Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý máy

Được đăng lên bởi Đỗ Toại
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1. CẤU TRÚC CƠ CẤU

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.1. Chi tiết máy (machine parts, machine elements)

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.2. Khâu (links)

 Các chi tiết máy là những thành phần
đầu tiên để từ đó tạo nên máy và cơ cấu,
nhưng xét mặt chuyển động, thành phần
cơ bản của máy hay cơ cấu là Khâu
 Coi các khâu là các vật rắn tuyệt đối

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.2. Khâu (links)

Tại sao phải tách khâu thành nhiều chi tiết máy?

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.3. Khớp động (joints)

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.3. Khớp động (joints)
Phân loại – Theo tính chất tiếp xúc

Khớp loại thấp:

Khớp loại cao:

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.3. Khớp động (joints)
Phân loại – Theo số ràng buộc

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.3. Khớp động (joints)
Phân loại – Theo số ràng buộc
Khớp loại 1, p1, SRB = 1
Khớp loại 2, p2, SRB = 2
Khớp loại 3, p3, SRB = 3
Khớp loại 4, p4, SRB = 4
Khớp loại 5, p5, SRB = 5
Khớp loại 6, p6, SRB = 6 ???

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.3. Khớp động (joints)
Khớp động phẳng

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.4. Lược đồ khớp & khâu
1.4.1. Lược đồ khớp

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.4. Lược đồ khớp & khâu
1.4.2. Lược đồ động của khâu

L

Kích thước động là các kích thước có ảnh hưởng đến chuyển động của khâu
=> Là thông số xác định vị trí tương đối giữa các thành phần khớp động trên khâu

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.5. Chuỗi động (Kinematic chain)
 Chuỗi động hở (Open-loop)
 Chuỗi động kín (Close-loop)

 Chuỗi động hỗn hợp (Hybrid)
 Chuỗi động không gian (Spatial)

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.6. Cơ cấu (Mechanism)
Cơ cấu là một chuỗi động có một khâu cố định được gọi là giá lấy làm hệ
quy chiếu và các khâu còn lại chuyển dộng theo những quy luật xác định
ở trong hệ quy chiếu đó

I. Các khái niệm, định nghĩa cơ bản
1.6. Máy (Machine)
Máy là một hay một tập hợp các cơ cấu có nhiệm vụ truyền, biến đổi và
sử dụng năng lượng để tạo ra công có ích

II. Bậc tự do của cơ cấu phẳng*
2.1. Tính bậc tự do (DoF - Degree of Freedom)
Giả thiết: Cho cơ cấu phẳng gồm n khâu động, T khớp thấp p5 và C khớp cao p4
Kết luận: Tính bậc tự do F

3.n

2.T+C

F = 3.n – (2.T+C)

* Cơ cấu phẳng: là cơ cấu mà các khâu của nó hoạt động trên cùng
một mặt phẳng hoặc trên nhiều mặt phẳng song song với nhau

II. Bậc tự do của cơ cấu phẳng*
2.1. Tính bậc tự do (DoF - Degree of Freedom)
F = 3.n – (2.T+C)

II. Bậc tự do của cơ cấu phẳng*
2.2. Các trường hợp đặc biệ...
Bài 1. CẤU TRÚC CƠ CẤU
Nguyên lý máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý máy - Người đăng: Đỗ Toại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Nguyên lý máy 9 10 134