Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng

Được đăng lên bởi Oanh Kim
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG VIII
NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ NEÀN DOÁC CHO CAÙC KHAÙN PHOØNG
VAØ CAÙC KHAÙN ÑAØI
I – THUÏ CAÛM THÒ GIAÙC VAØ ÑOÄ NHÌN ROÕ .
1 – KHAÙI NIEÄM CHUNG :
- Khi thieát keá caùc coâng trình kieán truùc trong ñoù coù caùc khoâng gian phuïc vuï cho vòeâc
xem bieåu dieãn, theå thao,.. Coù ñoâng ngöôøi döï, ta phaûi giaûi quyeát moät trong nhöõng nhòeâm vuï
quan troïng nhaát laø ñaûm baûo nhöõng ñieàu kòeân toái öu cho ngöôøi xem vaø ñoä nhìn roõ .
- Ñoä nhìn roõ laø khaû naêng maét quan saùt ñöôïc ñoái töôïng caàn quan saùt .
- Ñieàu kieän ñeå nhìn roõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc tham soá hình hoïc (chieàu daøi, chieàu roäng
chieàu cao) vaø hình daùng cuûa khoâng gian ñeå boá trí ngöôøi ngoài xem, vaø ngöôøi trình dieãn .
- Thuï caûm thò giaùc laø söï nhaän bieát cuûa maét ngöôøi ñoái vôùi ñoái töôïng quan saùt .Noù phuï
thuoäc vaøo caùc yeáu toá : - Khoaûng caùch töø ngöôøi ngoài nhìn ñeán ñoái töôïng quan saùt .
- Ñoä lôùn chi tieát cuûa ñoái töôïng quan saùt .
- Maøu saéc vaø aùnh saùng ñöôïc chieáu cuûa ñoái töôïng quan saùt .
- Thuï caûm thò giaùc vaø ñoä nhìn roõ ñöôïc xaùc ñònh bôûi nhöõng ñaëc ñieåm sinh lyù cuûa maét.
- Ñeå giaûi quyeát caùc nhieäm vuï cuûa kieán truùc, chuùng ta chæ tìm hieåu ñieàu kòeân hình hoïc
cho maét laøm vòeâc, chöù khoâng nghieân cöùu caùc vaán ñeà sinh lyù vaø theå löïc .
- Trong nhöõng tham soá hình hoïc cuûa söï laøm vieäc cuûa cô quan thò giaùc quan troïng
nhaát laø khaû naêng coù theå nhìn thaáy 2 ñieåm ôû gaàn nhau .
Ví duï :
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng - Người đăng: Oanh Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng 9 10 43