Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên Lý mạch OTL vi sai

Được đăng lên bởi do-the-phong
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5

4

3

2

1

R12
33k

71Vdc

C2

D4

4.7u

V2

VR2
130

D1N914

D

D

R13

D5

470k

Q14

0

D1N914

0

Q3
Q2SA1013

2SC2073

R6

Q8

D1

8.2k

2SC3281

Q2SC1815

D1N914

Q1

R15
12k

D2

0

R17

D1N914

R3

3.3k

C

R1
0.47

220

C

R9

CL
10000u

2.7k
C1

Q7
D3

Q2SA1015

VR3

1u

D1N914

50

R18

R14
370k
R5

R4

3.3k
R10

R2

220

0.47

VR1

8.2k

R19

1

50k

Q9

R16

8

C3
Q2SA1015

470u

B

Q2

12k

B

Q4
Q2SA1302

2SA940

Q13
2SC2073
V3
VOFF = 0
VAMPL = 0.5
FREQ = 1000

VR11
R7

2.07k

20

0

R8

CE
470u

180
A

A

Title
<Title>

0
Size
A
Date:
5

4

3

Document Number
<Doc>
Saturday, May 10, 2014
2

Rev
<RevCode
Sheet

1

of
1

1

...
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
D D
C C
B B
A A
<Doc> <RevCode>
<Title>
A
1 1Saturday, May 10, 2014
Title
Size Document Number Rev
Date: Sheet of
0
0
0
0
0
R10
8.2k
Q4
2SA940
R9
2.7k
R2
0.47
R8
180
VR3
50
VR11
2.07k
CE
470u
R15
12k
VR2
130
R3
220
D1
D1N914
R19
8
C2
4.7u
D5
D1N914
C3
470u
V3
FREQ = 1000
VAMPL = 0.5
VOFF = 0
R13
470k
R6
8.2k
R18
3.3k
CL
10000u
Q13
2SC2073
R16
12k
Q8
Q2SC1815
R5
50k
Q2SA1302
Q2
R4
220
D2
D1N914
D3
D1N914
R17
3.3k
VR1
1
R7
20
R12
33k
Q3
2SC2073
Q1
2SC3281
V2
71Vdc
Q14
Q2SA1013
R14
370k
R1
0.47
Q9
Q2SA1015
Q7
Q2SA1015
D4
D1N914
C1
1u
Nguyên Lý mạch OTL vi sai - Người đăng: do-the-phong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nguyên Lý mạch OTL vi sai 9 10 703