có thể tìm hiểu luận văn tại :
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại Học Đà Nẵng
- Trung tâm Học liệu, Đại Học Đà Nẵng
Đà Nẵng - Năm 2012

3

MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong thời ñại ngày nay việc xây dựng các toà nhà cao tầng
làm công sở, trung tâm thương mại, khách sạn,…ngày càng trở nên
phổ biến. Chúng ngày càng trở nên hiện ñại, tiện nghi ñể phục vụ các
yêu cầu ngày càng cao của con người. Giải pháp kết hợp hệ thống các
thiết bị cơ ñiện sử dụng trong toà nhà với công nghệ tự ñộng hoá
nhằm ñem lại khả năng tự hoạt ñộng (hệ thống thông gió, hệ thống
chiếu sáng,…) ñã không còn là ñiều mới mẻ nữa. Tuy nhiên vấn ñề
sống còn của giải pháp này lại nằm ở chỗ làm sao có thể quản lý
chúng trong một hệ thống thống nhất. Các hệ thống tự ñộng hoá toà
nhà (Building Managerment System - BMS) ñã ra ñời ñể giải quyết
bài toán này.
Hầu hết các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam hiện nay ñều không
ñược trang bị hệ thống quản lý tòa nhà thông minh. Khi ñược trang bị
hệ thống này, tất cả các hệ thống ñiều hòa, báo cháy, … ñược ñiều
khiển tập trung, tương tác bởi hệ BMS. Các hệ thống ñược tích hợp
ñầy ñủ hệ thống thông tin, truyền thông, và tự ñộng hóa văn phòng.
Đây là loại nhà thông minh. Còn gọi là các tòa nhà hiệu năng cao, tòa
nhà xanh, tòa nhà công nghệ cao, tòa nhà có những chức năng ñặc
biệt như bệnh viện, cơ quan trung ương, nhà quốc hội,… chúng ta có
thể thấy thực trạng về hệ thống nhà cao tầng của chúng ta phần lớn
chưa ñược trang bị hệ thống BMS. Nếu xét về mặt chất lượng và hiệu
quả sử dụng của các tòa nhà thì chưa ñạt so với yêu cầu ñặt ra cho
các tòa nhà ñó. Do ñó cần nghiên cứu và ứng dụng hệ thống BMS
cho các tòa nhà.

4

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu hệ thống BMS ñể ứng dụng ñiều khiển, giám sát,
quản lý các thiết bị cơ ñiện trong một tòa nhà cao tầng, giúp cho việc
vận hành, bảo dưỡng và quản lý tòa nhà một cách thuận tiện, an toàn
và tiết kiệm.
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng nghiên cứu là hệ thống tự ñộng hóa BMS của
Siemens.
P...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
NGUYN THÁI VIN
NGHIÊN CU NG DNG H THNG BMS
CHO TÒA NHÀ KHÁCH SN NOVOTEL
ĐÀ NNG
Chuyên ngành : MNG VÀ H THNG ĐIN
Mã s : 60.52.50
TÓM TT LUN VĂN THC SĨ K THUT
Đà Nng - Năm 2012
2
Công trình ñược hoàn thành ti
ĐẠI HC ĐÀ NNG
Người hướng dn khoa hc: PGS. TS. ĐINH THÀNH VIT
Phn bin 1: TS. TRN VINH TNH
Phn bin 2: TS. NGUYN XUÂN HOÀNG VIT
Lun văn ñược bo v trước Hi ñồng chm Lun văn tt
nghip thc sĩ k thut hp ti Đà Nng vào ngày 27 tháng 10
năm 2012
Có th tìm hiu lun văn ti :
- Trung tâm Thông tin - Hc liu, Đại Hc Đà Nng
- Trung tâm Hc liu, Đại Hc Đà Nng
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BMS CHO TÒA NHÀ KHÁCH SẠN NOVOTEL ĐÀ NẴNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BMS CHO TÒA NHÀ KHÁCH SẠN NOVOTEL ĐÀ NẴNG - Người đăng: Công Bean
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HỆ THỐNG BMS CHO TÒA NHÀ KHÁCH SẠN NOVOTEL ĐÀ NẴNG 9 10 219