Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý máy - chương 6

Được đăng lên bởi Trần Toàn
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 1230 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 6

CƠ CẤU CAM

Chương 6CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.1. Định nghĩa

Cơ cấu cam
Là cơ cấu códùngkhớp cao để truyền chuyển động, quy luật chuyển động của khâu bị dẫn là do sự thay đổi
kích thước động trên khâu dẫn quyết định. Khâu dẫn (1) gọi là cam, khâu bị dẫn (2) gọi là cần.

C
Bx
B'x

x

d

v 
B'g

2

B

B
Bg

A

2

C

e H

A

g
1

1

Chương 6CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.2. Phân loại

Cơ cấu cam phẳng
3

B

2


A
1

1

C
2

2
3

B




A

A

B


A

1

(d)

B

D

1

(e)

(f)

C
2

C

2

3

B

D

B
A

1

(g)

A

1

(h)



C

A
1

(b)

C

C

1

C

A

(a)

2

2

2

B



C

B

D

(c)

Chương 6CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.2. Phân loại

Cơ cấu cam không gian

C
2

B

A

1

1

(a)

(b)

(c)

Chương6CƠ CẤU CAM
6.1.Địnhnghĩa,phânloại
6.1.2.Cơcấucamtrongxeôtô

Chương 6CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.3. Thông số cơ bản của cơ cấu cam

Góc công nghệ, góc định kỳ

Quá trình chuyển động của cần ứng với một vòng (chu kì)

Bx
B'x

x

B

d

v 

A

quay của cam (2) gồm bốn giai đoạn:

B'g

Bg

2

C

g
1

- Khi khớp cao B đi từ Bgđến Bxthì đầu cần ngày càng xa tâm cam nên gọi đây là thời kỳ “đi xa”. Góc quay của cam
làđ, góc mặt cam tương ứng làđ.
- Khi khớp cao B đi từ Bxđến B’xthì đầu cần đứng yên ở vị trí xa tâm cam nhất, gọi là giai đoạn “đứng xa” (ở xa)x,x.
- Khi khớp cao B đi từ B’xđến B’gthì đầu cần càng về gần tâm cam hơn, gọi là giai đoạn “về gần” v,v.
- Khi khớp cao B đi từ B’gđến Bgthì đầu cần đứng yên ở vị trí gần tâm cam nhất, gọi là giai đoạn “đứng gần” (ở
gần)g,g.

Chương 6CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phân loại
6.1.3. Thông số cơ bản của cơ cấu cam

Góc công nghệ, góc định kỳ

C

đ,x,v,ggóc định kì (th.số đ.học của cam)
Bx
đ,x,v,ggóc công nghệ (th.số h.học
B của cam)
B'x



2
B

Ta thấyđ+x+v+g=đ+x+xv+g= 2. Tuy nhiên nói chung thì các góc định kì và

d

Bg

công nghệ ở thời kì đi xa và về gần không bằng nhau (và phải khác 0),
2 còn thời kì đứng

 có thểAbằng 0):
xa và đứng gần chúng bằng 
nhau
v (và

B'g

C

e H

A

g
1

1

đ≠đ≠ 0;v≠v≠ 0;x=x;g=g
Cơ cấu cam cần đẩy, đáy nhọn, ngoài những thông số đặc trưng của cam như đã trình bày ở trên ta còn có thêm một
thông số nữa gọi là tâm sai e. Tâm sai e là khoảng cách từ tâm quay của cam A đến phương tịnh tiến của cần đẩy BC, e =
AH. Đường tròn (A,e) gọi là đường tròn tâm sai. Nếu e = 0 ta có cam cần đẩy chính tâm, còn khi e ≠ 0 ta có cam lệch tâm.

Chương 6CƠ CẤU CAM
6.1. Định nghĩa, phâ...
CHƯƠNG 6
CƠ CẤU CAM
Nguyên lý máy - chương 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý máy - chương 6 - Người đăng: Trần Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Nguyên lý máy - chương 6 9 10 784