Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng

Được đăng lên bởi Oanh Kim
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 562 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 4 KHOÂNG GIAN COÂNG NAÊNG VAØ CAÙC NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ
I – KHOÂNG GIAN COÂNG NAÊNG .
Trong moät coâng trình kieán truùc thöôøng chöùa ñöïng raát
nhieàu khoâng gian, moãi khoâng gian ñoù laïi coù nhöõng chöùc naêng
phuïc vuï cho nhu caàu söû duïng khaùc nhau cuûa con ngöôøi .
- Tuyø theo nhu caàu söû duïng maø caùc khoâng gian coù hình
daùng kích thöôùc vaø caùch toå chöùc, boá trí khaùc nhau .
- Phaân loaïi caùc khoâng gian trong coâng trình kieán truùc :
1- Khoâng gian ñôn thuaàn .
2- Khoâng gian chöùc naêng rieâng .
3- Caùc khoâng gian ñaëc thuø .
4- Khoâng gian chöùc naêng ñaëc bieät .
5- Khoâng gian chöùc naêng hoãn hôïp .
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng - Người đăng: Oanh Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng 9 10 45