Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng

Được đăng lên bởi Oanh Kim
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG II

CAÙC NGUYEÂN TAÉC CHUNG

- Moät taùc phaåm kieán truùc ra ñôøi , ñöôïc coâng
nhaän laø coù giaù trò tröôùc heát noù phaûi ñaùp öùng ñöôïc:
. Yeâu caàu söû duïng cuûa con ngöôøi.
. Phaûi öùng duïng ñöôïc toát caùc tieán boä cuûa khoa
hoïc kyõ thuaät ñang ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ.
. Con ngöôøi ngaøy caøng coù möùc soáng cao hôn
caøng ñoøi hoûi cao veà tieän nghi sinh hoaït vaø nhu
caàu thaåm myõ.

CHÖÔNG II

CAÙC NGUYEÂN TAÉC CHUNG

Vì vaäy :
- Ñoøi hoûi ngöôøi kieán truùc sö phaûi töï mình trang
bò kieán thöùc khoa hoïc – kyõ thuaät , ngheä thuaät ,
- Phaûi phoái hôïp chaët cheõ vôùi caùc chuyeân gia
cuûa caùc boä moân kyõ thuaät khaùc.
- Cuøng phaùt huy trí tueä trong suoát quaù trình laøm
vieäc töø khaâu thieát keá , cho ñeán khi thi coâng xaây
döïng coâng trình , hoaøn thieän ñöa vaøo söû duïng .

CHÖÔNG II

CAÙC NGUYEÂN TAÉC CHUNG

I- KIEÁN TRUÙC PHAÛI PHUØ HÔÏP VÔÙI CAÙC ÑIEÀU KIEÄN
TÖÏ NHIEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG .
Bao goàm :

- Moâi tröôøng ñòa lyù töï nhieân.
- Moâi tröôøng caûnh quan vaø kieán truùc.

CHÖÔNG II

CAÙC NGUYEÂN TAÉC CHUNG

1. Moâi tröôøng ñòa lyù töï nhieân :
- Goàm khí haäu, thôøi tieát, naéng möa, gioù, ñoä aåm
khoâng khí , ñòa hình, ñòa chaát, thuyû vaên nôi xaây
döïng coâng trình ñeàu coù taùc ñoäng vaø aûnh höôûng raát
lôùn ñeán vieäc nghieân cöùu caùc giaûi phaùp kieán truùc vaø
kyõ thuaät cho coâng trình .
- Tuyø thuoäc vaøo ñieàu kieän moâi tröôøng ñòa lyù töï
nhieân cuûa töøng nôi töøng vuøng maø kieán truùc phaûi coù
caùc giaûi phaùp phuø hôïp veà höôùng maët baèng , boá
cuïc khoâng gian , vaät lieäu , trang thieát bò kyõ thuaät vaø
trang trí maøu saéc .

CHÖÔNG II

CAÙC NGUYEÂN TAÉC CHUNG

2. Moâi tröôøng caûnh quan vaø kieán truùc :
- Nôi coâng trình ñöôïc thieát keá vaø xaây döïng
cuõng laø moät yeáu toá quan troïng coù taùc ñoäng vaø
aûnh höôûng raát lôùn trong quaù trình nghieân cöùu
löïa choïn giaûi phaùp kieán truùc.
- Kieán truùc môùi phaûi haøi hoaø vôùi toång theå
caûnh quan cuûa khu vöïc, traùnh phoâ tröông, keäch
côõm, hay laïc loõng kieåu caùch

CHÖÔNG II

CAÙC NGUYEÂN TAÉC CHUNG

II- KIEÁN TRUÙC MANG TÍNH DAÂN TOÄC .
Tính caùch daân toäc thöôøng ñöôïc phaûn aùnh raát roõ
neùt qua coâng trình kieán truùc veà hình thöùc vaø noäi
dung :

- Veà hình thöùc :

Vieäc nghieân cöùu löïa choïn toå hôïp hình khoái, maët
ñöùng, tyû leä , chi tieát trang trí, maøu saéc, vaät lieäu ñöôïc
phoái hôïp nhuaàn nhuyeãn ñeå thoaû maõn yeâu caàu thaåm
myõ cuûa daân toäc .

CHÖÔNG II

CAÙC NGUYEÂN TA...
CHÖÔNG II CAÙC NGUYEÂN TAÉC CHUNG
- Moät taùc phaåm kieán truùc ra ñôøi , ñöôïc coâng
nhaän laø coù giaù trò tröôùc heát noù phaûi ñaùp öùng ñöôïc:
. Yeâu caàu söû duïng cuûa con ngöôøi.
. Phaûi öùng duïng ñöôïc toát caùc tieán boä cuûa khoa
hoïc kyõ thuaät ñang ngaøy caøng phaùt trieån maïnh meõ.
. Con ngöôøi ngaøy caøng coù möùc soáng cao hôn
caøng ñoøi hoûi cao v tieän nghi sinh hoaït vaø nhu
caàu thaåm myõ.
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng - Người đăng: Oanh Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng 9 10 583