Ktl-icon-tai-lieu

nguyên lý máy

Được đăng lên bởi Lê Doãn Tuấn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1853 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Theory of Machine

1.01

Structure of Mechanism

1. CẤU TẠO CƠ CẤU

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Theory of Machine

Nguyen Tan Tien

1.02

Structure of Mechanism

Piston

§1. ịnh nghĩa và khái niệm cơ bản
nghĩ
khá niệ
1. Chi ti t máy và khâu
- Chi ti t máy (ti t máy): máy hay cơ cấu có thể tháo rời ra thành nhiều bộ phận
thể thá
thà nhiề
phậ
khác nhau, bộ phận không thể tháo rời ra ược nữa gọi là chi tiết máy
khá nhau,
phậ
thể thá
ượ
tiế

ta
Re

Linkage

ing

Ring
Bolt

ar
Be
in
Pla

g
Rin

Cylindre

Pin

ng
ini

ank
Cr
W

in
Pla

ng
ari
Be

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

er
ash

ng
ari
Be

t
Nu

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

1.03

Structure of Mechanism

§1. ịnh nghĩa và khái niệm cơ bản
nghĩ
khá niệ
- Khâu: trong cơ cấu và máy, toàn bộ những bộ phận có chuyển ộng tương ối
Khâu:
toà
nhữ
phậ
chuyể
ối so với các bộ phận khác gọi là khâu
phậ khá

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Theory of Machine

Nguyen Tan Tien

1.04

Structure of Mechanism

§1. ịnh nghĩa và khái niệm cơ bản
nghĩ
khá niệ
2. Thành ph n kh p ng và kh p ng
Thà
- B c t do (btd) c a khâu
(btd)
+ Một khả năng chuyển ộng ộc lập ối với một hệ quy chiếu → một btd
khả
chuyể
chiế
+ Giữa hai khâu trong mặt phẳng → 3 btd: Tx, Ty, Qz
Giữ
phẳ
btd: Tx,
+ Giữa hai khâu trong không gian → 6 btd: Tx, Ty, Tz, Qx, Qy, Qz
Giữ
btd: Tx, Ty, Tz, Qx, Qy,
z

z

x

x

y

y

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Nguyen Tan Tien

Theory of Machine

1.05

Structure of Mechanism

§1. ịnh nghĩa và khái niệm cơ bản
nghĩ
khá niệ
- Nối ộng: ể tạo thành cơ cấu, các khâu không thể ể rời nhau mà phải ược
ng:
thà
thể
phả ượ
liên kết với nhau theo một quy cách xác ịnh nào ó sao cho sau khi nối nhau
các khâu vẫn còn có khả năng chuyển ộng tương ối → nối ộng các khâu
khả
chuyể

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

Theory of Machine

Nguyen Tan Tien

1.06

Structure of Mechanism

§1. ịnh nghĩa và khái niệm cơ bản
nghĩ
khá niệ
- Thành phần khớp ộng, khớp ộng
Thà phầ khớ
ng, khớ
+ Khi nối ộng, các khâu sẽ có thành phần tiếp xúc nhau. Toàn bộ chổ tiếp
ng,
thà phầ tiế
nhau. Toà
chổ tiế
xúc giữa hai khâu gọi là một thành phần khớp ộng
giữ
thà phầ khớ
+ Hai thành phần khớp ộng trong một phép nối ộng hai khâu hình thành
thà phầ khớ
phé
thà
nên một khớp ộng
khớ
Thành ph n kh p

Thành ph n kh p

HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department

ng trên b n l ph i

...
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan Tien
Nguyen Tan Tien
1. C
1. C
U T
U T
O CƠ C
O CƠ C
U
U
Theory of Machine
Theory of Machine
1.01
1.01
Structure of Mechanism
Structure of Mechanism
-
-
Chi
Chi
ti
ti
ế
ế
t
t
m
m
á
á
y
y
(
(
ti
ti
ế
ế
t
t
m
m
á
á
y
y
):
):
m
m
á
á
y
y
hay
hay
c
c
u
u
c
c
ó
ó
th
th
th
th
á
á
o
o
r
r
i
i
ra
ra
th
th
à
à
nh
nh
nhi
nhi
u
u
b
b
ph
ph
n
n
kh
kh
á
á
c
c
nhau
nhau
,
,
b
b
ph
ph
n
n
không
không
th
th
th
th
á
á
o
o
r
r
i
i
ra
ra
đư
đư
c
c
n
n
a
a
g
g
i
i
l
l
à
à
chi
chi
ti
ti
ế
ế
t
t
m
m
á
á
y
y
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department
Nguyen Tan Tien
Nguyen Tan Tien
Theory of Machine
Theory of Machine
1.02
1.02
Structure of Mechanism
Structure of Mechanism
Piston
P
i
n
Ring
C
r
a
n
k
Linkage
Cylindre
P
l
a
i
n
B
e
a
r
i
n
g
B
e
a
r
i
n
g
N
u
t
Bolt
W
a
s
h
e
r
R
e
t
a
i
n
i
n
g
R
i
n
g
P
l
a
i
n
B
e
a
r
i
n
g
1. Chi
1. Chi
ti
ti
ế
ế
t
t
m
m
á
á
y
y
v
v
à
à
khâu
khâu
§
§
1.
1.
Đ
Đ
nh
nh
ngh
ngh
ĩ
ĩ
a
a
v
v
à
à
kh
kh
á
á
i
i
ni
ni
m
m
b
b
n
n
nguyên lý máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nguyên lý máy - Người đăng: Lê Doãn Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
nguyên lý máy 9 10 81