Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý quy trình sản xuất biogas

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 5975 lần   |   Lượt tải: 25 lần
Download» AGRIVIET.COM

I- NGUYEÂN LYÙ QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT BIOGAS
Biogas laø moät hoãn hôïp khí ñöôïc saûn sinh ra töø söï phaân huûy nhöõng hôïp
chaát höõu cô döôùi taùc ñoäng cuûa vi khuaån trong moâi tröôøng yeám khí.
Noù chieám tæ leä nhö sau:
-

CH4: 60-70%.

-

CO2: 30-40%.

Phaàn coøn laïi laø moät löôïng nhoû khí N2, H2, CO, CO2,... Trong hoãn hôïp khí
sinh vaät ta thaáy CH4 chieám moät soá löôïng lôùn vaø laø khí ñöôïc söû duïng chuû yeáu ñeå
taïo ra naêng löôïng khi ñoát. Löôïng CH4 chòu aûnh höôûng bôûi quaù trình sinh hoïc vaø
loaïi phaân maø ta söû duïng.
CÔ CHEÁ TAÏO KHÍ SINH VAÄT TRONG HEÄ THOÁNG BIOGAS
Söï taïo thaønh khí sinh vaät laø moät quaù trình leân men phöùc taïp xaûy ra raát
nhieàu phaûn öùng, cuoái cuøng taïo ra khí CH4 vaø CO2 vaø moät soá chaát khaùc. Quaù
trình naøy ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc phaân huûy kî khí, döôùi taùc duïng cuûa vi
sinh vaät yeám khí ñaõ phaân huûy töø nhöõng chaát höõu cô daïng phöùc taïp chuyeån thaønh
daïng ñôn giaûn, moät löôïng ñaùng keå chuyeån thaønh khí vaø daïng chaát hoøa tan.
Söï phaân huûy kî khí dieãn ra qua nhieàu giai ñoaïn vôùi haøng ngaøn saûn phaåm
trung gian vôùi söï tham giöõa caùc chuûng loaïi vi sinh vaät ña daïng. Ñoù laø söï phaân
huûy protein, tinh boät, lipid ñeå taïo thaønh acid amin, glycerin, acid beùo, acid beùo
bay hôi, methylamin. cuøng caùc chaát ñoäc haïi nhö: Tomain (Ñoäc toá thòt thoái), saûn
phaåm boác muøi nhö: Indol, Scatol. Vaø cuoái cuøng laø lieân keát cao phaân töû maø noù
khoâng phaân huûy ñöôïc deã daøng bôûi vi khuaån yeám khí nhö lignin, cellulose.
Tieán trình toång quaùt nhö sau:
(C6H10 O5)n + n H2O

VSV
o

o

3nCO2 + 3n CH4 + 4.5cal

T = 35 C
pH = 7

1

Download» AGRIVIET.COM

Moät phaàn CO2 ñaõ bò giöõ laïi trong moät soá saûn phaåm quaù trình leân men nhö
nhöõng ion K+, Ca++, NH3+, Na+. Do ñoù hoãn hôïp khí sinh ra coù töø 60 - 70% CH4 vaø
khoaûng 30 - 40% CO2.
Nhöõng chaát höõu cô lieân keát phaân töû thaáp nhö: ñöôøng, proteâin, tinh boät vaø
ngay caû cellulose coù theå phaân huûy nhanh taïo ra acid höõu cô. Caùc acid höõu cô
naøy tích tuï nhanh seõ gaây giaûm söï phaân huûy. Ngöôïc laïi lignin, cellulose ñöôïc
phaân huûy töø töø neân gas ñöôïc sinh ra moät caùch lieân tuïc. Toùm laïi, quaù trình taïo khí
methane coù theå dieãn ra theo hai con ñöôøng vaø moãi con ñöôøng goàm hai giai ñoaïn
nhö sau:
1. Con ñöôøng thöù nhaát
a. Giai ñoaïn 1
- Söï acid hoùa cellulose:
(C6H10O5)n + H2O → 3nCH3COOH
- Söï taïo muoái:
Caùc bazô hieän dieän trong moâi ...
Download» AGRIVIET.COM
1
I- NGUYEÂN LYÙ QUI TRÌNH SAÛN XUAÁT BIOGAS
Biogas laø moät hoãn hôïp khí ñöôïc saûn sinh ra töø söï phaân huûy nhöõng hôïp
chaát höõu cô döôùi taùc ñoäng cuûa vi khuaån trong moâi tröôøng yeám khí.
Noù chieám tæ leä nhö sau:
- CH
4
: 60-70%.
- CO
2
: 30-40%.
Phaàn coøn laïi laø moät löôïng nhoû khí N
2,
H
2
, CO, CO
2,
... Trong hoãn hôïp khí
sinh vaät ta thaáy CH
4
chieám moät soá löôïng lôùn vaø laø khí ñöôïc söû duïng chuû yeáu ñeå
taïo ra naêng löôïng khi ñoát. Löôïng CH
4
chòu aûnh höôûng bôûi quaù trình sinh hoïc vaø
loaïi phaân maø ta söû duïng.
CÔ CHEÁ TAÏO KHÍ SINH VAÄT TRONG HEÄ THOÁNG BIOGAS
Söï taïo thaønh khí sinh vaät laø moät quaù trình leân men phöùc taïp xaûy ra raát
nhieàu phaûn öùng, cuoái cuøng taïo ra khí CH
4
vaø CO
2
vaø moät soá chaát khaùc. Quaù
trình naøy ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc phaân huûy kî khí, döôùi taùc duïng cuûa vi
sinh vaät yeám khí ñaõ phaân huûy töø nhöõng chaát höõu cô daïng phöùc taïp chuyeån thaønh
daïng ñôn giaûn, moät löôïng ñaùng keå chuyeån thaønh khí vaø daïng chaát hoøa tan.
Söï phaân huûy kî khí dieãn ra qua nhieàu giai ñoaïn vôùi haøng ngaøn saûn phaåm
trung gian vôùi söï tham giöõa caùc chuûng loaïi vi sinh vaät ña daïng. Ñoù laø söï phaân
huûy protein, tinh boät, lipid ñeå taïo thaønh acid amin, glycerin, acid beùo, acid beùo
bay hôi, methylamin. cuøng caùc chaát ñoäc haïi nhö: Tomain (Ñoäc toá thòt thoái), saûn
phaåm boác muøi nhö: Indol, Scatol. Vaø cuoái cuøng laø lieân keát cao phaân töû maø noù
khoâng phaân huûy ñöôïc deã daøng bôûi vi khuaån yeám khí nhö lignin, cellulose.
Tieán trình toång quaùt nhö sau:
(C
6
H
10
O
5
)n + n H
2
O VSV 3nCO
2
+ 3n CH
4
+ 4.5cal
T
o
= 35
o
C
pH = 7
Nguyên lý quy trình sản xuất biogas - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý quy trình sản xuất biogas - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nguyên lý quy trình sản xuất biogas 9 10 300