Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý máy - chương 8

Được đăng lên bởi Trần Toàn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 8

HỆ THỐNG BÁNH RĂNG

Chương8HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
8.1.Đạicương
8.1.1.Kháiniệm

- Là một hệ thống bao gồm nhiều bánh răng lần lượt ăn khớp với nhau, tao thành một chuỗi.
-Tác dụng:
+Thực hiện tỷ số truyền lớn.
+Truyền động giữa hai trục xa nhau.
+Thay đổi tỷ số truyền.
+Thay đổi chiều quay.
+Tổng hợp hay phân chia chuyển động.

Chương8HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
8.1.Đạicương
8.1.2. Phân loại

-Hệ bánh răng thường:các bánh răng đều có đường trục cố định trong hệ quy chiếu gắn liền với giá.

Chương8HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
8.1.Đạicương
8.1.2. Phân loại

-Hệ bánh răng ngoại luân: mỗi cặp bánh răng ăn khớp có ít nhất một bánh răng có đường trục không cố
định với giá. Trong hệ bánh răng ngoại luân, bánh răng có trục cố định gọi là bánh răng trung tâm, các bánh
răng có trục không cố định gọi là bánh răng hành tinh, còn khâu động mang trục bánh răng vệ tinh hay bánh
răng vệ tinh gọi là cần.

Trong hệ bánh răng ngoại luân có bánh răng
trung tâm không cố định và có bậc tự do bằng
hai thì gọi là hệ bánh răng vi sai.
Hệ bánh răng ngoại luân có một bánh răng trung
tâm cố định gọi và có bậc tự do bằng một là hệ
bánh răng hành tinh

Chương8HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
8.1.Đạicương
8.1.2. Phân loại

Chương8HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
8.1.Đạicương
8.1.2. Phân loại

-Hệ Visai kín

Chương8HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
8.1.Đạicương
8.1.2. Phân loại

-Hệ thống bánh răng hỗn hợp:
Hệ thống gồm hệ thống bánh răng thường và hệ thống bánh răng ngoại luân.

Chú ý:
-Trong hệ bánh răng vi sai và hỗn hợp đường trục của bánh răng trung tâm và đường trục của cần phải
nằm trên cùng một đường thẳng (điều kiện đồng trục).

Chương8HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
8.2. Phân tích động học hệ thống bánh răng
8.2.1.Tỷ số truyền của hệ thống bánh răng thường

Xét hệ bánh răng thường

-Trong hệ này, chuyển động quay được truyền từ trục dẫn 1, đến trục bị dẫn 5 thông qua các cặp bánh răng
(1,2), (2’,3), (3’,4), (4,5).

Chương8HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
8.2. Phân tích động học hệ thống bánh răng
8.2.1.Tỷ số truyền của hệ thống bánh răng thường

- Tỷ số truyền của cặp răng bất kỳ

rj
zj
i n i
iij      
ri
zi
j n j
(+) nếu hai bánh răng ăn khớp trong
(-) nếu hai bánh răng ăn khớp ngoài

- Tỷ số truyền từ trục 1 đến trục 5:

i15 

1 1 2 3 4
 . . .
5 2 3 4 5

 i12 .i 23 .i34 .i 45

 z 3  z 4
 z5
z 2 
i15     .  
.  '   .  
'
 z1 
 z 2  z 3
 z4
z .z .z
 (1)3 2 '3 '5
z1.z 2 .z3


=>

Chương8HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
8.2. Phân tích động học hệ thống bánh răng
8.2.1.Tỷ số truyền của hệ thống bánh răng thường

-Nhậ...
CHƯƠNG 8
HỆ THỐNG BÁNH RĂNG
Nguyên lý máy - chương 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý máy - chương 8 - Người đăng: Trần Toàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nguyên lý máy - chương 8 9 10 427