Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý laser - Chương 8

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 288 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 8 KHOAN CẮT HÀN BẰNG TIA LASER
8.1 Cắt vật liệu bằng laser
Ưu điểm:
- Cắt được nhiều loại vật liệu
- Khe cắt hẹp do tiêu tụ tốt tia laser
- Nguồn ảnh huởng nhiệt nhỏ của các bức xạ laser
- Các tác động cơ học lên vật liệu nhỏ nhất
- Khả năng thao tác chính xác
- Làm sạch hoá học vùng cắt
- Có thể tự động hóa và năng suất lao động cao
- Khả năng cắt biên dạng phức tạp cả theo 2÷ 3 chiều

. 8.1.1 Cắt vật liệu kim loại
Cắt bằng laser dựa trên tác động nhiệt của bức xạ, nguồn nhiệt
đuợc dịch chuyển theo 2 hướng vuông góc nhờ hệ quang đặc biệt
cho phép tiêu tụ vết với mật độ lớn tại điểm gia công cần thiết.
Nếu tia lasser với bán kính a, dịch chuyển với vận tốc
không đổi U0 thì trường nhiệt độ phụ thuộc vào tỷ số thời gian
bão hòa nhiệt với vật liệu bán giới hạn,.
Khỉ u0a /k < 1 thì nguồn nhiệt đuợc coi là dịch chuyển chậm. Khi
đó nhiệt độ tại tâm vết là cực đại và bài toán đuợc coi là nguồn
nhiệt tĩnh

T0: nhiệt độ ban đầu của vật liệu

.

+Khi U-0 =2cm/s với nguồn công suất 500W cắt tấm thép CT3
ta có trường nhiệt như hình 8.1
y (mm)

.
7000C
9000C
13000C

2,4

2

1,6

1,2

0,8

0,4

0

x (mm)

.

...
Ch ng 8 KHOAN C T HÀN B NG TIA LASERươ
8.1 C t v t li u b ng laser
u đi m:Ư
- C t đ c nhi u lo i v t li u ượ
- Khe c t h p do tiêu t t t tia laser
- Ngu n nh hu ng nhi t nh c a các b c x laser
- Các tác đ ng c h c lên v t li u nh nh t ơ
- Kh năng thao tác chính xác
- Làm s ch hoá h c vùng c t
- Có th t đ ng hóa và năng su t lao đ ng cao
- Kh năng c t biên d ng ph c t p c theo 2 ÷ 3 chi u
Nguyên lý laser - Chương 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý laser - Chương 8 - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Nguyên lý laser - Chương 8 9 10 261