Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lí động cơ

Được đăng lên bởi tranchungbk1694
Số trang: 207 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 9 lần
§Æng TiÕn Hßa
- 1 -
Ch¬ng 1
§¹i c¬ng vÒ ®éng c¬ ®èt trong
1.1 Kh¸i qu¸t vÒ ®éng c¬ ®èt trong
Trong c¸c lo¹i ®éng c¬ nhiÖt, nhiÖt lîng do ®éng c¬ ®èt ch¸y t¹o ra, ®îc trë thµnh
c«ng cã Ých th× ®éng c¬ ®èt trong ®îc dïng réng r·i nhÊt víi sè lîng lín nhÊt trong mäi lÜnh
vùc: giao th«ng vËn t¶i (®êng bé, ®êng s¾t, ®êng thuû, hµng kh«ng), n«ng nghiÖp, x©y
dùng, c«ng nghiÖp, quèc phßng...
Tæng c«ng suÊt do ®éng c¬ ®èt trong t¹o ra chiÕm kho¶ng 90% c«ng suÊt thiÕt bÞ ®éng
lùc do mäi nguån n¨ng l¬ng t¹o ra (nhiÖt n¨ng, ®éng n¨ng, n¨ng lîng nguyªn tö, n¨ng
lîng mÆt trêi...)
Trong ®éng c¬ ®èt trong, c¸c qu¸ tr×nh ®èt ch¸y nhiªn liÖu, vµ chuyÓn biÕn nhiÖt n¨ng
thµnh c¬ n¨ng ®îc thc hiÖn bªn trong ®éng c¬.
§éng c¬ ®èt trong gåm cã: ®éng c¬ ®èt trong pitt«ng, tua bin khÝ vµ ®éng c¬ ph¶n lùc
(h×nh 1.1).
C¸c chi tiÕt chÝnh cña ®éng c¬ pitt«ng (h×nh 1.1a) gåm: xilanh 2, n¾p xilanh 3, c¸cte 1,
pitt«ng 4, thanh truyÒn 5 vµ trôc khuûu 6. Nhiªn liÖu vµ kh«ng khÝ cÇn cho qu¸ tr×nh ch¸y
®îc ®a vµo thÓ tÝch xilanh ®éng c¬, giíi h¹n bëi n¾p xilanh, thµnh xilanh vµ ®Ønh pitt«ng.
Nguyên lí động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lí động cơ - Người đăng: tranchungbk1694
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
207 Vietnamese
Nguyên lí động cơ 9 10 551