Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong- chương 3

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 3 – Caùc boä phaän chính cuûa ñoäng cô ñoát trong

30

Chöông 3 – Caùc boä phaän chính cuûa ñoäng cô ñoát trong
Chöông 3
CAÙC BOÄ PHAÄN CHÍNH CUÛA ÑOÄNG CÔ ÑOÁT TRONG

I. NHÖÕNG CHI TIEÁT COÁ ÑÒNH CUÛA ÑOÄNG CÔ ÑOÁT TRONG
I.1. Khaùi nieäm chung
Trong ñoäng cô ñoát trong, nhöõng chi tieát coá ñònh bao goàm: naép xylanh, thaân xylanh, hoäp truïc
khuyûu, ñeá maùy, maùng daàu,... trong ñoù thaân maùy vaø naép xylanh laø nhöõng chi tieát maùy coá ñònh coù khoái
löôïng lôùn vaø keát caáu phöùc taïp. Haàu heát caùc cô caáu vaø caùc heä thoáng cuûa ñoäng cô ñoát trong ñeàu ñöôïc
laép treân thaân maùy vaø naép xylanh.
Keát caáu cuûa thaân maùy vaø naép xylanh coù nhieàu daïng: naép xylanh vaø thaân xylanh coù theå laøm
rieâng cho töøng xylanh hoaëc chung cho nhieàu xylanh. Keát caáu cuûa thaân xylanh vaø naép xylanh phuï
thuoäc raát nhieàu vaøo kieåu laøm maùt. Khi laøm maùt baèng nöôùc, khoaûng khoâng gian bao quanh xylanh ñeå
chöùa nöôùc laøm maùt goïi laø aùo nöôùc.
Loaïi thaân maùy coù xylanh ñuùc lieàn vôùi thaân goïi laø thaân maùy kieåu thaân xylanh. Khi xylanh laøm
rieâng thaønh oáng loùt roài laép vaøo thaân maùy goïi laø thaân maùy kieåu voû thaân.
Khi thaân xylanh ñuùc lieàn vôùi hoäp truïc khuyûu, keát caáu naøy goïi laø thaân maùy kieåu thaân xylanh –
hoäp truïc khuyûu. Neáu thaân xylanh vaø hoäp truïc khuyûu laøm rôøi nhau thì keát caáu naøy goïi laø thaân maùy kieåu
thaân rôøi, vaø ñeå gheùp caùc phaàn cuûa thaân maùy vôùi nhau ngöôøi ta thöôøng duøng gujoâng daøi suoát töø ñeá maùy
leân naép xylanh.
I.2. Thaân maùy
Trong ñoäng cô ñoát trong, thaân maùy laø chi tieát coù keát caáu khaù phöùc taïp, coù kích thöôùc vaø khoái
löôïng lôùn. Ñoái vôùi ñoäng cô oâ toâ, khoái löôïng cuûa thaân maùy thöôøng chieám khoaûng 30 – 60% khoái löôïng
toaøn boä ñoäng cô.

Hình 3.1. Keát caáu thaân maùy.
I.2.1. Nhieäm vuï
Thaân maùy keát hôïp vôùi caùc chi tieát khaùc (xylanh, naép xylanh, piston,...) hình thaønh khoâng gian
coâng taùc cuûa moâi chaát, thöïc hieän caùc quaù trình naïp, neùn, chaùy – giaõn nôû vaø thaûi saûn saûn vaät chaùy ra
khoûi ñoäng cô taïo neân chu trình laøm vieäc lieân tuïc.

31

Chöông 3 – Caùc boä phaän chính cuûa ñoäng cô ñoát trong
Trong quaù trình laøm vieäc, thaân maùy ñoùng vai troø truyeàn nhieät giöõa moâi chaát coâng taùc vaø moâi
tröôøng ñeå laøm maùt ñoäng cô.
Thaân maùy laø chi tieát boá trí caùc ñöôøng daàu boâi trôn ñeå daãn daàu ñeán oå truïc khuyûu, oå truïc cam,...
Laøm thaønh moät khung chòu löïc, treân ñoù boá trí ...
Chöông 3 Caùc boä phaän chính cuûa ñoäng cô ñoát trong
30
Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong- chương 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong- chương 3 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong- chương 3 9 10 660