Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý AM, FM

Được đăng lên bởi hungdang-tt-tckthq
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 735 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên ly thu Radio AM,FM
́
Nội dung : Nguyên lý thu sóng Radio AM, Phân tích sơ đồ khối Radio băng AM, mạch KĐ trung tần AM, 
mạch tách sóng AM, Nguyên lý thu sóng băng FM, Phương pháp kiểm tra sửa chữa khối Radio. 
1. Nguyên lý thu sóng Radio băng AM
a) Sơ đồ khối của Radio băng AM :

Sơ đồ khối mạch Radio băng AM
Xung quanh máy thu thanh có vô số các sóng điện từ từ các đài phát khác nhau gửi tới, nhiệm vụ của 
máy thu là chọn lấy một tần số rồi khuyếch đại , sau đó tách sóng để lấy ra tín hiệu âm tần. Mạch thu 
sóng Radio AM có các mạch như sau :
* Mạch cộng hưởng và khuếch đại cao tần (RF Amply) thu tín hiệu từ một đài phát bằng nguyên lý cộng 
hưởng, sau đó khuếch đại tín hiệu cho đủ mạnh cung cấp cho mạch đổi tần .
* Mạch dao động nội ( OSC ) tạo dao động cung cấp cho mạch đổi tần .
* Mạch đổi tần ( Mixer ) trộn hai tín hiệu RF và tín hiệu OSC để tạo ra tín hiệu trung tần IF, IF là tín hiệu 
có tần số cố định bằng 455KHz
* Mạch khuếch đại trung tần ( IF Amply ) : Khuếch đại tín hiệu IF lên biên độ đủ lớn cung cấp cho mạch 
tách sóng .
* Mạch tách sóng ( Detect ) Tách tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang cao tần . 
b) Mạch cộng hưởng cao tần, dao động nội và đổi tần.

Mạch cộng hưởng RF, dao động OSC & đổi tần Mixer
Chú thích :
* Mạch cộng hưởng cao tàn (RF Amply) bao gồm : Tụ xoay C1 đấu song song với cuộn dây L1 quấn trên 
thanh ferit tạo thành mạnh mạch dao động LC, mạch thu sóng theo nguyên lý cộng hưởng, có rất nhiều 
sóng mang có tần số khác nhau từ các đài phát cùng đi tới máy thu, khi tần số dao động của mạch trùng 
với sóng mang của một đài phát thì tín hiệu sóng mang của đài phát đó được cộng hưởng và biên độ tăng 
lên gấp nhiều lần, tín hiệu này được thu vào thông qua cuộn thứ cấp của cuộn dây và được khuếch đại 
qua đèn Q1, sau đó đưa sang mạch đổi tần, C1 là tụ xoay có thể thay đổi giá trị, khi ta chỉnh núm Tuning 
chính là chỉnh tụ xoay C1 làm trị số C1 biến đổi => tần số cộng hưởng của mạch thay đổi .
* Mạch OSC gồm tụ xoay C2 đấu song song với cuộn L2 tạo thành mạch dao động, tụ xoay C2 được gắn 
chung với tụ C1 và hai tụ này đựơc chỉnh để thay đổi giá trị đồng thời, dao động nội có tần số luôn luôn 
thấp hơn tần số cộng hưởng RF một lượng không đổi.
* Mạch đổi tần : đèn Q2 làm nhiệm vụ đổi tần, tín hiệu cao tần RF được đưa vào cực B, tín hiệu dao động 
nội được đưa vào cực E , tín hiệu lấy ra trên cực C gọi là IF ( tín hiệu trung tần) có giá trị không đổi bằng 
455KHz 
IF = RF ­ OSC
c) Mạch chuyển băng
Băng sóng AM thường được chia ra ...
Nguyên ly thu Radio AM,FḾ
Ni dung : Nguyên lý thu sóng Radio AM, Phân tích sơ đồ khi Radio băng AM, mch KĐ trung tn AM,
mch tách sóng AM, Nguyên lý thu sóng băng FM, Phương pháp kim tra sa cha khi Radio.
1. Nguyên lý thu sóng Radio băng AM
a) Sơ đồ khi ca Radio băng AM :
Sơ đồ khi mch Radio băng AM
Xung quanh máy thu thanh có vô s các sóng đin t t các đài phát khác nhau gi ti, nhim v ca
máy thu là chn ly mt tn s ri khuyếch đại , sau đó tách sóng để ly ra tín hiu âm tn. Mch thu
sóng Radio AM có các mch như sau :
* Mch cng hưởng và khuếch đại cao tn (RF Amply) thu tín hiu t mt đài phát bng nguyên lý cng
hưởng, sau đó khuếch đại tín hiu cho đủ mnh cung cp cho mch đổi tn .
* Mch dao động ni ( OSC ) to dao động cung cp cho mch đổi tn .
* Mch đổi tn ( Mixer ) trn hai tín hiu RF và tín hiu OSC để to ra tín hiu trung tn IF, IF là tín hiu
có tn s c định bng 455KHz
* Mch khuếch đại trung tn ( IF Amply ) : Khuếch đại tín hiu IF lên biên độ đủ ln cung cp cho mch
tách sóng .
* Mch tách sóng ( Detect ) Tách tín hiu âm tn ra khi sóng mang cao tn .
b) Mch cng hưởng cao tn, dao động ni và đổi tn.
Nguyên lý AM, FM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý AM, FM - Người đăng: hungdang-tt-tckthq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nguyên lý AM, FM 9 10 975