Ktl-icon-tai-lieu

NGUYÊN LÝ NGUỒN XUNG ATX

Được đăng lên bởi Nga Nguyễn
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1047 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1. NGUYÊN LÝ NGUỒN XUNG

1.1. Khái niệm :
­ Mạch nguồn xung (còn gọi là nguồn ngắt/mở ­ switching) là mạch nghịch lưu thực 
hiện việc chuyển đổi năng lượng điện một chiều thành năng lượng điện xoay chiều.
1.2. Các sơ đồ nghịch lưu :
Có 2 dạng nghịch lưu cơ bản : nối tiếp và song song.
1.2.1. Sơ đồ nghịch lưu nối tiếp

Ưu điểm : Đơn giản, dễ tính toán thiết kế, dễ lắp ráp.
Nhược điểm : Cho phép dung sai linh kiện rất thấp. Không cách ly được mass sơ 
cấp và thứ cấp nên gây giật cho người sử dụng, gây nguy hiểm cho các linh kiện 
nhạy cảm. Chính vì vậy nguồn kiểu này hiện nay rất ít được sử dụng.
Một trong những thiết bị điện tử dân dụng có nhiều ở Việt nam sử dụng nguồn 
nghịch lưu nối tiếp là máy thu hình Samsung CW3312, Deawoo 1418.
1.2.2. Sơ đồ nghịch lưu song song :

Ưu điểm : Dễ thay đổi điện áp ra, cho phép dung sai linh kiện lớn. Mass sơ cấp và 
thứ cấp được cách ly tốt, an toàn cho người sử dụng và tải.
Nhược điểm : Mạch phức tạp, khó sửa chữa
Do khả năng cách ly tốt nên mạch nghịch lưu song song được dùng trong tất cả cả 
các bộ nguồn máy tính, từ AT đến ATX. Loạt bài này sẽ tập trung phân tích mạch 
nghịch lưu song song trong nguồn ATX.
2. NGUỒN MÁY TÍNH (ATX)
2.1. Chức năng :
Biến đổi nguồn xoay chiều dân dụng (ở Việt Nam là 220v/50Hz, Nhật Bản là 
110V/60Hz ...) thành các điện áp một chiều cung cấp cho PC.
Các mức nguồn một chiều ra bao gồm :
+5V, +12V, +3.3V, ­5V, ­12V, +5V STB (standby – cấp trước, chờ), +4.5­5V PS­ON 
(Power Switch On – công tắc mở/bật nguồn), +5V PG (Power Good – Nguồn tốt, tín 
hiệu đồng bộ cho tất cả các mạch điện trong PC cùng khởi động).
2.2. Sơ đồ khối nguồn ATX

2.3. Chức năng các khối :
(1) Bảo vệ nguồn và tải khi bị sét đánh, khi điện áp vào tăng đột ngột.
Lọc, loại bỏ hoặc giảm thiểu các xung nhiễu công nghiệp thông qua nguồn AC đi 
vào mạch nguồn ATX, nếu những nhiễu này không được loại bỏ có thể gây cháy nổ 
mạch nguồn, tải, giảm độ ổn định khi tải làm việc.
(2) Ngắt mở theo xung kích thích, nhằm tạo ra dòng điện không liên tục trên biến áp 
chính để lợi dụng hiện tượng cảm ứng điện từ tạo ra điện áp cảm ứng trên thứ cấp.
(3) Là tải của công suất chính, tạo điện áp ra thứ cấp, đồng thời cách ly giữa 2 khối 
sơ/thứ cấp để loại bỏ mass (điện áp cao) của sơ cấp bảo vệ tải và người sử dụng.
(4) Là một mạch nghịch lưu công suất nhỏ, có thể dùng dao động riêng hoặc 
blocking
(5) Là tải của công suất cấp trước, nhằm tạo ra điện áp cấp trước gồm 2 mức : 5V, 

12­16V cung cấp cho dao động, PS­ON, STB và khuyếch đại kích...
1. NGUYÊN LÝ NGU N XUNG
1.1. Khái ni m :
- M ch ngu n xung (còn g i là ngu n ng t/m - switching) là m ch ngh ch l u th c ư
hi n vi c chuy n đ i năng l ng đi n m t chi u thành năng l ng đi n xoay chi u. ượ ượ
1.2. Các s đ ngh ch l u :ơ ư
Có 2 d ng ngh ch l u c b n : n i ti p và song song. ư ơ ế
1.2.1. S đ ngh ch l u n i ti pơ ư ế
u đi m : Đ n gi n, d tính toán thi t k , d l p ráp.Ư ơ ế ế
Nh c đi m : Cho phép dung sai linh ki n r t th p. Không cách ly đ c mass s ượ ượ ơ
c p và th c p nên gây gi t cho ng i s d ng, gây nguy hi m cho các linh ki n ườ
nh y c m. Chính vì v y ngu n ki u này hi n nay r t ít đ c s d ng. ượ
M t trong nh ng thi t b đi n t dân d ng có nhi u Vi t nam s d ng ngu n ế
ngh ch l u n i ti p là máy thu hình Samsung CW3312, Deawoo 1418. ư ế
1.2.2. S đ ngh ch l u song song :ơ ư
NGUYÊN LÝ NGUỒN XUNG ATX - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NGUYÊN LÝ NGUỒN XUNG ATX - Người đăng: Nga Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
NGUYÊN LÝ NGUỒN XUNG ATX 9 10 754