Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên liệu trong sản xuất bánh kẹo

Được đăng lên bởi 187022106
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 13763 lần   |   Lượt tải: 34 lần
PHẦN I: NGUYÊN LIỆU
Nguyên liệu để sản xuất bánh kẹo gồm nhiều loại tùy theo yêu cầu của sản phẩm
mà lựa chọn những nguyên liệu có yêu cầu khác nhau. Việc chọn, dùng nguyên liệu có
ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Vì thế phải nắm vững
tính chất, tác dụng của từng loại nguyên liệu và các biến đổi lý hoá học của chúng trong
quá trình gia công chế biến. Trên cơ sở đó đề ra những biện pháp kỹ thuật thích đáng
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong thực đơn bánh kẹo thường có một số
nguyên liệu sau:
I. ĐƯỜNG SACAROZA.

Đường sacaroza là nguyên liệu chính trong sản xuất bánh kẹo. Nó được cấu tạo từ
hai monosacazit là

α

-D Glucoza và

α

-D Fructoza. Nó không phải là đường khử . Nó có

công thức phân tử là C12H22O11 và công thức cấu tạo là:
CH2
CH2

H
H
OH

OH
O
O
CH2OH

CH2OH

H
H
OH
OH

Đường sacaroza là một chất dinh dưỡng cung cấp một nguồn lớn cho năng lượng
con người, khi cơ thể con người hấp thụ 1kg đường thì sinh ra 4220 kcal cho cơ thể. Mặt
khác đường là một chất dinh dưỡng có vị ngọt, giá trị cảm quan tốt.
Đường Sacaroza được sản xuất từ hai nguồn nguyên liệu chính là mía và củ cải
đường.
A. Tính chất của đường Sacaroza.

Đường Sacaroza tồn tại ở dạng tinh thể , không màu. Nhiệt độ nóng chảy là 1651800.
1. Tính hoà tan
Sacaroza hoà tan rất tốt trong dung môi nước. Nó có thể hoà tan trong nước ngay
ở nhiệt độ thấp, tuy nhiên sự hoà tan có giới hạn. Ngoài nước ra nó có thể hoà tan trong
dung môi phân cực nh các hợp chất của rượu, NH 3 lỏng…Nó không thể hoà tan trong các
dung môi nh xăng, CCl4, Benzen, cồn tecpen.
Độ hoà tan của Sacaroza trong nước phụ thuộc nhiều vào yếu tố:
Nhiệt độ:
Khi nhiệt độ hoà tan tăng thì độ hoà tan tăng. Khi nâng nhiệt độ từ 20 0C lên 1000C
thì độ hoà tan tăng lên 2,4 lần. Do vậy khi hoà tan đường ta thường nâng nhiệt độ lên
mức thích hợp. Điều này được ứng dông khi hoà xiro.
Nhiệt

độ 10

20

(oC)
Độ hoà tan 190,4 203,
(g Sac/100 g

30

40

50

219,5 238,1 260,

9

60

70

80

287,3 320,5 362,

1

90

100

415,7 487,2

2

H2 O

Khi nồng độ dung dịch đường Sacaroza tăng thì độ hoà tan của nó giảm . Đến một
mức nào đó sẽ bão hoà nhất định.
Khi có mặt glucoza, fructoza, mantoza thì độ hoà tan tăng. Nói cách khác là hàm
lượng đường chung tăng lên hay nồng độ chất khô lớn hơn . Điều này được ứng dụng
trong việc chống kết tinh đường trong xiro và trong kẹo.

Khi có mặt KCl, NaCl trong nước thì độ hoà tan của Sacaroza trong nước tăng lên.
Nhưng khi có mặt CaCl2 thì độ hoà tan của Sacaroza...
PHẦN I: NGUYÊN LIỆU
Nguyên liệu để sản xuất bánh kẹo gồm nhiều loại tùy theo yêu cầu của sản phẩm
lựa chọn những nguyên liệu u cầu khác nhau. Việc chọn, dùng nguyên liệu
ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Vì thế phải nắm vững
tính chất, tác dụng của từng loại nguyên liệu các biến đổi hoá học của chúng trong
quá trình gia ng chế biến. Trên sở đó đ ra những biện pháp k thuật thích đáng
không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong thực đơn bánh kẹo thườngmột số
nguyên liệu sau:
I. ĐƯỜNG SACAROZA.
Đường sacaroza là nguyên liệu chính trong sản xuất bánh kẹo. Nó được cấu tạo từ
hai monosacazit là
α
-D Glucoza và
α
-D Fructoza. Nó không phải là đường khử .
công thức phân tử là C
12
H
22
O
11
và công thức cấu tạo là:
CH
2
CH
2
H
H
OH
OH
O
O
CH
2
OH
H
H
OH
CH
2
OH
OH
Nguyên liệu trong sản xuất bánh kẹo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên liệu trong sản xuất bánh kẹo - Người đăng: 187022106
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Nguyên liệu trong sản xuất bánh kẹo 9 10 501