Ktl-icon-tai-lieu

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ROBOT TỰ HÀNH DẠNG CHÂN

Được đăng lên bởi tranhuuphuocspkt
Số trang: 102 trang   |   Lượt xem: 1000 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

-------------------TRẦN HỮU PHƢỚC

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN
ROBOT TỰ HÀNH DẠNG CHÂN

Chuyên ngành

: Kỹ Thuật Cơ Khí

Mã số

: 60520103

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TP. HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2015

Công trình đƣợc hoàn thành tại: Trƣờng Đại Học Bách Khóa-ĐHQG-HCM
Cán bộ hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN THIÊN PHÚC.......................................
(Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Cán bộ chấm nhận xét 1: TS VÕ HOÀNG DUY...........................................................
(Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Cán bộ chấm nhận xét 2: PGS.TS NGUYỄN TẤN TIẾN ............................................
(Ghi rõ họ tên, học hàm, học vị và chữ ký)

Luận văn thạc sĩ đƣợc bảo vệ tại Trƣờng Đại học Bách Khoa, ĐHQG Tp. HCM ngày
07 tháng 07 năm 2015
Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ gồm:
1. PGS.TS ĐẶNG VĂN NGHÌN
2. PGS.TS NGUYỄN TẤN TIẾN
3. TS VÕ HOÀNG DUY
4. TS LÊ ĐỨC HẠNH
5. TS BÙI TRỌNG HIẾU
Xác nhận của chủ tịch Hội đồng đánh giá LV và Trƣởng khoa quản lý chuyên ngành
sau khi luận văn đã đƣợc chỉnh sửa (nếu có).
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TRƢỞNG KHOA CƠ KHÍ

PGS.TS ĐẶNG VĂN NGHÌN

ii

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

-------------------

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ
Họ tên học viên:

TRẦN HỮU PHƢỚC

MSHV:

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1988
Chuyên ngành:

13041062

Nơi sinh: Đồng Nai

Kỹ thuật Cơ Khí

Mã số :

60520103

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU
KHIỂN ROBOT TỰ HÀNH DẠNG CHÂN

I. TÊN ĐỀ TÀI:

II. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:
-

Nghiên cứu các về dáng đi của robot 4 chân về sơ đồ bƣớc, vị trí đặt chân...

-

Nghiên cứu về động học và động lực học của robot

-

Lập trình, thực nghiệm với các dáng đi đã nghiên cứu, so sánh và nhận xét để
tìm ra dáng đi phù hợp

III. NGÀY GIAO NHIỆM VỤ :

19/01/2015

IV. NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ:

14/06/2015

V.

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN (Ghi rõ học hàm, học vị, họ, tên):
PSG. TS. TRẦN THIÊN PHÚC
Tp. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2015
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1
(Họ tên và chữ ký)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO
(Họ tên và chữ ký)

PGS.TS. Trần Thiên Phúc
TRƢỞNG KHOA CƠ KHÍ
(Họ tên và chữ ký)

iii

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Trần Thiên Phúc đã tận
tình giúp đỡ và hƣớng dẫn tôi trong suốt thời gian học tại trƣ...
ĐẠI HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
TRƢỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
--------------------
TRN HỮU PHƢỚC
NGHIÊN CU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIN
ROBOT T HÀNH DNG CHÂN
Chuyên ngành : K Thuật Cơ K
Mã s : 60520103
LUẬN N THẠC SĨ
TP. H CHÍ MINH, tháng 06 năm 2015
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ROBOT TỰ HÀNH DẠNG CHÂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ROBOT TỰ HÀNH DẠNG CHÂN - Người đăng: tranhuuphuocspkt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
102 Vietnamese
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN ROBOT TỰ HÀNH DẠNG CHÂN 9 10 490