Ktl-icon-tai-lieu

Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết gia công

Được đăng lên bởi quang-thong-le
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 19321 lần   |   Lượt tải: 106 lần
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

6.3 Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết gia công
6.3.1 Nguyên tắc 6 điểm
Một vật rắn tuyệt đối trong không gian có sáu bậc tự do chuyển động, khi ta đặt nó
trong hệ tọa độ Đề-các (không gian ba
chiều) đó là:
- 3 bậc tịnh tiến dọc 3 trục tọa độ,
ký hiệu:

X

- tịnh tiến dọc trục X

Y

- tịnh tiến dọc trục Y
- tịnh tiến dọc trục Z

Z

- 3 bậc quay quanh 3 trục tọa độ, ký
hiệu:


X

Y

Z

- quay quanh trục X
- quay quanh trục Y
- quay quanh trục Y

Ví dụ: Khi đặt một khối lập phương trong hệ tọa độ Đề-các (hình 6.7), có thể thấy
các chuyển động trên được khống chế như sau:
- Mặt phẳng XOY khống chế ba bậc tự do. Điểm 1 khống chế bậc tự do tịnh tiến dọc


X ; Điểm 2 khống chế bậc tự do

trục Z ; Điểm 2 khống chế bậc tự do quay quanh trục
quay quanh trục


Y.

- Mặt phẳng YOZ khống chế hai bậc tự do. Điểm 4 khống chế bậc tự do tịnh tiến dọc
trục X ; Điểm 5 khống chế bậc tự do quay quanh trục


Z.

- Mặt phẳng XOZ khống chế một bậc tự do. Điểm 6 khống chế bậc tự do tịnh tiến
dọc trục

Y.

Cần chú ý rằng mỗi mặt phẳng đều có khả năng khống chế 3 bậc tự do, nhưng ở
những mặt phẳng YOZ và XOZ chỉ cần khống chế hai và một bậc tự do vì có những bậc tự
do ở mặt này có thể khống chế thì ở mặt XOY đã khống chế rồi.
Như vậy 6 bậc tự do chuyển động của vật thể rắn tuyệt đối đã được khống chế hay
nói cách khác ta đã xác định được vị trí duy nhất của vật thể rắn trong không gian và chỉ
một vị trí mà thôi. Nếu chỉ cần để cho vật thể được chuyển động theo một bậc tự do nào đó
thì vật thể đó sẽ có vô số vị trí và do đó không có vị trí cố định trong không gian.
6.3.2 Ứng dụng nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết gia công
Người ta dùng nguyên tắc 6 điểm trên để định vị chi tiết gia công. Khi đó coi chi tiết
như một vật rắn tuyệt đối và cũng đặt nó trong hệ tọa độ Đề các.

Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy

-157-

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.

Vì vậy nguyên tắc sáu điểm khi định vị chi tiết có thể phát biểu như sau: Để định vị
hoàn toàn phôi (hoặc chi tiết) trong đồ gá cần phải tạo sáu điểm tỳ bố trí trên các mặt
chuẩn của phôi (hoặc chi tiết) để khống chế 6 bậc tự do chuyển động (3 tịnh tiến và 3
quay) trong hệ tọa độ Đề-các.
Trong thực tế không phải lúc nào người ta cũng định vị hết cả sáu điểm mà tùy theo yêu
cầu gia công ở từng nguyên công mà số bậc tự do định vị có thể từ 1 đến 6.
Ví dụ:
- Chỉ cần hạn chế 1 bậc tự do: trong công nghệ mài bi cầu (hình 6.8).

- Chỉ cần hạn chế 2 bậc tự do: trong công n...
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh.
Cơ Sở Công Nghệ Chế Tạo Máy -157-
6.3 Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết gia công
6.3.1 Nguyên tắc 6 điểm
Một vật rắn tuyệt đối trong không gian sáu bậc tự do chuyển động, khi ta đặt nó
trong h ta độ Đề-các (không gian ba
chiều) đó là:
- 3 bậc tnh tiến dọc 3 trục tọa độ,
ký hiệu:
- 3 bậc quay quanh 3 trục tọa độ,
hiu:
X
- quay quanh trục X
Y
- quay quanh trục Y
Z
- quay quanh trục Y
dụ: Khi đặt một khối lập phương trong hệ ta độ Đề-các (hình 6.7), ththấy
các chuyển động trên được khống chế như sau:
- Mặt phẳng XOY khống chế ba bậc tdo. Điểm 1 khống chế bậc tdo tnh tiến dọc
trục
Z
; Điểm 2 khống chế bậc tự do quay quanh trục
X
; Điểm 2 khống chế bậc tự do
quay quanh trục
Y
.
- Mặt phẳng YOZ khống chế hai bậc tự do. Điểm 4 khống chế bậc tự do tịnh tiến dọc
trục
X
; Điểm 5 khống chế bậc tự do quay quanh trục
Z
.
- Mặt phẳng XOZ khng chế một bậc tdo. Điểm 6 khống chế bậc tdo tnh tiến
dọc trục
Y
.
Cần cý rằng mi mặt phẳng đều khnăng khống chế 3 bậc tự do, nhưng
những mặt phẳng YOZ và XOZ chỉ cần khống chế hai và một bậc tự do vì những bậc t
do ở mặt này có thể khống chế thì mt XOY đã khống chế rồi.
Như vậy 6 bậc tdo chuyển động của vật thể rắn tuyệt đối đã được khng chế hay
i cách khác ta đã xác định được vị trí duy nhất của vật thrắn trong không gian và ch
một vị trí mà thôi. Nếu chỉ cần để cho vật thể được chuyển động theo một bậc tự do nào đó
t vật thể đó sẽ có vô số vị t và do đó không có vị trí cố định trong không gian.
6.3.2 Ứng dụng nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết gia công
Người ta dùng nguyên tắc 6 điểm trên để định vị chi tiết gia công. Khi đó coi chi tiết
như một vật rắn tuyt đối và cũng đặt nó trong hệ tọa độ Đề các.
X
Y
Z
- tịnh tiến dọc trục X
- tịnh tiến dọc trục Y
- tịnh tiến dọc trục Z
Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết gia công - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết gia công - Người đăng: quang-thong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Nguyên tắc 6 điểm khi định vị chi tiết gia công 9 10 95