Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong

Được đăng lên bởi Tan Binh Do
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 3282 lần   |   Lượt tải: 25 lần
...............
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP.HOÀ CHÍ MINH
KHOA CÔ KHÍ ÑOÄNG LÖÏC
_______
oo0oo
_______
BOÄ MOÂN ÑOÄNG CÔ
(KCN vaø caùc ngaønh lieân quan )
Ngöôøi bieân soaïn: GVC. VOÕ VAÊN NHUAÄN
ThS. NGUYEÃN VAÊN TRAÏNG
Thng 12/2006
Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong - Người đăng: Tan Binh Do
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
Nguyên lý kết cấu động cơ đốt trong 9 10 614