Ktl-icon-tai-lieu

Nhà chống bảo vùng lụt

Được đăng lên bởi tuanhuyqlds
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
chi ®oµn thanh niªn së x©y dùng

b¶n vÏ thiÕt kÕ

mÉu sè 02

®µ n½ng, th¸ng 8/2009

cÇu thang gç

®1

®2
phßng kh¸ch
s1

phßng ngñ
bÕp + ¨n
®3
«t
s2
wc

s1
«t

mÆt b»ng tÇng 1

mÉu nhµ ë chèng b·o - mÉu sè 2
b¶n vÏ

mÆt b»ng tÇng 1
thiÕt kÕ: chi ®oµn së x©y dùng

phßng ngñ

mÆt b»ng g¸c l÷ng

mÉu nhµ ë chèng b·o - mÉu sè 2
b¶n vÏ

mÆt b»ng g¸c l÷ng
thiÕt kÕ: chi ®oµn së x©y dùng

mÆt b»ng m¸i

mÉu nhµ ë chèng b·o - mÉu sè 2
b¶n vÏ

mÆt b»ng m¸i
thiÕt kÕ: chi ®oµn së x©y dùng

lç th«ng giã 200x200 ck: 500

m1

- m¸i btct quÐt líp chèng thÊm
xem kÕt cÊu

m1

- m¸i lîp t«n dµy 0,45ly
- xµ gå thÐp hép 40x80 neo vµo dÇm btdct
- ®µ gç 50x50 ck 600
- trÇn lambri nhùa

ph. ngñ

s

- sµn gç v¸n dµy 10ly (tù lµm sau)
- ®µ gç 50x50 ck: 500
- dÇm gç 50x100 ck: 1000

bÕp + ¨n

phßng ngñ
cÇu thang gç

n

èng tho¸t n­íc m¸i

- nÒn l¸ng xm m¸c 75
- v÷a xm m¸c 50

phßng kh¸ch

- bt ®¸ 40x60 m¸c 100 dµy 100
- ®¾p ®Êt t­íi n­íc ®Çm kü
- ®Êt thiªn nhiªn dän s¹ch cá r¸c

mÆt c¾t a-a

mÉu nhµ ë chèng b·o - mÉu sè 2
b¶n vÏ

mÆt c¾t
thiÕt kÕ: chi ®oµn së x©y dùng

mÉu nhµ ë chèng b·o - mÉu sè 2
b¶n vÏ

thiÕt kÕ: chi ®oµn së x©y dùng

c¸nh cöa thÐp V35x35x3
khu«n ngo¹i thÐp V35x35x3

thÐp hép 14x14 ck:50

cöa lËt trªn cöa ®1

cöa lËt trªn cöa s1 (trôc4)

sè l­îng : 02 bé

sè l­îng : 02 bé

bÞt t«n dµy 2ly

khu«n ngo¹i hµn thÐp v30x30x3
chÎ ®u«i c¸c ch«n vµo t­êng 150mm

cöa ®i nhùa ®2
sè l­îng : 01 bé

cöa ®i s¾t kÝnh ®1

cöa ®i nhùa ®3
sè l­îng : 01 bé

sè l­îng : 01 bé

c¸nh cöa thÐp V35x35x3
khu«n ngo¹i thÐp V35x35x3

khu«n ngo¹i hµn thÐp v30x30x3
chÎ ®u«i c¸c ch«n vµo t­êng 150mm

ghi chó:
- «t: « trèng 400x200 (c¸ch nÒn 1,9m)
- kÝch th­íc cña kh«ng tÝnh khu«n ngo¹i
- c¸c cöa ®i vµ cöa sæ më ®Òu cã b¶n lÒ kho¸ chèng va ®Ëp

mÉu nhµ ë chèng b·o - mÉu sè 2
b¶n vÏ
cöa sæ s¾t kÝnh s1
sè l­îng : 02 bé

cöa s¾t kÝnh lËt s2
sè l­îng : 01 bé

chi tiÕt cöa
thiÕt kÕ: chi ®oµn së x©y dùng

d©y thÐp ®k=8mm gi»ng trªn m¸i t«n
c¸ch kho¶ng 1.8m ®­îc neo vµo dÇm bt«ng

t«n dµy 0,45 ly

xµ gå thÐp hép 40x80 x2
vÝt thÐp ®k=2 , l=70 liªn kÕt t«n vµo xµ gå

t«n dµy 0,45 ly

t­êng x©y g¹ch èng dµy 100 , m¸c 50
d©y thÐp neo ®k=6mm neo xµ gå
thi c«ng tr­íc khi tr¸t t­êng ngoµi

+3.000

+3.000

mãc thÐp ®u«i c¸ ®k=10mm ch«n vµo
dÇm btct 200x200, chê s½n víi k.c¸ch 900

mãc thÐp ®u«i c¸ ®k=10mm ch«n vµo
dÇm btct 200x200, chê s½n víi k.c¸ch 900

dÇm btct 200x200 m¸c 200

dÇm btct 200x200 m¸c 200

chi tiÕt liªn kÕt t«n vµ neo xµ gå

t­êng x©y g¹ch èng dµy 100 , m¸c 50

TRô btct 200x200

liªn k...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà chống bảo vùng lụt - Người đăng: tuanhuyqlds
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Nhà chống bảo vùng lụt 9 10 471