Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
_______
oo0oo _______
BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ

(KCN vaø caùc ngaønh lieân quan )

Ngöôøi bieân soaïn: GVC. VOÕ VAÊN NHUAÄN
ThS. NGUYEÃN VAÊN TRAÏNG

Thaùng 12/2006

Muïc luïc
MUÏC LUÏC
Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ ÑOÄNG CÔ ÑOÁT TRONG

Trang

I. Khaùi nieäm . ................................................................................................................................... 7
II. Ñònh nghóa vaø phaân loaïi ñoäng cô................................................................................................. 7
II.1. Ñònh nghóa..................................................................................................................... 7
II.1.1. Ñoäng cô nhieät .................................................................................................... 7
II.1.2. Ñoäng cô ñoát trong.............................................................................................. 7
II.1.3. Ñoäng cô ñoát ngoaøi ............................................................................................. 7
II.2. Phaân loaïi ñoäng cô ñoát trong .......................................................................................... 8
II.2.1. Theo phöông phaùp thöïc hieän chu trình coâng taùc. .............................................. 8
II.2.2. Theo nhieân lieäu söû duïng. .................................................................................. 8
II.2.3. Theo phöông phaùp naïp cuûa chu trình coâng taùc. ................................................ 8
II.2.4. Theo toác ñoä ñoäng cô.......................................................................................... 9
II.2.5. Theo ñaëc ñieåm caáu taïo ñoäng cô........................................................................ 9
III. Öu ñieåm, khuyeát ñieåm cuûa ñoäng cô ñoát trong – ñoäng cô ñoát ngoaøi ........................................... 10
III.1. Ñoäng cô ñoát trong ........................................................................................................ 10
III.2. Ñoäng cô ngoaøi.............................................................................................................. 11
IV. Caùc loaïi ñoäng cô trong töông lai ................................................................................................ 11
Chöông 2 NGUYEÂN LYÙ LAØM VIEÄC CUÛA ÑOÄNG CÔ ÑOÁT TRONG
I. Ñònh nghóa caùc danh töø kyõ thuaät cô baûn ............................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
_______
oo0oo
_______
BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ
(KCN vaø caùc ngaønh lieân quan )
Ngöôøi bieân soaïn: GVC. VOÕ VAÊN NHUAÄN
ThS. NGUYEÃN VAÊN TRAÏNG
Thng 12/2006
Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong 9 10 426