Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên nhân và biện pháp khắc phục nứt đầu dầm super T

Được đăng lên bởi Lê Châu Tuấn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 2052 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Tuyển tập báo cáo Hội nghị tổng kết KHCN ngành GTVT giai đoạn 2005-2010
Bộ Giao thông Vận tải
Hà nội, 15/01/2011.

Nguyên nhân và biện pháp khắc phục tình trạng nứt đầu dầm
super-T cắt khấc tại một số công trình cầu
Ths. Bùi Xuân Học (1) , GS. TS. Nguyễn Viết Trung (2)
(1)

Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, (2) Trường Đại học GTVT
Tóm tắt: Bài báo sẽ trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ đề tài
cấp Bộ năm 2008, mã số DT084035 về xác định nguyên nhân và đề xuất biện pháp khắc phục
tình trạng nứt tại đầu dầm super-T cắt khấc ở Việt Nam.
Abstract: This paper presents summary results of research project of DT084035 concerning the
determination the causes and proposing the measures to overcome the cracks at the halved-end
super-T girders in Vietnam.

1.

Giới thiệu

Dầm BTCT DƯL đúc sẵn super-T được các kỹ sư thiết kế ở VicRoads (Australia) phát
triển năm 1993 và được báo cáo tại hội thảo về cầu ở Austroads năm 1994. Dầm super-T ra
đời dựa trên nguyên lý của kết cấu ‘bản T’, dầm máng hở tiêu chuẩn, kết hợp với tính năng
khác của dầm chữ T, chữ I BTCT DƯL. Dầm super-T là dầm BTCT DƯL đúc sẵn, sử dụng
cho các cầu có nhịp trung bình trong các cầu cạn và cầu vượt sông. Nó có khả năng vượt nhịp
lớn hơn các loại dầm khác cùng chiều cao. Hiện nay, dầm super-T có thể vượt nhịp 20 – 38m.
Dầm super-T được áp dụng lần đầu ở Việt Nam tại cầu Mỹ Thuận (từ 1998), sử dụng đầu
dầm khấc để che phần nhô ra của xà mũ trụ, tạo mỹ quan cho công trình. Từ đó đến nay,
nhiều dự án đã áp dụng kết cấu này để vượt nhịp phổ biến từ 35 – 38m sử dụng cả dạng dầm
cắt khấc và không cắt khấc và dầm super-T đã chứng minh được hiệu quả kinh tế kỹ thuật.
Tuy vậy, một số dự án cầu vẫn còn tồn tại tình trạng nứt ở khu vực đầu dầm super-T cắt khấc,
cần sớm được khắc phục.
Vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu làm rõ nguyên nhân gây nứt đầu dầm super-T cắt khấc,
dự báo sự phát triển vết nứt, đánh giá khả năng chịu lực của dầm và đề xuất giải pháp hiệu
chỉnh thiết kế, công nghệ thi công dầm super-T cắt khấc để khắc phục hiện tượng nứt dầm,
góp phần hoàn thiện chất lượng chế tạo loại kết cấu này. Bài báo này sẽ trình bày tóm tắt kết
quả nghiên cứu được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ mã số DT084035 “Nghiên cứu
các biện pháp xử lý nứt dầm super-T”.
2.

Tình trạng nứt đầu dầm super-T cắt khấc

Tiến hành khảo sát tình trạng nứt đầu dầm super-T cắt khấc tại một số dự án xây dựng
cầu sử dụng dầm super-T cắt khấc về: vị trí, đặc trưng phân bố vết nứt; phương và hình dạng
vết nứ...
1
Tuyn tp báo cáo Hi ngh tng kết KHCN ngành GTVT giai đon 2005-2010
B Giao thông Vn ti
Hà ni, 15/01/2011.
Nguyên nhân và bin pháp khc phc tình trng nt đầu dm
super-T ct khc ti mt s công trình cu
Ths. Bùi Xuân Hc
(1)
, GS. TS. Nguyn Viết Trung
(2)
(1)
Vin Khoa hc và Công ngh GTVT,
(2)
Trường Đại hc GTVT
Tóm tt: Bài báo s trình bày tóm tt kết qu nghiên cu được thc hin trong khuôn kh đề tài
cp B năm 2008, mã s DT084035 v xác định nguyên nhân và đề xut bin pháp khc phc
tình trng nt ti đầu dm super-T ct khc Vit Nam.
Abstract: This paper presents summary results of research project of DT084035 concerning the
determination the causes and proposing the measures to overcome the cracks at the halved-end
super-T girders in Vietnam.
1. Gii thiu
Dm BTCT DƯL đúc sn super-T được các k sư thiết kế VicRoads (Australia) phát
trin năm 1993 và được báo cáo ti hi tho v cu Austroads năm 1994. Dm super-T ra
đời da trên nguyên lý ca kết cu ‘bn T’, dm máng h tiêu chun, kết hp vi tính năng
khác ca dm ch T, ch I BTCT DƯL. Dm super-T là dm BTCT DƯL đúc sn, s dng
cho các cu có nhp trung bình trong các cu cn và cu vượt sông. Nó có kh năng vượt nhp
ln hơn các loi dm khác cùng chiu cao. Hin nay, dm super-T có th vượt nhp 20 – 38m.
Dm super-T được áp dng ln đầu Vit Nam ti cu M Thun (t 1998), s dng đầu
dm khc để che phn nhô ra ca xà mũ tr, to m quan cho công trình. T đó đến nay,
nhiu d án đã áp dng kết cu này để vượt nhp ph biến t 35 – 38m s dng c dng dm
ct khc và không ct khc và dm super-T đã chng minh được hiu qu kinh tế k thut.
Tuy vy, mt s d án cu vn còn tn ti tình trng nt khu vc đầu dm super-T ct khc,
cn sm được khc ph
c.
Vn đề đặt ra là cn nghiên cu làm rõ nguyên nhân gây nt đầu dm super-T ct khc,
d báo s phát trin vết nt, đánh giá kh năng chu lc ca dm và đề xut gii pháp hiu
chnh thiết kế, công ngh thi công dm super-T ct khc để khc phc hin tượng nt dm,
góp phn hoàn thin cht lượng chế to loi kết c
u này. Bài báo này s trình bày tóm tt kết
qu nghiên cu được thc hin trong khuôn kh đề tài cp B mã s DT084035 “Nghiên cu
các bin pháp x lý nt dm super-T”.
2. Tình trng nt đầu dm super-T ct khc
Tiến hành kho sát tình trng nt đầu dm super-T ct khc ti mt s d án xây dng
cu s dng dm super-T ct khc v: v trí, đặc trưng phân b vết nt; phương và hình dng
vết nt; kích thước vết nt; thi đim xut hin vết nt; s phát trin ca vết nt theo thi
gian k t khi xut hin; các đặc trưng khác như bê tông b bong rp, b nén v.... nhm xác
định quy lut ph biến ca các dng vết nt và kết hp vi kết qu phân tích lý thuyế
t để đánh
giá nguyên nhân gây ra nt khu đầu dm.
Trong khuôn kh đề tài, nhóm nghiên cu đã chn cu M Thun, cu Rch Miu, cu
cn trên đường cao tc TP. HCM – Trung Lương, cu dn thuc d án cu Cn Thơ, cu Bc
Liêu 2, cu trên tuyến đường vành đai III (Hà Ni).
Nguyên nhân và biện pháp khắc phục nứt đầu dầm super T - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên nhân và biện pháp khắc phục nứt đầu dầm super T - Người đăng: Lê Châu Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nguyên nhân và biện pháp khắc phục nứt đầu dầm super T 9 10 428