Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm - Thanh trùng đồ hộp

Được đăng lên bởi tthungvls
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 5239 lần   |   Lượt tải: 20 lần
Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm

Th.S Nguyễn Lê Hà

THANH TRÙNG ĐỒ HỘP
I / MỤC ĐÍCH VÀ PHÂN LOẠI PHƯƠNG PHÁP THANH TRÙNG
I.1 / Mục đích thanh trùng:
Thực phẩm trước khi cho vào hộp và được ghép mí kín đã trải qua các công đoạn xử lý như rửa,
chần, hấp, rán, hun khói… Số vi sinh vật bám trên nguyên liệu thực phẩm đã giảm xuống nhiều
nhưng vẫn còn một lượng lớn sống xót hoặc xâm nhập từ môi trường bên ngoài vào thực phẩm
trong quá trình chế biến. Đồ hộp chưa được vô trùng vì vậy không thể bảo quản được lâu. Để
bảo quản đồ hộp trong thời gian dài không bị hư hỏng biến chất cần phải tiêu diệt các vi sinh vật
sống sót ấy – người ta gọi đây là quá trình thanh trùng.
Thanh trùng bằng nhiệt còn có tác dụng làm tăng phong vị của đồ hộp, làm nhừ kết cấu tổ chức
của thực phẩm.
Có điều cần lưu ý về nhiệm vụ của quá trình thanh trùng là nhằm tiêu diệt chỉ các loại vi sinh
vật có khả năng phát triển ở điều kiện bảo quản bình thường, đồng thời làm hư hỏng đồ hộp
hoặc tạo ra các chất nguy hại đối với sức khỏe con người. Một số vi sinh vật như trực khuẩn
khoai tây Bac.licheniformis hay Bac.subtylis không phát triển được trong đồ hộp và vô hại. Việc
tiêu diệt chúng không có ý nghĩa, hơn nữa chúng rất bền với nhiệt, cố tình tiêu diệt chúng chỉ có
thể dẫn đến hậu quả phung phí năng lượng và giảm chất lượng thực phẩm.
Như vậy quá trình thanh trùng cần đạt được không phải độ vô trùng tuyệt đối mà chỉ cần đạt
được độ vô trùng côn nghiệp, nghĩa là trong đồ hộp không được tồn tại các vi sinh vật có thể gây
hư hỏng thực phẩm hoặc các loại tạo độc tố, và có thể gặp các vi sinh vật không có khả năng
phát triển và gây hư hỏng đồ hộp ở các điều kiện bảo quản bình thường.
I.2 / Phân loại phương pháp thanh trùng:
Để đạt được mục đích thanh trùng, đồng thời đảm bảo phẩm chất của đồ hộp thực phẩm, người
ta áp dụng nhiều phương pháp thanh trùng như:
- Dùng nhiệt độ để thanh trùng
- Thanh trùng bằng chất kháng sinh, chất hóa học
- Thanh trùng bằng tia tử ngoại
- Thanh trùng bằng dòng điện cao tần
- Thanh trùng bằng sóng siêu âm
- Thanh trùng bằng điện ly
Các phương pháp trên có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp phương pháp này với phương pháp
khác, nhằm nâng cao hiệu quả thanh trùng (chất kháng sinh + nhiệt độ, tia tử ngoại + nhiệt
độ…)
Hiện nay phương pháp thanh trùng phổ biến nhất là thanh trùng bằng nhiệt. Người ta chia nó
làm ba phương pháp nhỏ là:
- thanh trùng ở nhiệt độ thấp
- thanh trùng ở nhiệt độ cao
- thanh trùng gián đoạn

II / CÁC THÔNG SỐ CỦA QUÁ TRÌNH THANH TRÙNG BẰNG NHIỆT...
Nguyên lý sn xut đồ hp thc phm Th.S Nguyn Lê Hà
StoneyFace Page 1 of 37 Thanh trùng đồ hp
THANH TRÙNG ĐỒ HP
I / MC ĐÍCH VÀ PHÂN LOI PHƯƠNG PHÁP THANH TRÙNG
I.1 / Mc đích thanh trùng:
Thc phm trước khi cho vào hp và được ghép mí kín đã tri qua các công đon x lý như ra,
chn, hp, rán, hun khói… S vi sinh vt bám trên nguyên liu thc phm đã gim xung nhiu
nhưng vn còn mt lượng ln sng xót hoc xâm nhp t môi trường bên ngoài vào thc phm
trong quá trình chế biến. Đồ hp chưa được vô trùng vì vy không th bo qun được lâu.
Để
bo qun đồ hp trong thi gian dài không b hư hng biến cht cn phi tiêu dit các vi sinh vt
sng sót y – người ta gi đây là quá trình thanh trùng.
Thanh trùng bng nhit còn có tác dng làm tăng phong v ca đồ hp, làm nh kết cu t chc
ca thc phm.
điu cn lưu ý v nhim v ca quá trình thanh trùng là nhm tiêu dit ch các loi vi sinh
vt có kh năng phát trin điu kin bo qun bình thường, đồng thi làm hư hng đồ hp
hoc to ra các cht nguy hi đối vi sc khe con người. Mt s vi sinh vt như trc khun
khoai tây Bac.licheniformis hay Bac.subtylis không phát trin được trong đồ hp và vô hi. Vic
tiêu dit chúng không có ý nghĩa, hơn na chúng rt bn vi nhit, c tình tiêu dit chúng ch
th dn đến hu qu phung phí năng lượng và gim cht lượng thc phm.
Như vy quá trình thanh trùng cn đạt được không phi độ vô trùng tuyt đối mà ch cn đạt
được độ vô trùng côn nghip, nghĩa là trong đồ hp không được tn ti các vi sinh vt có th gây
hư hng thc phm hoc các loi to độc t, và có th gp các vi sinh vt không có kh nă
ng
phát trin và gây hư hng đồ hp các điu kin bo qun bình thường.
I.2 / Phân loi phương pháp thanh trùng:
Để đạt được mc đích thanh trùng, đồng thi đảm bo phm cht ca đồ hp thc phm, người
ta áp dng nhiu phương pháp thanh trùng như:
- Dùng nhit độ để thanh trùng
- Thanh trùng bng cht kháng sinh, cht hóa hc
- Thanh trùng bng tia t ngo
i
- Thanh trùng bng dòng đin cao tn
- Thanh trùng bng sóng siêu âm
- Thanh trùng bng đin ly
Các phương pháp trên có th s dng độc lp hoc kết hp phương pháp này vi phương pháp
khác, nhm nâng cao hiu qu thanh trùng (cht kháng sinh + nhit độ, tia t ngoi + nhit
độ…)
Hin nay phương pháp thanh trùng ph biến nht là thanh trùng bng nhit. Người ta chia nó
làm ba phương pháp nh là:
- thanh trùng nhi
t độ thp
- thanh trùng nhit độ cao
- thanh trùng gián đon
II / CÁC THÔNG S CA QUÁ TRÌNH THANH TRÙNG BNG NHIT
Đồ hp sau khi đã được ghép mí kín s được thanh trùng. Quá trình thanh trùng bng nhit được
thc hin theo th t chung như sau: đồ hp được xếp vào thiết b thanh trùng, trong đó nhit độ
tăng t t đến mc nht định. Nhit độ cn thiết này được gi trong khong thi gian nht định,
sau đó t t h thp. Cui cùng hp đã qua thanh trùng được l
y ra khi thiết b.
Như vy các thông s cơ bn ca quá trình thanh trùng là nhit độ cn đạt được và duy trì trong
thiết b thanh trùng, và thi gian cn thiết nung nu đồ hp. Hai thông s này có th gi là thông
s vi sinh vt vì chúng quyết định vic tiêu dit vi sinh vt. Vic theo dõi kém cht ch, k
lưỡng các thông s này dn ti s hư hng đồ hp do vi sinh vt sau vài ngày, hay đôi khi vài
tu
n… sau khi thanh trùng (hin tượng to khí, biến chua, lên mc…).
Nếu nhit độ thanh trùng cao hơn 100
o
C và ta dùng hơi nước để thanh trùng thì cn phi to ra
áp sut cao tương ng bng cách dùng hơi nước bão hòa. Áp sut này không được coi là thông
s th ba.
Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm - Thanh trùng đồ hộp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm - Thanh trùng đồ hộp - Người đăng: tthungvls
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Nguyên lý sản xuất đồ hộp thực phẩm - Thanh trùng đồ hộp 9 10 425