Ktl-icon-tai-lieu

Người máy asimo

Được đăng lên bởi tranthilanphuong_t58
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 325 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ROBOTICS

HUMANOID ROBOT

Nhóm Cơ Điện Tử và Ứng dụng


Humanoid

CONTENT OF PRESENTATION
1.
2.
3.
4.
5.
5.

Introduction to Humanoid
Structure of Humanoid
Kinematics
Principle of balancing
Zero Moment Points
Several model of Humanoid in the world

Humanoid

1. Oveview of Humanoid
Human-like robot
Legged robot Biped robot: robot can walk on
two legs
Applications
Entertainment
Achievement from research of humanoid can
apply in life and industry: robot hand, robot leg used for
invalids

Humanoid

Compare with wheeled robot
Humanoid robot can move on uneven terrain, narrow space.
More complicated in structure
Expensiver

ASIMO
HOAP-1
(Fujitsu)

(Honda)

Humanoid

Classification
By degree of freedom (DOF):
Asimo - Honda: 26 DOF, Height:1,2m, Weight: 43 kg:
Hoap-1 - Fujitsu: 20 DOF, W: 5.8 kg, (41000 USD)
Qrio - Sony: 24 DOF, for entertainment
HRP-1S - AIST& Honda: 26 DOF, used for driving the
constructing vehicles with remote control.
HRP –2P - Kawada: 30 DOF, cans stand up, kneel and
lie on the floor
Others type: Pino, BHR-1, H7, ARNE & ARNEA
By functions

Humanoid
Robot ngaøy caøng thoâng minh, giuùp con ngöôøi trong nhieàu vieäc.
Ñònh höôùng quan troïng laø nghieân cöùu naâng cao khaû naêng “ töï
hoïc” cho robot, Rotbot coù theå nhaän bieát hình thuø, maøu saéc, gioïng
noùi vaø hôn theá laø khaû naêng tích luõy kinh nghieäm.
Vieäc taïo ra Robot gioáng ngöôøi laø moät thaønh töïu lôùn cuûa
nhieàu ngaønh khoa hoïc, vaø coù trieån voïng thay theá con ngöôøi
trong vieäc chaêm soùc nhöõng ngöôøi cao tuoåi, vaán ñeà xaõ hoäi
ñang noåi coäm ôû Nhaät .
Öôùc mô cuûa nhöõng ngöôøi saùng taïo ra robot laø gioáng hình
daïng cuûa con ngöôøi vaø thoâng minh nhö ngöôøi

Humanoid

Giôùi thieäu humanoid

Robot Asimo ñi treân maët phaúng

Humanoid

Giôùi thieäu humanoid

Robot Asimo ñi leân caàu thang

Humanoid

Robot ca nhaïc

Humanoid

Robot ñoàng dieãn

Humanoid

Giôùi thieäu humanoid

Robot ñoàng dieãn

Humanoid

§ 2. Caáu taïo humanoid
Döïa treân cô sôû laø caáu taïo cuûa con ngöôøi
Robot HRP-1S has 26 DOF.
Two arms have 12 DOF: 6 DOF for each arm.
Two legs have 12 DOF: 6 DOF for each leg:
3 DOF for hip articulate
1 DOF for knee articulate
2 DOF for ankle articulate
2 DOF for neck articulate.

Humanoid

Humanoid

Phaàn ñoäng hoïc

Humanoid

Humanoid

Caáu taïo toång quaùt

Humanoid

§ 3.

I

Ñoäng hoïc

Heel
Strike

Double
support

II
I

II

III

IV

Swing
phase

Toe off

Right
leg

Left
leg

Toe off

Position of leg in ½ cycle of
step

Swi...
HUMANOID ROBOT
ROBOTICS
Nhóm Cơ Điện Tử và Ứng dụng
www.nhom3c.com
Người máy asimo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Người máy asimo - Người đăng: tranthilanphuong_t58
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Người máy asimo 9 10 611