Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nước

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 4 (2013) 16-23

Nghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat
trong nước
Nguyễn Xuân Huân1, Nguyễn Như Quỳnh2
1

Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN,
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
2
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 05 tháng 8 năm 2013
Chỉnh sửa ngày 19 tháng 8 năm 2013; chấp nhận đăng ngày 20 tháng 12 năm 2013

Tóm tắt: Ứng dụng vật liệu Fe0 nano (nZVI) trong xử lý ô nhiễm môi trường là một hướng quan
tâm mới của nhiều nhà khoa học trên thế giới. Báo cáo này nghiên cứu ứng dụng vật liệu Fe0 nano
được nhóm tác giả tự chế tạo bằng phương pháp khử pha lỏng bởi NaBH4 để xử ô nhiễm nitrat và
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả xử lí như thời gian, pH và nồng độ nitrat ban đầu.
Đặc tính vật liệu được xác định bằng phương pháp phổ nhiễu xạ tia X, kính hiển vi điển tử truyền
qua TEM, kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phương pháp Brunauer Emmett Teller (BET). Phân
tích nồng độ nitrat còn lại sau khi xử lí bẳng phương pháp so màu quang điện tại bước sóng λ =
430nm. Kết quả phân tích nhiễu xạ tia X cho thấy, vật liệu Fe0 nano được chế tạo là khá thuần
nhất, chỉ có duy nhất hiệu ứng của Fe0 (2θ = 44,7). Vật liệu Fe0 nano có diện tích bề mặt riêng là
60m2/g, đường kính 10 – 18,6 nm. Hiệu quả xử lí đạt 98,9% nước ô nhiễm nitrat có nồng độ ban
đầu là 30 mg N-NO3-/L trong 40 phút tại pH 2 và tỷ lệ vật liệu hấp phụ Fe0 nano là 1 g/L.
Từ khóa: Fe0 nano, vật liệu, xử lý, nitrat, nước.

1. Mở đầu1

nhau đã được áp dụng như: phương pháp trao
đổi ion, lọc thẩm thấu ngược, sinh học và
phương pháp khử nitrat…[2]. Một trong những
hướng nghiên cứu mới hiện nay đang được rất
nhiều nhà khoa học trong nước và trên thế giới
quan tâm đó là công nghệ sử dụng sắt nano (Fe0
nano) để xử lý nitrat.

Phú dưỡng là sự gia tăng hàm lượng nitrat
và phốt phát trong các thủy vực gây ra sự tăng
trưởng của các loại thực vật bậc thấp (tảo, vi
tảo…) và tạo ra những biến động lớn trong hệ
sinh thái nước, làm cho chất lượng nước bị suy
giảm và ô nhiễm [1]. Vì vậy, việc nghiên cứu
làm giảm hàm lượng nitrat trong nước nhằm xử
lý phú dưỡng, ngăn chặn sự phát triển của tảo
độc đang được cho là hướng nghiên cứu mang ý
nghĩa thực tiễn cao cần được khuyến khích hiện
nay. Để xử lý nitrat có nhiều phương pháp khác

2. Nguyên liệu và phương pháp
2.1. Nguyên liệu

_______
*

- FeSO4.7H2O

Tác giả liên hệ. ĐT: 84-983665756.
E-...
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 29, Số 4 (2013) 16-23
16
Nghiên cu ng dng vt liu Fe
0
nano để x lý nitrat
trong nước
Nguyn Xuân Huân
1
, Nguyn Như Qunh
2
1
Khoa Môi trưng, Trường Đại hc Khoa hc T nhiên, ĐHQGHN,
334 Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni, Vit Nam
2
Trường Đại hc Khoa hc và Công ngh Hà Ni, 18 Hoàng Quc Vit, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Nhn ngày 05 tháng 8 năm 2013
Chỉnh sa ngày 19 tháng 8 năm 2013; chp nhn đăng ngày 20 tháng 12 năm 2013
m tt: ng dng vt liu Fe
0
nano (nZVI) trong x ô nhim môi trường mt hướng quan
tâm mi ca nhiu nhà khoa hc trên thế gii. o cáo này nghiên cu ng dng vt liu Fe
0
nano
được nhóm tác gi t chế to bng phương pháp kh pha lng bi NaBH
4
để x ô nhim nitrat
nghiên cu các yếu t nh hưởng ti hiu qu x như thi gian, pH nng độ nitrat ban đầu.
Đặc tính vt liu được xác định bng phương pháp ph nhiu x tia X, kính hin vi đin t truyn
qua TEM, kính hin vi đin t quét (SEM) phương pháp Brunauer Emmett Teller (BET). Phân
tích nng độ nitrat còn li sau khi x bng phương pháp so màu quang đin ti bước sóng λ =
430nm. Kết qu phân tích nhiu x tia X cho thy, vt liu Fe
0
nano được chế to khá thun
nht, ch có duy nht hiu ng ca Fe
0
(2θ = 44,7). Vt liu Fe
0
nano din tích b mt riêng
60m
2
/g, đường kính 10 18,6 nm. Hiu qu x đạt 98,9% nước ô nhim nitrat nng độ ban
đầu là 30 mg N-NO
3
-
/L trong 40 phút ti pH 2 và t l vt liu hp ph Fe
0
nano là 1 g/L.
T khóa: Fe
0
nano, vt liu, x lý, nitrat, nước.
1. M đầu
1
Phú dưỡng s gia tăng hàm lượng nitrat
pht phát trong các thy vc gây ra s tăng
trưởng ca các loi thc vt bc thp (to, vi
to…) to ra nhng biến động ln trong h
sinh thái nưc, làm cho cht lượng nước b suy
gim ô nhim [1]. vy, vic nghiên cu
làm gim hàm lượng nitrat trong nước nhm x
phú dưỡng, ngăn chn s phát trin ca to
độc đang được cho là hướng nghiên cu mang ý
nghĩa thc tin cao cn được khuyến khích hin
nay. Để x nitrat nhiu phương pháp khác
_______
*
Tác gi liên h. ĐT: 84-983665756.
E-mail: huannx@hus.edu.vn
nhau đã được áp dng như: phương pháp trao
đổi ion, lc thm thu ngược, sinh hc
phương pháp kh nitrat…[2]. Mt trong nhng
hướng nghiên cu mi hin nay đang được rt
nhiu nhà khoa hc trong nước trên thế gii
quan tâm đó là công ngh s dng st nano (Fe
0
nano) để x lý nitrat.
2. Nguyên liu và phương pháp
2.1. Nguyên liu
- FeSO
4
.7H
2
O
- Bohiđrua (NaBH
4
)
Nghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nước - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dựng vật liệu Fe0 nano để xử lý nitrat trong nước 9 10 882