Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý cộng năng lượng

Được đăng lên bởi k45cvl01-gmail-com
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4. Nguyên lý công-năng lượng và xung
lượng-động lượng cho chất điểm
4.1. Giới thiệu
4.2. Công của một lực
4.3. Nguyên lý công và động năng
4.4. Các lực bảo toàn và sự bảo toàn năng
lượng cơ học
4.5. Công suất và hiệu suất
4.6. Nguyên lý xung lượng và động lượng

4.1. Giới thiệu

• Trong chương 2 và 3, chúng ta đã nghiên cứu phương pháp
lực-khối lượng-gia tốc, phương trình chuyển động thu được
bằng việc sử dụng định luật 2 Newton.
• Phương pháp công-năng lượng và xung lượng-động lượng
chính là các dạng tích phân của phương trình chuyển động.
• Nếu tích phân phương trình chuyển động theo biến tọa độ thì
ta được nguyên lý công-năng lượng. Còn nếu tích phân theo
biến thời gian t ta sẽ được nguyên lý xung lượng-động lượng.

4.2. Công của một lực
a. Định nghĩa
Công vi phân của lực F

Công hữu hạn của lực trên quãng đường di chuyển:

Đơn vị công là N.m hay là Jun
Công thức biểu diễn công:

Hay

• Biểu diễn tích vô hướng dưới dạng tọa độ đề các, ta được:

b. Công của lực không đổi:

Công của trọng lực:

c. Công của lực hướng tâm

Công của lực lò xo:

Công của lực hấp dẫn:

4.3. Nguyên lý công-động năng
• Nguyên lý: Công sinh ra bởi lực tổng hợp tác dụng lên chất
điểm bằng sự thay đổi động nặng của chất điểm:

• Các bước thực hiện:
1. Tính công của tất cả các lực tác dụng
2. Tính động năng tại vị trí đầu và cuối
3. Áp dụng nguyên lý
4. Giải phương trình, tìm nghiệm

• Ví dụ 4.1: Một chiếc vòng đai A khối lượng m=1.8kg, trượt
trên một thanh không ma sát trong mặt phẳng thẳng đứng. Một
sợi dây gắn vào A và vắt qua ròng rọc B. Lực nằm ngang
không đổi tác dụng vào một đầu của sợi dây. Vòng đai ở trạng
thái nghỉ tại vị trí 1.
1. xác định tốc độ của vòng đai tại vị trí 2 nếu P=20N.
2. Tìm giá trị nhỏ nhất của P để vòng đai đến được vị trí 2.

• Ví dụ 4.2: Khối lượng m=1.6kg được đặt trên mặt phẳng nằm
ngang và gắn vào lò xo lý tưởng. Hệ số ma sát tĩnh và động
giữa khối lượng và mặt phẳng đã cho. Lò xo có độ cứng
k=30N/m và không biến dạng khi x=0m. Khối lượng chuyển
động từ vị trí x=0 với vận tốc ban đầu là 6m/s sang bên phải.
1. Xác định giá trị của x khi khối lượng dừng lại lần đầu tiên.
2. Chỉ ra rằng khối lượng không dừng lại tại vị trí đã tìm được
trong câu 1.
3. Tìm tốc độ của khối lượng khi nó tới vị trí x=0 lần thứ 2.

4.4. Các lực bảo toàn và sự bảo toàn năng lượng
• Một lực được gọi là bảo toàn nếu công chỉ phụ thuộc vào vị trí
đầu và vị trí cuối của điểm tác dụng của nó.
• Rất thuận tiện để mô tả ảnh hưởng của lực bằng thuật ngữ thế
năng- khả nă...
Chương 4. Nguyên lý công-năng lượng và xung
lượng-động lượng cho chất điểm
4.1. Giới thiệu
4.2. Công của một lực
4.3. Nguyên lý công và động năng
4.4. Các lực bảo toàn và sự bảo toàn năng
lượng cơ học
4.5. Công suất và hiệu suất
4.6. Nguyên lý xung lượng và động lượng
Nguyên lý cộng năng lượng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý cộng năng lượng - Người đăng: k45cvl01-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Nguyên lý cộng năng lượng 9 10 616