Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng

Được đăng lên bởi Oanh Kim
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG IX
NGUYEÂN TAÉC THIEÁT KEÁ AN TOAØN THOAÙT NGÖÔØI
CHO COÂNG TRÌNH KIEÁN TRUÙC
I – VAÁN ÑEÀ AN TOAØN THOAÙT NGÖÔØI .
* Vieäc thieát keá kieán truùc, ngoaøi nhöõng yeâu caàu chung veà quy hoaïch, veà caùc giaûi phaùp
kieán truùc coâng trình, caùc giaûi phaùp kyõ thuaät coâng trình ..Moät vaán ñeà raát quan troïng ñaët
ra cho ngöôøi thieát keá laø phaûi ñaûm baûo an toaøn thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình kieán truùc
khi coù söï coá xaûy ra, hoaëc khi keát thuùc caùc buoåi trình dieãn, heát giôø laøm vieäc cuûa caùc
coâng sôû, tröôøng hoïc, ..
* ÔÛ caùc coâng trình kieán truùc coâng coäng thöôøng coù ñoâng ngöôøi söû duïng, khi keát thuùc
hoaït ñoäng thöôøng gaây ra hieän töôïng roái loaïn hoaëc uøn taéc giao thoâng, nhaát laø khi xaûy ra
söï coá nhö chaùy noå, ..
* Do ñoù caàn phaûi tính toaùn khaû naêng thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình moät caùch deã
daøng vaø an toaøn trong caùc tröôøng hôïp sau :
- Thoaùt ngöôøi bình thöôøng .
- Thoaùt ngöôøi khi coù söï coá .
* Khi thieát keá an toaøn thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình coâng coäng, ta phaân ra thaønh hai
giai ñoaïn :
1 – Thoaùt ngöôøi ra khoûi phoøng .
2 – Thoaùt ngöôøi ra khoûi coâng trình .
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng - Người đăng: Oanh Kim
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Nguyên lý thiết kế công trình kiến trúc công cộng 9 10 989